Vertimas "buvimo užsienyje" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Jus abu dirbate užsienyje.
พวกค ณสองคน ทำงานต างประเทศ
Ilgo buvimo Amerikoje?
การพำน กระยะยาวในอเมร กา?
Nustatau buvimo vietą.
ตรงต อไปข างหน า
Šlapi darbai šalyje ir užsienyje.
ร บงานในและนอก
Tikiuosi, kad patiks gyventi užsienyje. Ačiū.
เช าว นร งข นท ถ กต องเก ยวก บเวลาราเคลได ร บการหกความล บเล ก ๆ น อย ๆ ของเธอ
Daug jūsų pažįsta įtakingų žmonių užsienyje.
พวกเราทำได แค ปกป องต วเอง
Gimęs ir augęs karinėse bazėse užsienyje.
เก ดและเต บโตบนฐาน ต างประเทศ
Jūsų Didenybe, žinoma, buvimo
จะทรงม พระของหล กส ตรอย ใน
Jūsų Didenybe, žinoma, buvimo
ในป จจ บ น พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วของค ณจะของหล กส ตรอย ใน
Mėginio buvimo vieta nežinoma.
เราไม ทราบตำแหน งของช นต วอย าง
Ir mane šios knygos įkvėpė studijuoti užsienyje.
ฉ นได ร บแรงบ นดาลใจท จะไปเร ยนต างประเทศจากการอ านหน งส อเหล าน
Tačiau buvimo? Nutraukė p. Marvel.
แต เบาะแส? ข ดจ งหวะนายมห ศจรรย
Numerio buvimo vieta yra Šanchajus.
อย โอเค
Deseptikonams aptikta vaikino buvimo vieta.
ซาวด เวฟ รายงานด เซ ปต ค อนส .
Gali nustatyti Hendrikso buvimo vietą?
เบนจ ค ณระบ ตำแหน งของเฮนดร คส ได ม ย?
Buvimo su Ronu nepavadinčiau įsikūrimu .
ช นไม เร ยกการคบก บรอนว า ลงหล กป กฐาน นะ
Mes atskleidėm savo buvimo vietą.
เพราะเราเป ดเผยต วเอง
Bet... Šrėderio buvimo vieta nenustatyta?
แต ไม ร พ ก ดเชร ดเดอร
Įvardykit Kristiano Desaulto buvimo vietą.
หาท อย ป จจ บ นคร สเต ยน ด สโซลต
laidotuvėse, ir buvimo vakarienė. Exeunt. gt
mourners และอาหารเย นอย Exeunt.
Jei aš buvimo ieškoti savo ketinimų.
ถ าฉ นไม อย ท จะด บน intents ของเขา
Jame nurodyta Triušio pėdos buvimo vieta.
ถ าแกทำอะไรเธอ...
Nurodykite sekliams Borno buvimo vietą parduotuvėje.
บอกก บเขาว าบอร นอย หล งร าน
Turime šių dviejų spynų buvimo vietas.
เราร ตำแหน งท ต งของท ง 2 ล อคแล ว
Ar žinote savo buvimo vietą, pone?
แล วค ณร ม ยคะว าค ณอย แถวไหน
Kitų Raitelių buvimo vieta išlieka nežinoma.
เบาะแสของคนอ นอ กสาม ข ม าย งไม ทราบในเวลาน .
Ir kaip visą purviną darbą užsienyje galėtų atlikti dronai.
โดรนส บราชการล บต างแดนแทนได หมด
Nematau žmonių visą savo buvimo jūroje laiką.
ปกต ฉ นจะไม พบเจอใครเลย ตลอดเวลาท อย ในทะเล
Tai susideda iš koncentracijos ir buvimo 'dabar'.
ต งใจ และการแสดงออก
Atminkit tai X pažymi lobio buvimo vietą.
จงจำไว ว า เคร องหมาย X ค อ ท ซ อนข มทร พย น น
Mobili 1, parodykite objekto dabartinę buvimo vietą.
โมบาย1 ระบ ตำแหน งของเป าหมายด วย
Šis žemėlapis nurodo Persefonės perlų buvimo vietas.
น ค อแผนท ไปสวนของเพอร ร โฟเน
Aktyvuokite ir jis rodys jūsų buvimo vietą.
ม นเป ดใช งานม น ม นจะส งคล นบอกตำแหน ง ส ญญาณฉ กเฉ น
Tai bus nuostabi patirtis . Mano pirmoji patirtis užsienyje iš tikrųjų.
ม นจะเป นประสบการณ ท แสนว เศษ ท จร งแล ว น การไปเม องนอกคร งแรกของผม
CAPULET Kokia ji turėtų būti, kad jie to žviegti užsienyje?
CAPULET อะไรท ควรจะเป นเพ อท พวกเขาร องเส ยงหลงในต างประเทศ
Vardus, datas, slaptavietes, kas su mumis susisiekia užsienyje kiekvieną žingsnį.
ช อ, ว น, เว บไซต ผ , คนนอกท ร วมม อก บเรา ท กๆปฏ บ ต การ
Montague Aš, tu Wert, toks laimingas, tavo buvimo
Montague ผมเจ าเว ร ตจะม ความส ขมากโดยการเข าพ กของเจ า
Romeo ir buvimo, gera slaugytoja, už vienuolyno sienų
โรม โอและห องพ กพยาบาลท ด ท อย เบ องหล งผน งว ด
Pastačiau į pavojų jūsų buvimo vietą ir užduotį.
แกเป ดเผยสถานท และภารก จ
Jis kalba rimtai? Dėl jos buvimo per pietus?
ให อาหาร แปรงขนพวกม น แล วไปนอน
Neverta nė sakyti, kad ji nekenčia buvimo ten.
ไม บอกก ร ว าเธอต องเกล ยดท น น
Aš pranešiu policijai ir nurodysiu jūsų buvimo vietą.
ผมจะแจ ง จนท.และส งตำแหน งท อย ไป ไม ต อง ตำรวจกำล งตามล าเรา
Tai yra skirtumas tarp buvimo efektyviu darant teisingus dalykus ir buvimo našiu darant dalykus gerai nesvarbu, jie svarbūs ar ne.
น เป นความแตกต างระหว างการม ประส ทธ ผล ทำในส งท ถ ก ก บการม ประส ทธ ภาพ ทำส งต างๆได ด ไม ว าม นจะสำค ญหร อไม
Atskleiskite mums tapatybę ir buvimo vietą asmens slapyvardžiu V .
ค ณต องระบ ต ว หร อบอกท หลบซ อน... ...ของ ว ให เรา.
Turime nustatyti tikslią jo buvimo vietą. Šitas registruoja detonaciją.
เราต องหาพ ก ดของม น

 

Susijusios paieškos: Buvimo Užsienyje - Buvimo Ligoninėje - Buvimo Trukmė - Užsienyje - Namuose, Ir Užsienyje - Semestrą Užsienyje - Patirtis Užsienyje - Stažuotės Užsienyje -