Vertimas "vandens lygis" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Vandens - vertimas : Lygis - vertimas : Vandens lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Vandens - vertimas : Vandens - vertimas : Vandens lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Vandens - vertimas : Vandens - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Žiūrėti šiandien vandens lygis čia.
Zie de huidige waterstanden hier.
J r vandens lygis kyla.
Zeeniveaus stijgen.
Neapskaityto vandens lygis priklausomuose paskirstymo tinkluose ( )
Percentage onbetaald water in aangesloten distributienetten
Vandens lygis nekyla ir neapsemia Bangladešo, netgi priešingai.
Het waterpeil komt niet zo hoog dat Bangladesh wordt overstroomd.
Iki rugpjūčio, normalus vandens lygis turi būti pasiektas regione.
Door augustus, aan het normale waterstanden in de regio worden gerealiseerd.
Vandens lygis pakyla taip, kad jų bus neįmanoma sekti.
De manier waarop het waterniveau verandert, het is onmogelijk om hun spoor te volgen.
Atsparumas vandens lašams papildomas objektyvo apsaugos lygis, užtikrinantis apsauga nuo nedidelio drėgmės, vandens arba dulkių kiekio.
Spatwaterbestendig duidt op de extra mate van bescherming die deze lens biedt tegen blootstelling aan een minimale hoeveelheid vocht, water of stof.
2008 m. pavasarį vandens lygis Barselonos rezervuaruose buvo toks žemas, kad imta planuoti atsigabenti vandens iš kitur.
In de lente van 2008 was de waterstand in de reservoirs waaruit Barcelona haar water betrekt zo laag, dat het plan werd opgevat om water per schip aan te voeren.
Storm įspėjimai ir Bodeno ežero vandens lygis tiesiai į mobilųjį telefoną
Storm waarschuwingen en waterstanden aan het Bodenmeer direct op mobiele telefoon
Nuo to pasikeis vandens lygis, ir kiekvieną kartą nuleidžiant jo bus
Ga dus met de ganse familie picknicken in het bos of op de hei.
Turkijos vandentvarkos institucijos duomenimis, praėjusią vasarą vandens lygis šalyje nuolat krito.
De oude flat heeft geen eigen watertank en dus is de familie Tekin aangewezen op de stadswaterleiding.
Taigi, klimatas pasikeitė, vandens lygis krito, o laivas atsidūrė ant seklumos.
Geen idee. Dus 't klimaat veranderde, 't waterpeil zakte en de boot strandde.
Taip pat galite paskaityti ankstesnius vandens lygis (FR. o . m, liepa 1999).
U kunt ook lezen vorige waterstanden (fr. de. m juli 1999).
Jūs turite gerti 8 ir daugiau glassed vandens turėti savo spermos lygis aukštas.
Je moet drinken 8 en meer glazen water dat uw sperma van hoog niveau.
Rūgštingumas, nitratų bei nitritų kiekis ir pH lygis turi lemiamą įtaką vandens kokybei.
Zuurgraad, nitraat nitrietgehalte en pH niveau zijn cruciaal voor de waterkwaliteit.
Dėl to sumažėjo požeminio vandens lygis, ir ūkininkai pradėjo skųstis, kad sausėja jų laukai.
Het verlies van natuurlijke meanders en habitats leidde tot een veel grotere stroomsnelheid en tot een snelle erosie van de rivierbedding. Hierdoor daalde het grondwaterpeil en droogden de velden op.
Viena vertus, bus sausrų, kita vertus per daug vandens, taip pat kils jūros lygis.
Aan de ene kant kunnen we denken aan droogte, aan de andere kant aan te veel aan water, aan zeespiegelstijging.
Tai turi tiesioginį poveikį jūrų regionams, ypač pakrančių regionams, kuriems gresia kylantis vandens lygis.
Dit houdt ook direct verband met zeegebieden, in het bijzonder kustgebieden die bedreigd worden door een stijgend zeeniveau.
Geriamojo daug vandens ir palaikyti savo hidratacijos lygis yra pirmasis žingsnis siekiant tinkamas pieno tiekimo.
Drinken van veel water en ondersteunen van uw hydratatie niveau is de eerste stap om het aanbod van voldoende melk.
Namuose gt Coalfield Hafenmeldungen gt Storm įspėjimai ir Bodeno ežero vandens lygis tiesiai į mobilųjį telefoną
Huis gt Turf Hafenmeldungen gt Storm waarschuwingen en waterstanden aan het Bodenmeer direct op mobiele telefoon
Ispanijos okeanografijos instituto tyrimai rodo, kad Viduržemio jūroje vyksta greitas atšilimo procesas ir kyla vandens lygis.
