Vertimas "savarankiško valdymo sutartį" į slovėnų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Slovėnų

Valdymo - vertimas : Valdymo - vertimas : Sutarti - vertimas : Sutarti - vertimas : Valdymo - vertimas : Sutartį - vertimas : Valdymo - vertimas : Savarankiško valdymo sutartį - vertimas : Valdymo - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

pajamos, gautos iš darbo pagal sutartį ar savarankiško darbo
dohodek iz zaposlitve samozaposlitve
Leidimus duodančiam pareigūnui reikia suteikti plataus savarankiško valdymo galimybę.
Odredbodajalcu agencije je treba pri upravljanju dati precejšnjo stopnjo avtonomije.
savarankiško darbo pajamų
dohodka iz samostojne dejavnosti
Reglamento Nr. 1408 71 72 straipsnyje Draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių sumavimas numatyta
Člen 72 Uredbe t. 1408 71 z naslovom Se tevanje zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali samozaposlitve določa
Savarankiško darbo pobūdis (7)
Vrsta samozaposlitve (7)
pašalpa savarankiško gyvenimo pradžiai
dodatek za rejništvo,
Penki savarankiško mokymosi kursai, pateikiantys daug sąsajų
Pet tečajev za samoučenje z mnogimi povezavami
Tikrovėje, deja, vairuotojai jau nebeturi tokios pasirinkimo laisvės ir dažniausiai yra priversti imtis savarankiško ar bent tariamai savarankiško darbo.
Na žalost pa vozniki v resnici nič več ne morejo odločati o tem. Namesto tega jih običajno potisnejo v samozaposlitev ali vsaj navidezno samozaposlitev.
skaitytojai kaip savarankiško įrodymų dėl nesąžiningumo ir galią
Bralci so samozadostni dokaz o nepoštenosti in krive prisege
Paskolos sutartį sudarė RTP ir Valstybės skolos valdymo fondas, t. y. fondas, kuriam vadovauja Valstybės kredito valdymo institutas.
Posojilna pogodba je bila sklenjena med RTP in Skladom za stabilizacijo javnega dolga, ki ga upravlja Inštitut za upravljanje javnega dolga.
Pakeitimai dėl savarankiško biudžeto įsigaliojo 2004 m. balandžio 29 d.
Spremembe v zvezi s samostojnim proračunom so začele veljati 29. aprila 2004.
Šveicarijos įstaigai keturi metai vaiko mokymosi atveju ir trumpalaikio savarankiško darbo atveju.
Za namene švicarskih nosilcev so potrebni podatki štirih let v primeru vzgoje otrok ali samo zaposlitve v krajšem trajanju.
Regionas palaipsniui imasi savarankiško regioninio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, per Pietryčių Europos bendradarbiavimo procesą.
Regija postopno posvaja regionalno sodelovanje, denimo v okviru sodelovanja jugovzhodne Evrope.
Atsižvelgdami į būsimą Sutartį, raginame sustiprinti Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, galias visose ES išlaidų srityse.
V okviru prihodnje pogodbe pozivamo k okrepitvi proračunskih pooblastil Parlamenta na vseh področjih porabe EU.
Neapima elektros perdavimo ir skirstymo sistemų valdymo už atlygį arba pagal sutartį jis aptariamas sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
FI Najmanj polovica ustanoviteljev in članov upravnega odbora ter nadzornega odbora zavarovalnice ima stalno prebivališče v Evropski uniji, razen če pristojni organi odobrijo izjemo.
Neapima elektros perdavimo ir skirstymo sistemų valdymo už atlygį arba pagal sutartį jis aptariamas sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
Ker javne službe pogosto obstajajo tudi na subcentralni ravni, sestavljanje podrobnih in izčrpnih seznamov po posameznih sektorjih ni praktično.
Neapima elektros perdavimo ir skirstymo sistemų valdymo už atlygį arba pagal sutartį jis aptariamas sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
G. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (ISIC Rev.
Esu įsitikinęs, kad Europos sutartį pavyks priimti geroje aplinkoje ir turiniu, esančiu efektyvaus ir veiksmingo ES valdymo pagrindu.
Prepričan sem, da bo evropska pogodba soglasno sprejeta v dobrem vzdušju, pri čemer bo zagotovljena podlaga za učinkovito in uspešno vodenje EU.
