Vertimas "nesiėmė" į slovakų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Slovakų

Nesiėmė - vertimas : Nesiėmė - vertimas : Nesiėmė - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Pirmadienį Atstovų rūmai nesiėmė veiksmų.
Snemovňav pondelokničneurobila.
Tačiau valdžios institucijos jokių veiksmų nesiėmė.
Nestalo sa však tak.
Italija šiuo atžvilgiu nesiėmė jokių veiksmų.
Taliansko v tomto smere nekonalo.
JOS NESIĖMĖ ATITINKAMŲ VEIKSMŲ, KAD SUMAŽINTŲ SĄNAUDASIR RIZIKĄ.
NEPRIJALI DOSTATOČNÉ OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NÁKLADOV A RIZÍK
Jis nesiėmė pranešimas apie ją ir pagaliau ji kalbėjo su juo.
Nerobil si žiadne oznámenie o ňu, a tak nakoniec sa s ním hovoril.
7 23 Ir palaimintas yra kiekvienas, kuris nesiėmė nusikaltimą į mane.
7 23 A požehnaný je ten, kto neprijme trestný čin na mňa.
2 taikymą įgyvendinant pirmiau nesiėmė veiksmų užtikrinti Direktyvos 85 337minėtą projektą.
2 smernice 85 337 a smernice 92 43 vo vzťahu k uvedenému projektu.
Jei per šį laikotarpį Europos Parlamentas nesiėmė veiksmų, biudžetas laikomas galutinai priimtu.
Ak v tejto lehote Európsky parlament neprijme žiadne rozhodnutie, rozpočet sa pokladá za schválený s konečnou platnosťou.
Italija taikė tik preliminarias priemones, tačiau nesiėmė jokių konkrečių priemonių pagalbai susigrąžinti.
Taliansko prijalo len predbežné opatrenia, ale žiadne konkrétne opatrenie nariaďujúce príjemcom vrátiť pomoc.
Tačiau Taryba per nustatytą laiką veiksmų nesiėmė dabar sprendimą turėtų priimti Komisija,
Rada však v požadovanej lehote nekonala, Komisia musí teraz prijať rozhodnutie,
Tačiau gamintojai ir platintojai galbūt nesiėmė (arba negalėjo imtis) visų būtinų priemonių.
Výrobcovia a distribútori však nemusia prijímať (alebo nemusia byť v postavení mať možnosť prijímať) všetky potrebné opatrenia.
Vykdydama projektą Menedék nustatė, kad daugeliu atvejų pagrindinės tarnybos nesiėmė tinkamai spręsti problemų.
Počas realizácie projektu organizácia Menedék zistila, že hlavný prúd mnohé prípady nepodchytil efektívne.
nesiėmė jokių nardymo įranga ir turėjo permokėti vietoje, nes aš nežinojau kaip derėtis .
Nechcel som prijať všetky potápačské vybavenie a musel ich preplatiť na mieste, pretože som nevedel Ako zjednávať .
Mes kreipėmės į keletą valstybių narių delegacijų jos visos tam pritarė, tačiau veiksmų nesiėmė.
Spojili sme sa s niektorými národnými delegáciami. Všetky súhlasili, žiadna nekonala.
Šis teismas taip pat pažymi, kad Nyderlandų Karalystė nesiėmė jokių priemonių jau išmokėtoms sumoms išreikalauti
Tento súd tiež zdôrazňuje, že Holandské kráľovstvo neprijalo žiadne opatrenie na vymáhanie už vyplatených
gyvų gyvūnų vežimo, išskyrus, kai vežėjas nesiėmė vežimo sutartyje sutartų priemonių arba nesilaikė sutartų nurodymų.
prepravou živých zvierat okrem prípadov, ak dopravca nezabezpečil príslušné opatrenia alebo nebral na vedomie inštrukcie uvedené v zmluve o preprave.
Skundo pareiškėjo tvirtinimu, išsiliejusi nafta smarkiai pakenkė kaimyniniam regionui, o atsakingos valdžios institucijos nesiėmė atitinkamų veiksmų.
Podľa sťažovateľa ropné znečistenie vážne ovplyvňuje blízku oblasť a zodpovedné orgány nepodnikli príslušné kroky.
Nepaisydamos aiškaus Europos Parlamento pareiškimo, ES institucijos šiuo klausimu jokių veiksmų nesiėmė. 2007 m. liepos mėn.
