Vertimas "aukšto slėgio" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

TSC siurblys ir aukšto slėgio filtro kompiuteryje
TSC ป มต วกรองแรงด นส งของเคร อง
Slėgio kamera paruošta,
เช อมต อแอร ล อค
Čia nėra oro slėgio.
ไม ม ส อนำเส ยง
Explorer'i paruoškite slėgio kamerą.
ร บทราบ เอ กซ พลอเรอร เตร ยมแอร ล อค
Slėgio sumažinimas subjekto 1 kameroje.
การบ บอ ดลด ในเร อง 1 คไรโอ ห อง
Antro aukšto aikštelė.
ท จอดรถช น 2
Taip, retai pasitaikanti žemo slėgio kišenė.
ใช ม นเป นบร เวณส วนน อย ท ม ความกดอากาศต ำ
Įjungti aukšto praėjimo filtrą
เป ดการใช งานต วกรอง Highpass
Aukšto praėjimo filtro plotis
ความกว างต วกรองความถ ส ง
Spaudžiu jo aukšto mygtuką.
ผมแค กดป ม PH
Artinasi žemo slėgio frontas, todėl gali atvėsti.
ความกดด นอากาศต ำกำล งด ข น เตร ยมรออากาศหนาวเลยค ะ
Taikyti aukšto praėjimo filtrą žemiau
กรองความถ ส งท ต ำกว า
Aš esu aukšto rango tyrinėtoja.
ฉ นเป นน กว จ ยเช งค ณภาพ
Ir ką? Vieno aukšto trūksta.
ร ส กจะม ช นน งหายไป
lr aukšto dažnio siųstuvu imtuvu.
ท เคร องร บความถ ส ง
Manueli, parodyk viršutinio aukšto koridorių.
มาน เอล ขอด ภาพโถงหน าเพนท เฮาส ซ
Jie slepiasi antrojo aukšto aikštelėje.
ม นกำล งม งหน าไปย งลานจอดรถ ช น 2
Stencai, jie apatinio aukšto virtuvėje.
Stenz พวกเขาอย ในคร วช นล าง น นแหล ะ
Jis nukrito iš penkto aukšto.
ตกจากต กห าช น
Šeši svarai slėgio. Tiek tereikia, kad nužudytum žmogų.
หกปอนด ของความด น น นเป น ส งท จำเป นท จะฆ าชายคนหน ง
Dažnio nukirpimo reikšmė aukšto praėjimo filtre
ค าความถ ของการ Cutoff สำหร บต วกรอง Highpass
Pasiruošti visiškam sulaikymui iš aukšto 6!
เตร ยมความพร อมสำหร บเต ม ร ปแบบ บรรจ ในระด บ 6!
Kartoju, visiškas sulaikymas iš aukšto 6!
ฉ นทำซ ำบรรจ เต มร ปแบบ ในระด บ 6!
Pastebėjau judėjimą furgone, trečio aukšto aikštelėje.
ฉ นได ร บการเคล อนไหวบนรถต ท จอดรถช นท 3
Ji iššoko pro dvylikto aukšto balkoną.
2 MAN เธอกระโดดลงมาจาก ระเบ ยงช น 12.
Ji iššoko pro dvylikto aukšto balkoną?
OPERATOR ท 3 เธอกระโดดลงมาจาก ระเบ ยงช นท 12?
Mane domina aukšto lygio dirbtinis intelektas.
จร งๆส งท ผมสนใจ เป นระด บส ง AI.
Nuo vieno pastato aukšto iki viso miesto.
ม นอาจเป นได แค พ นช นเด ยว หร อไม ก เม องท งเม อง
Aukšto rango vyriausybės tarnautojai skelbiami Išvalyme nedalyvaujantys...
The highranking officials government have immunity ...
Jis nukrito nuo stogo. lš šešto aukšto.
เขาตกจากหล งคา ห าช น
Tarkime, jūs esate šalyje, kai aukšto ežerų žemę.
สมมต ว าค ณอย ในประเทศน นในท ด นท ส งบางส วนของทะเลสาบ
Visi mokytojai į antro aukšto koridorių. Tuojau pat
ท อน ำ ม นเล อยไปในท อน ำ
Kad jie negalėtų į mus žiūrėt iš aukšto.
ตระก ลบ ชาร ตต องตรากตรำมากว าสองศตวรรษ
Jei mašina turi su TSC parinktimi prisijungti iš didelio slėgio žarna
ถ าเคร องม ต วเล อก TSC เช อมต อท อแรงด นส งมาจาก
Žemo slėgio sistema Kalifornijos pakrantėje kuria cikloninę sistemą skersai Los Andželo įlankos.
ระบบความด นต ำพร อม ชายฝ งแคล ฟอร เน ย ... ... ค อการสร างระบบ cyclonic ท ว L.A. ล มน ำ
Jie sugedę ir kalba piktai, iš aukšto grasina smurtu.
เขา เย ย และ พ ด ด วย ความ ม ง ร าย เขา ใฝ ส ง ข ว า จะ บ บบ งค บ
Jie sugedę ir kalba piktai, iš aukšto grasina smurtu.
เขาเย ยและพ ดด วยความม งร าย เขาใฝ ส งข ว าจะบ บบ งค บ
Kilimų valytojai rytoj darbą turi pradėti nuo 44o aukšto.
คนทำความสะอาดพรมจะมาพร งน _BAR_ เร มท ช น 44 นะ
Tai ne dėl aukšto sąžinės lygio ar kitų sąžinės neturėjimo.
ม นไม ได เก ยวก บคนบางคน ท ม ความร ส กผ ดชอบช วด ส ง และคนอ นๆ ท ไม ม ความร ส กผ ดชอบช วด
Ką tik danguje buvo numušti mūsų itin aukšto nuotolio bombonešiai.
เคร องบ นจ โจมของเราก เพ งโดนสอยร วงลงจากฟ า
Jis žiūri į viską iš aukšto jis karalius visų išdidumo vaikų .
ม น เห น ท ก ส ง ท อย ส ง ม น เป น กษ ตร ย เหน อ บรรดา ส ตว ท สง า
Jis žiūri į viską iš aukšto jis karalius visų išdidumo vaikų .
ม นเห นท กส งท อย ส ง ม นเป นกษ ตร ย เหน อบรรดาส ตว ท สง า
Siunčia aukšto dažnio impulsus ir fiksuodamas atsakymo laiką braižo aplinkos žemėlapį.
ส งคล นความถ ส ง บ นท กเวลาตอบสนอง เพ อสร างภาพออกมา
Viršutinio aukšto langai gana dideli, tad pridengsiu jus nuo pietinio bokšto.
หน าต างช นบน ใหญ พอท ฉ น จะคอยระว งให นายจากต กทางท ศใต นายเห นม ย?
CŽV įsibrovė į aukšto Tarybų Sąjungos pareigūno namus. Gal proto netekai?
CIA บ กถล มบ านเจ าหน าท ระด บส งโซเว ยด เธอจะบ าหรอ?

 

Susijusios paieškos: Aukšto Slėgio - Aukšto Slėgio Siurblys - Aukšto Slėgio Siurbliai - Aukšto Slėgio Plovimo - Aukšto Slėgio žarna - Aukšto Slėgio žarnos - Aukšto Slėgio Kompresorius - Aukšto Slėgio Sritis - Aukšto Slėgio Sritys - Vieno Aukšto Vasarnamis -