Vertimas "matyti konstatuojamąją" į slovakų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Slovakų

Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti - vertimas : Matyti konstatuojamąją - vertimas :
Raktažodžiai : Vidím Vidieť Rád Rád Videl

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

6 Žr. penktą konstatuojamąją dalį.7 Žr. šeštą konstatuojamąją dalį.
6 Pozri odôvodnenie č. 5.7 Pozri odôvodnenie č. 6.
Direktyvos ketvirtą konstatuojamąją dalį.
15 Pozri odôvodnenie č. 4 smernice.
Pagal ketvirtą konstatuojamąją dalį
Odôvodnenie č. 4 stanovuje
Žiūrėti 15 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 15.
Žr. 186 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie (186) vyššie.
Žr. 42 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 42.
Žr. 29 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 29.
Žr. 36 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 36.
Žr. 98 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 98.
3 Žr. 3 konstatuojamąją dalį.
3 Pozri odôvodnenie č. 3.
28 Žr. 3 konstatuojamąją dalį.
28 Pozri odôvodnenie č. 3.
Direktyvos 2004 18 EB 2 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 2004 17 EB 9 konstatuojamąją dalį)
Ustanovenia smerníc oobstarávaní sa vykladajú vsúlade spredpismi azásadami uvedenými vyššie aďalšími predpismi Zmluvy (pozrite odôvodnenie 2 smernice 2004 18 ES aodôvodnenie 9 smernice 2004 17 ES).
Žr. Direktyvos 2004 18 EB 46 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 2004 17 EB 55 konstatuojamąją dalį.
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vprípade C 513 99.
Pagal Pagrindų direktyvos dvyliktą konstatuojamąją dalį
Odôvodnenie č. 12 rámcovej smernice znie
Pagal šios direktyvos penktą konstatuojamąją dalį
Podľa piateho odôvodnenia tejto smernice
8 Žr. preambulės aštuntą konstatuojamąją dalį.
8 Pozri ôsme odôvodnenie preambuly.
Pagal pagrindų sprendimo penktą konstatuojamąją dalį
Podľa odôvodnenia č. 5 rámcového rozhodnutia
Taip pat žr. 60 konstatuojamąją dalį.
Pozri tiež bod 60 odôvodnenia.
sprendimo projekto 6 konstatuojamąją dalį . ( 6 ) Žr .
6 ( ) Pozri bod 14 odôvodnenia a článok 4 ods . 1 písm .
Pagal Direktyvos 93 36 dvyliktą konstatuojamąją dalį
Podľa ustanovení dvanásteho odôvodnenia smernice 93 36
Reglamento Nr. 261 2004 šeštą konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie č. 6 nariadenia č. 261 2004.
Pagal Direktyvos 96 62 dvyliktą konstatuojamąją dalį
Podľa dvanásteho odôvodnenia smernice 96 62
15 Žr. pamatinio sprendimo 4 konstatuojamąją dalį.
15 Pozri štvrté odôvodnenie rámcového rozhodnutia.
Direktyvos 2000 78 preambulės 25 konstatuojamąją dalį.
Pozri tiež odôvodnenie č. 25 smernice 2000 78.
Būtent todėl balsavau prieš 25 konstatuojamąją dalį.
Z toho dôvodu som hlasovala proti odôvodneniu 25.
Mūsų frakcija balsuos už AE konstatuojamąją dalį.
Naša skupina bude môcť hlasovať za odôvodnenie AE.
14 Žr. Taikymo reglamento antrą konstatuojamąją dalį, kurioje tiesiogiai daroma nuoroda į Reglamento Nr. 3508 92 pirmą konstatuojamąją dalį.
14 Pozri odôvodnenie č. 2 vykonávacieho nariadenia, v ktorom sa výslovne odkazuje na prvé odôvodnenie nariadenia č. 3508 92.
22, 57 straipsnis.(48) Žr. 51 konstatuojamąją dalį.
Tú určujú vnútroštátne právne predpisy(48).
Pagal Reglamento Nr. 338 97 trečią konstatuojamąją dalį
V zmysle odôvodnenia č. 3 nariadenia č. 338 97
Pagal Reglamento Nr. 45 2001 15 konstatuojamąją dalį
Podľa odôvodnenia č. 15 nariadenia č. 45 2001
Tarybosreglamento(EEB) Nr. 856 84 9 konstatuojamąją dalį).
9 nariadenia Rady(EHS)č. 856 84).
Todėl siūlau konstatuojamąją dalį, kuria perskaitysiu anglų kalba
Preto navrhujeme tento text, ktorý prečítam v angličtine
Konfidencialūs duomenys (žr. pirmiau pateiktą 68 konstatuojamąją dalį)
Nesmie sa uverejniť (pozri odôvodnenie 68)
Konfidencialūs duomenys (žr. pirmiau pateiktą 65 konstatuojamąją dalį)
Nesmie sa uverejniť (pozri odôvodnenie 65)
Žr. 19 išnašoje minimo sprendimo 42 konstatuojamąją dalį.
Pozri odôvodnenie 42 rozhodnutia uvedeného v poznámke po čiarou č. 19.
( 8 ) Žr . , pavyzdžiui , pasiūlyto EBI reglamento 14 konstatuojamąją dalį .
( 8 ) Pozri napríklad bod odôvodnenia 14 navrhovaného nariadenia o EBA .
52 konstatuojamąją dalį.(55) 2005 m. birželio 1 d.
EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).
Pagal 13 konstatuojamąją dalį ši direktyva netaikoma socialinio draudimo
Vo svojom odôvodnení č. 13 uvádza, že sa nevzťahuje na systémy sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, ktorých dávky sa nepovažujú za príjem odmenu neoficiálny preklad
21 Žr. Reglamento Nr. 2377 90 ketvirtą konstatuojamąją dalį.
21 Pozri štvrté odôvodnenie nariadenia č. 2377 90.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 856 84 9 konstatuojamąją dalį).
9 nariadenia Rady(EHS)č. 856 84).
Todėl reikėjo išrinkti panašią šalį (žr. 9 konstatuojamąją dalį).
V pôvodnom prešetrovaní sa ako analogická krajina použila Kanada.
Žr. Reglamento (EB) Nr. 1322 2004 9 konstatuojamąją dalį.
Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 10.
22 encialūs duomenys (žr. pirmiau pateiktą 65 konstatuojamąją dalį)
22 sa uverejniť (pozri odôvodnenie 65)
18 encialūs duomenys (žr. pirmiau pateiktą 65 konstatuojamąją dalį)
18 sa uverejniť (pozri odôvodnenie 65)
9 konstatuojamąją dalį), neįvykdyta jau pirmoji ten minima sąlyga.
Keďže Nemecko jasne uviedlo, že príjemca úveru Greußener Salamifabrik GmbH bol v čase poskytnutia druhej záruky považovaný za podnik v ťažkostiach (porovnaj odôvodnenie 9), nie je splnená hneď prvá z príslušných podmienok.

 

Susijusios paieškos: Matyti - Aiškiai Matyti, - Kiek Akis Gali Matyti - Mes Tave Matyti -