Vertimas "saugumo tema" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Tema - vertimas : Tema - vertimas : Tema - vertimas : Tema - vertimas : Tema - vertimas : Saugumo - vertimas : Tema - vertimas : Tema - vertimas : Tema - vertimas : Saugumo - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tema Laisvės ir saugumo pusiausvyra
Betreft Het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid
Tema Kelių saugumo didinimas besivystančiose šalyse.
Betreft Verbetering van de verkeersveiligheid in de ontwikkelingslanden
Suinteresuotų asmenų apie WordPress tema saugumo ačiū.
De betrokkenen over de beveiliging van de WordPress theme dank je.
Tema Saugumo priemonių Europos regioniniuose oro uostuose finansavimas
Betreft Financiering van veiligheidsmaatregelen op Europese luchthavens
Glajus ant torto, ši tema nėra lydimi Timthumb. Suinteresuotų asmenų apie WordPress tema saugumo ačiū.
Kers op de taart, is dit thema niet komen Timthumb begeleid. De betrokkenen over de beveiliging van de WordPress theme dank je.
ESBO yra tinkama vieta rengti plataus masto diskusijas Europos saugumo tema.
De OVSE is de juiste plaats voor het voeren van een brede discussie over de Europese veiligheid.
Saugumo mokslinių tyrimų tema pagal savo pobūdį ir sandarą yra lanksti.
Het thema beveiligingsonderzoek is flexibel opgezet.
Juk pagaliau ši kiek techningyvulių pašaro tema juk puikiai tinka prie platesnės diskusijos maisto saugumo ir kylančių maisto kainų tema.
Dit nogal technische thema over diervoeders kadert immers uiteraard in de bredere discussie over voedselzekerheid en stijgende voedselprijzen.
Bendrojo saugumo politikos tema jau dažnai svarstyta ir apie ją buvo daug rašyta.
Het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid is een onderwerp waarover vaak gedebatteerd en veel geschreven is.
Tema Viešojo gynybos ir saugumo srities darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka
Betreft Procedures voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveranties en dienstverlening op defensie en veiligheidsgebied
Pirma, nepaprastai svarbi tema siekiant absoliutaus saugumo reikalavimo atitikimo ir, konkrečiau, labai svarbus jos finansavimo aspektas.
Ten eerste een zaak die wezenlijk is voor het absolute veiligheidsvereiste, en in het bijzonder het cruciale punt van de financiering van deze veiligheid.
raštu. (SK) Rezoliucijos pasiūlymas dėl organų aukojimo ir persodinimo yra pasaulinių diskusijų dėl vaikų saugumo tema.
De ontwerpresolutie over orgaandonatie en transplantatie is onderdeel van een wereldwijde discussie betreffende de veiligheid van kinderen.
Siūlome atrasti tema yra vaikas žymaus tema Genesis tema.
Het thema stellen we voor om te ontdekken is een kind thema van het beroemde pretpark Genesis.
Galų gale, tema yra tema.
Immers, een thema is een thema.
Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, iniciatyvinio pranešimo būsimų socialinio saugumo sistemų ir pensijų saugumo tema yra nuostabus darbas, nes ši sritis yra tokia svarbi ir tokia sudėtinga.
rapporteur. (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het opstellen van een initiatiefverslag over de toekomst van sociale zekerheidsstelsels en pensioenen is een fascinerende taak omdat dit onderwerp zo actueel en complex is.
Švietimas saugaus eismo tema Švietimas saugaus eismo tema Švietimas saugaus eismo tema
Verkeersveiligheidseducatie Verkeersveiligheidseducatie Verkeersveiligheidseducatie
Tema
Boomstructuur
TEMA
TOPIC
Tema
Onderwerp
Tema
Thema
Tema
Onderwerp
Tema
Thema
Tema
Thema
Tema
Thema
Tema
Onderwerp DN
Tema
Onderwerp
Tema
Onderwerp
Tema
Themakaart
Tema
Recht
Tema
Omgekeerd aftrekken
Tema
Aftrekken
Tema
Werkingssfeer
Tema
Onderwerp
Pavyzdinė tema, paremta Air darbastalio tema. Name
Een voorbeeldthema gebaseerd op het Air bureaubladthema.Name
Ši WordPress tema turi būti jūsų pagrindinė tema ar jūsų tema, skirta mobiliųjų sąsajas.
Deze WordPress theme is om uw belangrijkste thema of uw thema gewijd aan mobiele interfaces.
Robotų atvaizdų tema. Paveikslėlių tema, naudojama atvaizduojant robotus.
Robotafbeelding thema. Het thema voor de afbeeldingen van de robots.
Tipas tema elastinga, WordPress tema, tinka visiems ekranams.
Type thema elastisch, WordPress theme geschikt voor alle schermen.
Ši tema yra žinoma suderinama su naujausia versija WooCommerce, užtikrinti, kad turite prieigą prie naujienas, saugumo pataisymai ir įvairių patobulinimų.
Dit thema is uiteraard compatibel met de nieuwste versie van WooCommerce, om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot het laatste nieuws, beveiligingsoplossingen en diverse verbeteringen.
Ši tema labai svarbi ir aktuali vykstant karštoms diskusijoms dėl klimato kaitos, energijos tiekimo saugumo ir alternatyvių energijos gamybos būdų.
Dit onderwerp is erg belangrijk en actueel gezien de verhitte discussie over de klimaatverandering, de continuïteit van de energievoorziening en alternatieve elektriciteitsopwekking.
Prenumeruokite RSS Feed Mark Tema kaip Nauja tema tema kaip skaitytus Plūdės šia tema nav atvaizdavimas naudoti Pažymėti Prenumeruoti Versija spausdinimui.
Abonneer je op de RSS feed Topic als nieuw markeren Topic als gelezen Float dit onderwerp voor nav weergave te gebruiken Bookmark Subscribe Printervriendelijke pagina.
Šia tema pagrindiniame puslapyje jums bus matyti kaip vieno puslapio tema su klasikinis tema privalumus.
De home page van dit onderwerp zie je het als een one page thema, met de voordelen van een klassiek thema.
Grafikos tema
Graphics thema
Naudotina tema
Het te gebruiken thema
Tema egzistuoja
Thema bestaat
Kanalo tema
Onderwerp

 

Susijusios paieškos: Tema - Pagrindinė Tema - Dukterinė Temą - Temą Antraštė - Pokalbio Tema - Bandymo Tema - Mėgstamiausia Tema - Padaryti Sth. Diskusijų Tema - Saugumo Sistema - Dėl Saugumo Priežasčių -