Vertimas "lygio daviklis" Tajų kalba:


  žodynas Lietuvos-Tajų

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Daviklis
ต วตรวจจ บ
Daviklis perspėjaComment
แจ งเต อนจากเซนเซอร Comment
Daviklis viršijo kritinį limitąName
เก นจ ดจำก ดว กฤต ของเซนเซอร Name
lygio?
ระด บ?
Štai čia yra vandens daviklis.
และอ นน เป นต วตอบร บส มผ สน ำคร บ
Įėjimo lygio limitai
จำก ดการขยายส ญญาณเข า
Išėjimo lygio limitai
จำก ดการขยายส ญญาณส งออก
Stebėti lygio limitus
จำก ดการขยายส ญญาณมอน เตอร
Žemesnio lygio aplankas
โฟลเดอร แม
Ketvirto lygio aliarmas!
เต อนระด บ 4 พวกเขาจะไปใน 5 นาท แล ว
Esu. Neatitinku rizikos lygio.
และช นม เวลา2ว น ก อนท ธนาคารจะมาย ดคล บช นไป
Na, aukšto lygio kontrolę, kurią matėte yra aukščiausio lygio bet kokiam standartui.
ท ค ณได เห นระด บการควบค มท ส งน น เป นเร องส ดก มากๆ ไม ว าจะถ อมาตรฐานใดก ตาม
Grafinis paleidimo lygio konfigūravimo įrankis
เคร องม อปร บแต งระด บการทำงานแบบกราฟ ก
Eiti į aukštesniojo lygio aplanką
เข าไปย งโฟลเดอร แม
3 čio lygio sartieji klavišai
ป มพ มพ ล ดระด บท 3
Įsigaliojo geltono lygio komendanto valanda.
ขณะน ได เวลา เคอร ฟ วส
Įsigaliojo geltono lygio komendanto valanda.
ขณะน ได เวลาเคอร ฟ วส
Firewall apsauga čia karinio lygio.
เอ อค อ ผน งก นไฟของห องน น เป นระด บท ทหารใช ก น
Nustatyti resursų aplankams aukščiausio lygio aplanką
ต งค าโฟลเดอร แม ของโฟลเดอร ทร พยากร
lygio Jūsų Didenybe, sakė Holmsas šaltai.
ระด บท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วของค ณ โฮล มส กล าวอย างเฉยเมย
Springfildo ežero užterštumas bus tokio lygio.
ระด บของมลภาวะในทะเลสาบสปร งฟ ลด จะเพ มถ งระด บน
Šešto lygio Hidro platformos šerdies sprogimas.
ม นพ งตามสถานการณ จากด านในไฮโดรล คส ป ดเคร องถาวร
Mane domina aukšto lygio dirbtinis intelektas.
จร งๆส งท ผมสนใจ เป นระด บส ง AI.
Jis nepratęs kautis tokio lygio dvikovose.
หายใจเข าล ก ๆ.
LU28, prisistatyk į 4 lygio apžiūrą.
เอลย 28 รายงานระด บการ บำร งร กษา 4
Žmonių santykiai sumenkinami iki duomenų lygio.
ความส มพ นธ มน ษย ลดสภาพ เป นอะไรท เหล อแค หน วยข อม ล
digiKam programai skirtas histogramos lygio koregavimo priedasName
ส วนเสร มของ digiKam สำหร บปร บค าระด บของกราฟแสดงความถ ของภาพName
digiKam programai skirtas histogramos lygio koregavimo priedasName
Name
Bet dabar esame planetos lygio avarinėje situacijoje.
แต เราม ภาวะเร งด วนท เก ยวก บโลก
Aukščiausio lygio mokyklos aiškiai apibrėžia gerus rezultatus.
ประเทศท ทำได ด ม ความช ดเจนในเร องว า อะไรค อสมรรถภาพท ด
Šešios aukščiausio lygio aktorės nori šios rolės.
ดาราหญ งด งๆ 6 คนอยากได บทน
Tai ketvirto lygio NSA prioritetas. Jokių klausimų?
น เป นภาวะการณ NSA ระด บ 4 ม ใครสงส ยอะไรม ย ?
Niekada neliūdijau ką nors iki tokio lygio.
ฉ นไม เคยเจออะไรแบบน มาก อน
Aukštojo lygio programos privalo prisistatyti komandiniams punktams.
โปรแกรมระด บส งท กคนไปประจำสถาน รบท นท
Sutinku. Nėra reikalo leistis iki jų lygio.
เห นด วย เราอย าลดระด บไปทำอะไรแบบน นเลย
Paskui pereinate prie algebros pradmenų, prie algebros pirmo lygio, algebros antro lygio, integralinio ir diferencialinio skaičiavimo pradmenų.
ลงมาอ ก ค ณจะเร มเข าใจเร องก อนพ ชคณ ตและพ ชคณ ตเบ องต น ต อลงมาอ ก ค ณจะเข าถ งพ ชคณ ต1 และ 2 และเร องก อนแคลค ล สอ กน ดหน อย
Bet pažvelkime iš pažintinio lygio pusės, kas laimėjo?
แต จากม มมองการร ค ด ใครเป นผ ชนะ?
Ko iš tikrųjų reikia tai aukštesnio sąmoningumo lygio.
ส งท จำเป นจร งๆ ค อระด บของจ ตสำน กท ส งกว าน
Kaip pavyzdį kokio lygio tada buvo pasitikėjimas bendruomenėje,
เพ อให ค ณเข าใจระด บความไว วางใจก นในส งคมน
Nuimkite dangtelį nuo aušinimo skysčio lygio jutiklis jack
เอาฝาออกจากช องต อส ญญาณเซ นเซอร ระด บเจ ท
Priverčiau Gotamo šviesos riterį nusiristi iki mūsų lygio.
ฉ นเอาอ ศว นของก อธแธม ฉ นด งเขาลงมาท ระด บเด ยวก บพวกเรา
Aukščiausia vieta virš jūros lygio yra apie 2 metrus.
เพราะพวกเขาไม ม พ นท ท ส งกว าหกฟ ตเหน อระด บน ำทะเล
Tai prilygsta dvidešimčiai pėdų jūros lygio, kaip ir Grenlandijoje.
น นหมายถ ง ระด บน ำทะเลยอ ก 20 ฟ ตท จะเพ มข นมา ซ งเท าก นก บปร มาณของกร นแลนด
Norėjau atlikti plaukimą 5300 metrų aukštyje virš jūros lygio.
ผมจะว ายน ำท ระด บความส ง 5,300 เมตรเหน อระด บน ำทะเล
Stanfordo lygio kurso ir nebūtų galėjęs už jį užsimokėti.
ช นเร ยนค ณภาพอย างของแสตนฟอร ด และไม ม ทางท จะจ ายค าเร ยนได

 

Susijusios paieškos: Lygio Daviklis - Slėgio Daviklis - Temperatūros Daviklis - Daviklis - Veleno Daviklis - Srauto Daviklis - Padėties Daviklis - Aukščiausiojo Lygio Susitikimas - Akių Lygio - Aukščiausiojo Lygio Stotis -