Odhliadnuc od tohto výslovného vyhlásenia Európskeho parlamentu nepodnikli orgány EÚ v tomto smere žiadne závažné kroky.
Tačiau pagal Komisijos turimą informaciją, Graikijos valdžios institucijos kol kas nesiėmė jokių priemonių ginčijamoms nuostatoms panaikinti.
Podľa informácií Komisie však grécke orgány doteraz nepodnikli žiadne kroky na zrušenie sporných opatrení.
Tačiau, kai valstybės narės agrarinės aplinkosaugos priemonių nepasiūlė, Komisija nesiėmė jokių veiksmų ir tokiu būdu minėtistandartailiko neparengti.
Keď však členské štáty nenavrhli žiadne agroenvironmentálne opatrenie, Komisia neprijala nijaké opatrenie a v dôsledkutoho chýbali príslušnéštandardy.
40 laipsnių į pietus, pamatėme Spermacetti Banginiai, tačiau nesiėmė jokių iki pirmojo gegužės jūros tada apima su jais.
V 40 stupňov na juh, videli sme Spermacetti veľryby, ale nevzala do prvého mája, pri mori je potom zakrytý s nimi.
būti paprašiusios valstybių narių, nurodytų 1 dalyje, imtis priemonių, o šios jų nesiėmė arba priimtos priemonės buvo nepakankamos,
(iii) primerané uvedeným cieľom b) pred prijatím príslušných opatrení a bez toho, aby boli dotknuté súdne konania, vrátane predbežných postupov a krokov vykonávaných v rámci trestných vyšetrovaní, členský štát
Tarybai priimti sprendimus, kuriuose nurodoma, kad nei Vokietija, nei Prancūzija nesiėmė tinkamų priemonių sumažinti deficitamsatsižvelgiant į Tarybos rekomendacijas.
Súdny dvor hraničnú lehotu na prijatie nápravných opatrení (na základe článku 104 ods. 7 ES).
Graikijos Respublika nesiėmė efektyvių veiksmų 2004 m. liepos 5 d. Tarybos rekomendacijos atžvilgiu per toje rekomendacijoje nurodytą laikotarpį.
Helénska republika neprijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčanie Rady z 5. júla 2004 v lehote stanovenej v tomto odporúčaní.
Vengrijos Respublika nesiėmė efektyvių veiksmų 2004 m. liepos 5 d. Tarybos rekomendacijos atžvilgiu per toje rekomendacijoje nurodytą laikotarpį.
Maďarská republika neprijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčanie Rady z 5. júla 2004 v lehote stanovenej v tomto odporúčaní.
Tikriausiai ateis į dešimtuką, jei, antrą dieną, Jis nesiėmė devynių valandų vienkartinę baudą į laiką, prarastą dėl uždegimo sutrikimų.
Pravdepodobne príde v prvej desiatke, ak, na druhý deň, On nemal brať paušálnu pokutu deväť hodín na čas stratili z dôvodu prerušenia zapálenia.
Komisija nesiėmė griežtų priemonių, kai tapo akivaizdu, kad ES teikiamos paramos kokybė pablogėjo dėl dotacijų gavėjų sutarčių valdymotrūkumų(žr.
Súbežná existencia niekoľkýchfinančných nástrojov EÚ narovnaký účela nedostatočná súdržnosť medzi nimi narúšali kvalitatívny prístup.
Komisijairvalstybėsnarėsnebuvo pakankamaireikliosiriš daliesyraatsa kingos kartusu VVG dėlto, kad potenciali metodo Leader pridėtinė vertė buvo ribota.Jos nesiėmė pakankamų priemo niųsąnaudomsirrizikaisumažinti
Komisia Æ okrem toho Æ požadovala Æ zapracovanie strategického Æ prístupu k Æ programu Leader do Æ národných strategických plánov.
Europos ombudsmenas gavo skundą, kuriame teigiama, kad Europos Komisija nesiėmė veiksmų prieš Airiją dėl galimo ES Buveinių direktyvos pažeidimo.
Ombudsman dostal sťažnosť s tvrdením, že nebolo správne, že Európska komisia nekonala proti Írsku za možné porušenie smernice EÚ o biotopoch.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.
Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo, su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.
Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.
rimtos ir sistemingos nesąžiningos prekybos praktikos, turinčios neigiamos įtakos Bendrijos pramonei, dėl kurios lengvatas gaunanti šalis nesiėmė jokių priemonių.
závažné a systematické nekalé obchodné praktity, ktoré majú nepriaznivý vplyv na výrobné odvetvie Spoločenstva a ktoré prijímajúca krajina neriešila.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė 3 dalyje numatytų specialių priemonių.
Povolenia sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo, su sąlyga, kad Komisija nesiėmė 3 dalyje nurodytų konkrečių priemonių.
Povolenia sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.
Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.
Licencie sa vydávajú v dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme osobitné opatrenia podľa odseku 3.
Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo, su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal šio straipsnio 3 dalį.
Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.
Praėjus dvejiems metams po sprendimo priėmimo, Komisija nusprendė, kad Italija nesiėmė jokių veiksmingų nacionalinėje teisėje numatytų priemonių, kad nedelsdama susigrąžintų šią pagalbą.
Dva roky po prijatí uvedeného rozhodnutia Komisia dospela k záveru, že Taliansko nepodniklo žiadne účinné opatrenia v rámci vnútroštátneho práva, aby dosiahlo vrátenie pomoci.
Naujame skunde (3453 2005 GG) pareiškėjas iš esmės pakartojo ankstesniame skunde pateiktą kaltinimą, kad Komisija laiku nesiėmė spręsti jo skundo dėl pažeidimo.
Ombudsman preto 10. septembra 2007 predložil Parlamentu osobitnú správu o tomto prípade.
Licencijos išduodamos trečiąją darbo dieną nuo šio straipsnio 1 dalyje minimo pranešimo, jei Komisija per šį laikotarpį nesiėmė 3 dalyje minimų priemonių.
Licencie sa vydávajú v tretí pracovný deň po komuniké uvedenom v odseku 1, pokiaľ Komisia neprijala v tejto lehote opatrenia uvedené v odseku 3.
Praėjus ketveriems metams nuo šių trijų sprendimų priėmimo, Ispanija nesiėmė jokių konkrečių priemonių šiai schemai sustabdyti ar suteiktai neteisėtai ir nesuderinamai pagalbai susigrąžinti.
Štyri roky po prijatí týchto troch rozhodnutí nie je žiadny náznak, že by Španielsko prijalo nejaké konkrétne opatrenie, ktoré by ukončilo platnosť tejto schémy alebo vymohlo vrátenie už poskytnutej nezákonnej a nezlučiteľnej pomoci.
Kadangi per nustatytą terminą ši valstybė narė nesiėmė priemonių, kad būtų pakeisti jos teisės aktai, Komisija nusprendė pareikšti šį ieškinį dėl įsipareigojimų neįvykdymo.
Keďže tento členský štát neprijal v stanovenej lehote opatrenia smerujúce k zmene právnej úpravy, Komisia sa rozhodla podať túto žalobu o nesplnenie povinnosti.
Šiuo pagrindu Taryba nutarė, kad Vengrija nesiėmė efektyvių veiksmų iki 2004 m. lapkričio 5 d., kaip rekomenduota 2004 m. liepos 5 d. rekomendacijoje.
Na základe tohto Rada rozhodla, že do 5. novembra 2004 Maďarsko neprijalo účinné opatrenia reagujúce na jej odporúčanie z 5. júla 2004.
Iki šiol Komisija nesiėmė iniciatyvos pateiktigaires(pavyz džiui, dėlsuderintoimčių nustatymoirlaboratoriniųtestų), susijusiassu Reglamente(EB) Nr.136 2004 nustatytų nacionalinių priežiūros planųrengimu. Tai paliktavalstybių narių nuožiūrai.
Komisia doteraz neprebralainiciatívu na vypracovanie usmer není(napr.vsúvislostisharmonizovanýmvýberomvzoriek alaboratórnymtestovaním)kvypracúvaniunárodných mo nitorovacíchplánov,akosatostanovujevnariadení(ES) č. 136 2004, ačlenskéštáty vypracúvajútieto plánylen pod ľavlastného uváženia.
2003 m. gruodžio mėn. ombudsmenui pateiktame skunde (skundas 2333 2003 GG) pareiškėjas teigė, kad Komisija laiku nesiėmė spręsti jo skundo prieš Vokietiją dėl pažeidimo.
Ombudsman dospel k názoru, že predloženie návrhu na zmenu a doplnenie smernice neumožňuje Komisii nesplniť si povinnosť zabezpečiť, aby sa členské štáty riadili existujúcou smernicou.