Vertimas "sukelti tarpusavyje" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Sukelti - vertimas : Sukelti - vertimas : Sukelti - vertimas : Sukelti - vertimas : Sukelti - vertimas : Sukelti - vertimas : Tarpusavyje - vertimas : Tarpusavyje - vertimas : Tarpusavyje - vertimas : Tarpusavyje - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tarpusavyje priklausomos.
Onderling afhankelijk.
Nesikaukit tarpusavyje.
Vermoord elkaar niet.
2 Invirase ritonaviro negalima skirti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie gali sąveikauti tarpusavyje ir sukelti nepageidaujamą poveikį, galintį grėsti gyvybei.
Invirase ritonavir mag niet gegeven worden samen met andere geneesmiddelen die op elkaar kunnen inwerken en in levensbedreigende bijwerkingen resulteren.
24 Invirase ritonaviro negalima skirti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie gali sąveikauti tarpusavyje ir sukelti nepageidaujamą poveikį, galintį grėsti gyvybei.
Invirase ritonavir mag niet gegeven worden samen met andere geneesmiddelen die op elkaar kunnen inwerken en in levensbedreigende bijwerkingen resulteren.
Viskas tarpusavyje susiję.
Ze passen allemaal in elkaar.
Skolos tarpusavyje susijusios.
De schulden hangen met elkaar samen.
Klanai kovoja tarpusavyje.
De clans vechten onder elkaar.
Tarpusavyje suderinta ZZ
Vat, van aluminium, niet afneembaar deksel QC Vat, van hout 1W Vat, van hout 2C
Tai gali sukelti nuolatiniai dantys kaltis neįprastomis pozicijų, neteisingą įkandimo modelį (arba kaip viršutinė ir apatinė dantų dera tarpusavyje, kai kramtymas ar kramtyti).
Dit kan ertoe leiden dat de permanente tanden uitbarsten in abnormale posities, resulteert in een onjuiste bite patroon (of hoe de bovenste en onderste tanden in elkaar passen wanneer bijten of kauwen).
Institucijos visapusiškai tarpusavyje bendradarbiauja.
De instellingen werken loyaal samen.
Institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja .
De instellingen werken loyaal samen .
Ar jie sąveikauja tarpusavyje?
Zijn ze met elkaar verbonden?
Informacijos centrai tarpusavyje bendradarbiauja.
De informatiecentra werken onderling samen.
Net termitai bendrauja tarpusavyje.
Zelfs termieten praten met elkaar.
Tarpusavyje jos daugiau nebekariauja.
Zij voeren onderling geen oorlog meer.
Institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja.
De instellingen werken loyaal samen.
Kaip jos tarpusavyje susijusios?
Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Institucijos visapusiškai tarpusavyje bendradarbiauja.
De instellingen werken loyaal samen.
Institucijos visapusikai tarpusavyje bendradarbiauja.
De instellingen werken onderling loyaal samen.
Tegu šalys varžosi tarpusavyje.
De landen moeten dit maar onder elkaar uitvechten.
Jos yra tarpusavyje susijusios.
Deze crises houden verband met elkaar.
Šie dalykai tarpusavyje nesusiję.
Deze zaken hebben niets met elkaar te maken.
Abu regionai tarpusavyje susiję.
Deze regio's zijn van elkaar afhankelijk.
Gerai, išsiaiškinkit tarpusavyje taikiai.
Praat 't maar uit.
Tarpusavyje sumaišyti arba sulydyti
Dithionieten en sulfoxylaten
Valstybės narės yra tarpusavyje solidarios .
De lidstaten zijn onderling solidair .
Jėzus jiems atsakė Nemurmėkite tarpusavyje!
Houd op met dat gemopper , zei Jezus.
Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo.
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen.
Ant 2 nėra tarpusavyje nesuderinami.
De 2 sluiten elkaar niet uit.
Podstrahovyvaya tarpusavyje ir padėti partnerį.
Podstrahovyvaya elkaar en de partnerlanden te helpen.
Paleisti savo rankas virš tarpusavyje.
Ren je handen over elkaar.
Per animaciją jie kovoja tarpusavyje.
Gedurende de cartoon ze vechten met elkaar.
Valstybės narės yra tarpusavyje solidarios.
De lidstaten zijn onderling solidair.
tarpusavyje ir joms pad _ti.
2 van plaatsvinden.
priimtiaiškesnesgaires,kadaturi būtipanaudotakiekvienapriemonė irkaipgeriausiapriemonesderinti tarpusavyje
De Commissie heeft onvoldoende aandacht besteed aan het waarborgen van een cohe rentgecombineerdgebruikvandediverse instrumenten.Bijhetkiezenvandete gebruikeninstrumentenzouzijook meer rekening kunnen houden met de situatiein deindividuelelanden, en met name met de vraag of zij een duidelijk omschreven beleid op het gebied van gezondheidszorg kennen.
Abi dalys buvo tarpusavyje susijusios.
De tweedelen warenonderlingverbonden.
Šie aspektai aiškiai tarpusavyje susiję.
Deze aspecten houden duidelijk verband met elkaar.
Šie du įvykiai tarpusavyje nesusiję.
Die twee gebeurtenissen stonden los van elkaar.
Šie centrai glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaus.
Deze contactpunten, die informatie zullen verstrekken over alle aspecten van behandeling in het buitenland, zullen onderling nauw samenwerken.
Islamas ir demokratija nedera tarpusavyje.
Islam en democratie gaan niet samen.
Atrodo, kad jie bendrauja tarpusavyje.
Het is alsof ze communiceren.
Valstybės narės yra tarpusavyje solidarios.6.
De lidstaten zijn onderling solidair.6.
Adventistai taip pat mėgsta bendrauti tarpusavyje.
Adventisten gaan ook meestal om met andere Adventisten.
9 Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo.
9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.
Deklaruojamos produkcijos kiekiai turi tarpusavyje atitikti.
De opgegeven hoeveelheden moeten van aangifte tot aangifte vanzelfspre kend nauwkeurig overeenstemmen.

 

Susijusios paieškos: Tarpusavyje - Dera Tarpusavyje - Tarpusavyje Susiję - Sukelti Sth. - Sukelti - Vėl Sukelti - Sukelti žalą - Sukelti ... - Sukelti Sensaciją - Sukelti Nesusipratimų -