Vertimas "jo esmės" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Nesupratai esmės.
ผมค ณเหม อนก บจะไหม
Nepagavai esmės.
เถอะนะ...
esmės po procedūros iš jo nieko neliks.
กระบวนการน นเร ยบงายมาก เพ ยงแคเลาะช นสวนไปเร อยๆ จนไมเหล ออะไร
Nukrypai nuo esmės.
แกต องออกจากจ ดน น
.. .orkaitę, iš esmės.
เตาอบ ด ๆ น เอง
Taip. Iš esmės.
ใช เตาเอาด ๆ น เอง
Nesupranti pasimatymo esmės?
เอาน า ไปเดทแบบค ด ออก
Argi nesupranti esmės?
ค ณไม ร จ ดประสงค ของส งน ใช ไหม?
Svarbiausia nepamiršti esmės.
ส งแรกสำค ญส ด
esmės tai propaganda.
โดยพ นฐานแล ว ม นก ค อโฆษณาชวนเช อ
esmės tai bibliotekos.
เหม อนห องสม ด
Nesuprantu plastinių operacijų esmės.
แต เห นผ ชายท ย นอย ตรงโน นไหม หน มบ นท ายเซ กซ น นเหรอ
esmės, amplifikaciją atlieki laboratorijoje.
จร งๆแล ว เราเพ มจำนวนคร งเด ยวในห องทดลอง
esmės jie skaitmeninės kameros.
อ นท จร งพวกม นก ค อกล องด จ ต ล
Mes iš esmės prieš melavimą.
คนส วนใหญ ไม ชอบโกหก
Ir iš esmės ląstelių lyses.
และหล ก lyses เซลล
Edvardai, tu nesupranti reikalo esmės.
เอ ดเว ร ด ค ณไม เข าใจ
Bet iš esmės, jaučiuosi neblogai.
แต โดยรวมแล วฉ นสบายด
Tuomet nesupranti valdymo esmės, broli.
ง นเจ าก พลาดส จธรรมการปกครองแล วล ะ น องข า
Tai iš esmės sukelti ląstelių arba nužudyti save arba jo membrana ištirptų.
ท ทำให เซลล จะฆ าต วเองเป นหล ก หร อ ของเมมเบรนให ละลาย
Ar žinojot kad ponas Čeisas iš esmės buvo našlaitis, kai jo tėvą įkalino.
เน องจากพ อของเขาถ กต ดส น จำค กหร อไม ? ก ท เราท กคนม เส นทางของเรา ไปในทะเล
esmės tapau kūdikiu moters kūne.
สร ปก ค อว าฉ นได กลายเป นทารกในร างผ หญ ง
Ir instrumentai iš esmės dirba atvirkščiai.
และอ ปกรณ เหล าน ก ทำงานกล บด าน
Būtų iš esmės su juo ateityje.
ม นจะเป นเร องของหล กการก บเขาท จะเตะ
Wooster, esu Amerikoje iš esmės verslo.
ท น าสนใจในการเด นทาง ค ณจะเห นนายว สเตอร , I am ในอเมร กา เก ยวก บธ รก จหล ก
Ne seksualiniu atžvilgiu, tačiau iš esmės.
ไม ม ความด งด ดทางเพศ แต ส วนใหญ เล อก
Perduosim jūsų pareiškimą peržiūrėti iš esmės.
เด ยวผมจะให ค ณศ กษาค ม อในการทำส งท ถ กต องNไปอ านนะ
esmės, jie tapo nauja superjėga.
คร งโลก ผลท ตามมา เขาจะกลายเป นมหาอำนาจใหม
Kitais žodžiais tariant, svarbiausia nepamiršti esmės.
ในอ กความหมายน งค อ ส งแรกสำค ญส ด
esmės aš turiu prižiūrėti savižudį.
ฉ นร ส กแย มาก ท ร เร องน
Puiku, kad nepamiršti reikalo esmės, Templtonai.
แน วแน อย ก บเป าหมาย เทมเป ลต น
Ir iš esmės matome du šalių tipus.
ค ณจะเห นประเทศสองกล ม
Abi sritys iš esmės tam yra svarbios.
สมองท งสองส วนเก ยวพ นก นอย างล กซ งก บท งสองหน าท
esmės tai buvo regeneratyvės medicinos leidinys.
ท สำค ญก ค อม นเป นประเด นทางการแพทย เร องการสร างอว ยวะข นมาใหม
esmės, aš švenčiau kiekvieną religingą veiksmą.
ผมเข าท กพ ธ กรรมเลยคร บ
esmės, ar galėtume chemiją paversti programėlėmis?
ประเด นค อ เรา โปรแกรม สารเคม ได ไหม
Tai iš esmės garantija, ką LHC atras.
น นเป นการย นย นแน ๆแล วว า LHC จะพบอะไร
esmės mūsų virtuvė nėra labai gera.
คนอ งกฤษไม ค อยเก งเร องอาหารน ก ส วนคนอ ตาเล ยนก ทำอาหารเก ง
Numylėtinis Motty iš esmės yra namų paukštis.
Motty ดาร ล งเป นหล กนกท บ าน
Na žinote, iš esmės būti sumautu skautu.
ร อะไรก นไหม ม นก แค พ นๆของการเป นล กเส อสำรอง
Oh? Bet mes buvome susitare iš esmės.
แต เขาก บฉ นทำข อตกลงไว แล ว
Kregas, iš esmės, visą laiką apgaudinėjo Sem.
ว าเครกแอบนอกใจเธอมาโดยตลอด
Todėl iš esmės, tu visas priklausai man.
ด งน นโดยท วไปฉ นเองค ณ
Jūs iš esmės turite yra begalinis tankis čia.
ค ณโดยม ความหนาแน นเป นอน นต ขวาท น
Ir iš esmės molekulių į a didesnis būsenoje.
และเป นโมเลก ลเป นแบบ สถานะพล งงานส ง

 

Susijusios paieškos: Iš Esmės - Kaip Iš Esmės - Iš Esmės Saugūs - Iš Esmės Pagerinti -