Neapima elektros perdavimo ir paskirstymo sistemų valdymo už atlygį arba pagal sutartį. Šios paslaugos nurodytos sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
Ne zajema vodenja sistemov za prenos in oskrbe z električno energijo za honorar ali na podlagi pogodbe, ki so v naslovu ENERGETSKE STORITVE.
Išlaidos dėl Savarankiško produktų pašalinimo iš rinkos ir perkėlimo į pereinamąjį likutį(1992 2004)
Neodvisni umiki in prenosi stroškov(1992 2004)
Kita vertus, turime pripažinti, kad teritorijos vientisumo ir savarankiško apibrėžimo principai Pietų Kaukaze nesutampa.
Na drugi strani moramo priznati, da med načeloma ozemeljske celovitosti in samoodločbe na južnem Kavkazu obstajajo nasprotja.
Mašinų dirbtinis intelektas pasireiškė visose žmogaus veiklos sferose įskaitant ir naujo savarankiško proto sukūrimą.
Umetna inteligenca strojev je bila vidna v vseh plasteh človeške družbe, vključno z ustvarjenjem nove in boljše umetne inteligence.
Ši direktyva netaikoma savarankiško darbo klausimams, jei jiems yra taikomi kiti Bendrijos teisės aktai.
Ta direktiva se ne uporablja za vprašanja samo zaposlovanja, kolikor so ta urejena z drugimi zakonodajnimi akti Skupnosti.
Į sutartį taip patįtraukta nuoroda dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Romosstatuto, o tai liudijabendrą partnerių įsipareigojimą pasaulinio valdymo institucijoms.
Vsporazum je bilo vneseno tudi sklicevanje na Mednarodno kazensko sodišče in Rimski statut, karkaže na skupno zavezanost partnerjev institucijam globalnega upravljanja.
nėdamas Italijos vietos valdžios institucijos tiesiogiai sudarytą sutartį dėl metano dujų paskirstymo įrengimų aptarnavimo, valdymo ir priežiūros paslaugos pirkimo.
vidikih, ko je preučilo neposredno dodelitev s strani italijanske lokalne skupnosti naročila za storitve vzdrževanja, upravljanja in nadziranja naprav za distribucijo metana.
5.Šis straipsnis neturi įtakos valstybiųnariųteisei nustatyti įjųteritorijąištrečiųjųšaliųieškoti samdomo arba savarankiško darbo atvykstančiųtrečiųjųšaliųpilie čiųpriėmimo apimtis.
Svet ministrov lahko na predlog Komisije sprejme evropski sklep za opredelitev tistih vidikov družinskega prava s čezmejnimi posledicami, ki so lahko predmet aktov, sprejetih porednem zakonodajnem postopku.
Kitas svarbus klausimas savarankiško finansavimo norma dabartinėmis sąlygomis šioje srityje turi būti apsvarstytas didesnis lankstumas.
Naslednja zelo pomembna zadeva je stopnja samofinanciranja pod trenutnimi pogoji na tem področju je treba preučiti večjo prožnost.
Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti
Nustatant pagal šį reglamentą įgytas teises, įskaitomi visi draudimo laikotarpiai ir, tam tikrais atvejais, visi darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpiai, įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki 2005 m. sausio 1 d.
Pri določanju pridobljenih pravic v skladu z določbami te uredbe se upoštevajo vse zavarovalne dobe in po potrebi vse dobe zaposlitve, samozaposlitve ali stalnega bivanja po zakonodaji države članice pred 1. januarjem 2005.
Jei jūs nesate gerai su savarankiško mokymosi, Tada trečioji šalis CISSP prep kursas yra kitas variantas.
Če niste dobri z samoizobraževanje, potem tretja stranka CISSP prep Seveda je druga možnost.
Jame rasite savarankiško žinių įvertinimo testų, informacijos apie mokymosi strategijas ir vietą, kur besimokantieji gali susirasti
Vsebuje preskuse za samopreverjanje, podatke o strategijah učenja in stično točko, kjer učenci spoznavajo dopisovalce po e pošti, klepetajo na spletu ali se udeležujejo razprav. Spletna stran http www.linguanet europa.org
Taip neproporcingu ir nepriimtinu būdu administracija suteikiama per daug laisvės ir padidinami jos savarankiško veikimo įgaliojimai.