De studies van het Spaanse Instituut voor oceanografie en vele andere instellingen wijzen op het feit dat de Middellandse Zee een snel opwarmingsproces doormaakt en dat de zeespiegel stijgt.
17. Liepa 2012 Comments Off dėl Storm įspėjimai ir Bodeno ežero vandens lygis tiesiai į mobilųjį telefoną
17. Juli 2012 Comments Off op Storm waarschuwingen en waterstanden aan het Bodenmeer direct op mobiele telefoon
Infrastruktūros lygis yra minimalus, o kai kuriose vietovėse žmonės yra priversti kovoti su vandens ir elektros stygiumi.
De infrastructuur is minimaal en de bevolking heeft op sommige plaatsen te maken met schaarste aan water en elektriciteit.
Viena svarbi šiuo metu vykstančio visuotinio atšilimo pasekmyra tai, kad garuodami džiūsta šaltiniai ir sumažėja upių bei požeminių vandens telkinių vandens lygis, sunaikinama dirvos paviršiaus struktūra.
Een belangrijk gevolg van de huidige opwarming van de aarde is dat waterbronnen door verdamping opdrogen en het debiet van rivieren en ondergrondse waterreservoirs daalt, waardoor de oppervlaktestructuur van de bodem wordt vernietigd.
Mano šalyje vandens tiekimas į smėlio kopų regioną (Homokhátság) kelia susirūpinimą, nes per keturis dešimtmečius gruntinio vandens lygis nukrito 4 5 m. ir ši vietovtapo pusdykume.
In mijn land vormt de watervoorziening aan het gebied Homokhátság een bijzonder groot probleem, aangezien gedurende vier decennia het bodemwaterpeil met vier à vijf meter is gedaald en dit een quasiwoestijngebied is geworden.
Raštingumo lygis 15 Raštingumo lygis 15 24Raštingumo lygis 6
Alfabetiseringsniveau 6 niet verwezenlijktniet niet beschikbaarverwezenlijktniet verwezenlijkt
Jūrinei aplinkai pasekmės jau jaučiamos jūros lygis kyla, transformuojasi jūrinės srovės, didėja vandens rūgštingumasvandenynuose, keičiasi rūšių paplitimo zonos
De gevolgen voor het mariene milieu laten zich alvast voelen het zeeniveau stijgt, de stromingen veranderen, deoceanen verzuren, de verspreidingsgebieden van de soorten verschuiven
Pradinė dozė Dozės lygis 1 Dozės lygis 2 Dozės lygis 3
Aanvangsdosis Dosisniveau 1 Dosisniveau 2 Dosisniveau 3
Vasara yra Holm jūros vandens lygis apie 201 metrų virš jūros lygio ir sumažino žiemą iki apie 197 m.ö.h.
Summertime is Holm Zeewater niveau van ongeveer 201 meter boven de zeespiegel en verlaagde de winter tot ongeveer 197 m.ö.h.
į elektroninį navigacinį žemėlapį būtų įtraukta informacija apie farvaterio gylį ir parodytas iš anksto nustatytas arba faktinis vandens lygis,
het opnemen van informatie over de diepte van de vaarweg in de elektronische navigatiekaart en het weergeven tot een vooraf bepaald of werkelijk waterpeil
Karščio lygis kritinis Karščio lygis kritinis
Hitteniveau is kritiek. Het hitteniveau is kritiek.
Produktyvumo lygis, bendras išsilavinimo lygis ir galimybių mokytis lygis išlieka ypač žemas.
De productiviteitsniveaus, de algemene opleidingsniveaus en de toegang tot opleiding blijven bijzonder laag.
LYGIS
NIVEAU
Lygis
Afronding
Lygis
Afgeschuind
Lygis
Niveau
Lygis
Versterking
Lygis?
Niveau?
Lygis
Niveau
Lygis
Niveau
Lygis
Niveau
Lygis
Niveaus
Lygis
Niveaus
lygis)
(effectgrootte)
lygis
26 32

 

Susijusios paieškos: Vandens Lygis - Gruntinio Vandens Lygis - Aukščiausias Vandens Lygis Potvynio Metu - Lygis - Kokybės Lygis - Jūros Lygis - Gyvenimo Lygis - Triukšmo Lygis - Automatizavimo Lygis - Kainų Lygis -