To daje upravi veliko preveč svobode in nesorazmerno ter nesprejemljivo povečuje njeno diskrecijsko pravico.
Tai tikrai nedavjokių rezultatų, kad susilpnintų valdžią, kuri priklausEuropos paskutiniam savarankiško izoliavimo diktatoriui prezidentui Alexanderiui Lukashenko.
Ta politika vsekakor ni niti malo omajala trde roke oblasti zadnjega evropskega samozadostnega diktatorja, predsednika Aleksandra Lukašenka.
Prioritetas teikiamas pasiūlymams dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių, įpareigojimams AKR šalyse veikiančioms tarptautinėms verslo įmonėms skelbti apie pelnus ir mokesčius, savarankiško apsirūpinimo maistu sąvokos įtraukimui ir Europos išorės migracinių srautų valdymo politikos kritikai mes tam pritariame.
Pomen, pripisan obnovljivim virom energije, uvedba obveznega javnega razkritja dobičkov in davkov za nadnacionalne družbe, ki poslujejo v državah AKP, vključitev pojma suverenosti na področju hrane in kritika eksternalizacije upravljanja migracijskih tokov, ki jo je uvedla Evropa vse te predloge podpiramo.
Sutartį dėl
Evropskega sveta v Laeknu
Iš viso pagal EB sutartį Iš viso pagal AP sutartį Iš viso pagal AE sutartį
Skupaj Pogodba ESSkupaj Pogodba PJSkupaj Pogodba AE
Aš noriu sudaryti su tavimi sutartį. Kas yra sutartį?
Rad bi sklenil dogovor s tabo.
Pasibaigus konfliktui, Šalys imasi visų tinkamų veiksmų, stengdamosi palengvinti sugrįžimą prie nesmurtinės, stabilios ir savarankiško išsilaikymo padėties.
Po rešitvi konflikta pogodbenice sprejmejo vse primerne ukrepe za lajšanje ponovne vzpostavitve nenasilnih, stabilnih in samovzdrževalnih razmer.
Mokymosi visą gyvenimą programos, lavinančios romų užimtumo ir savarankiško darbo įgūdžius, galėtų būti naudinga priemonkovojant su nedarbu.
Uporabno orodje v boju proti brezposelnosti bi lahko bili programi vseživljenjskega učenja, ki Romom nudijo ustrezna znanja za namen zaposlovanja in samozaposlitve.
Tai tik regimybė, kad direktyva padės užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą, todėl jai nėra vietos savarankiško darbo sistemoje.
To je fasada za zaščito pravic zaposlenih in zato nima prostora v okviru samozaposlenih.
Finansinės ribos apskaičiavimo priemonės, patvirtintos siekiant nustatyti finansavimą iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, nedaro įtakos pagal Sutartį paskirtos biudžeto valdymo institucijos kompetencijai.
Ukrepi za izračun finančne zgornje meje pri določanju finančnega prispevka EKJS in EKSRP, ne vplivajo na pristojnosti proračunskih organov, določenih v Pogodbi.
Pagal vadinamąją Patikėjimo sutartį, sudarytą tarp Žemės ir NordLB, NordLB perėmė rėmimo turto administravimą ir turto valdymo patikėjimo įstaigai priklausančius atlikti uždavinius.
NordLB je na podlagi ene od tako imenovanih fiduciarnih pogodb med Spodnjo Saško in NordLB prevzela upravljanje sredstev za pospeševanje in nalog fiduciarne agencije.
KDE valdymo svirties valdymo modulis
Nadzorni modul KDE za igralne palice
Iš viso pagal AP sutartį Iš viso pagal AE sutartį
Skupaj Pogodba PJSkupaj Pogodba AE
Baigiame vieną atskirą darbo fazę priimame Reformų sutartį, Lisabonos sutartį.
Približujemo se koncu ene posebne faze dela smo v procesu sprejemanja reformne pogodbe, lizbonske pogodbe.

 

Susijusios paieškos: Savarankiško Darbo - Sutartį - Pagal Sutartį - Nuomos Sutartį - Atšaukti Sutartį - Pardavimo Sutartį - Pirkimo-pardavimo Sutartį - Sutartį įvykdymas - Sudarydamas Sutartį, - Pratęsti Sutartį -