Vertimas "kalbos lygis" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Lygis - vertimas : Kalbos - vertimas : Kalbos - vertimas : Kalbos lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Kalbos lygis - vertimas : Kalbos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kalbos lygis
Taalniveau
KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LYGIS F PRIEDAS.
BIJLAGE E TAAL EN COMMUNICATIENIVEAU
Reguliariai oficialiai vertinamas pareiškėjo kalbos mokėjimas, išskyrus pareiškėjus, kurių kalbos mokėjimo lygis yra 6.
De taalkennis van de aanvrager wordt met vaste tussenpozen formeel getoetst, behalve bij aanvragers met een aangetoonde taalkennis op niveau 6.
) kalbos garso lygis prie klausytojo ausies turi būti mažiausiai 10 dB aukštesnis negu aplinkos triukšmo lygis.
het beroep van de werknemer (bijv. musici kunnen aan stress lijden omdat zij bang zijn hun gehoor te verliezen)
kalbos mokėjimo patvirtinimas licencijoje nurodytas ir jos dalį sudarantis leidimas, kuriame nurodytas licencijos savininko kalbos mokėjimo lygis
aantekening betreffende de taalvaardigheid de op een bevoegdverklaring aangebrachte en van de bevoegdverklaring deel uitmakende machtiging waarin de taalvaardigheid van de houder wordt aangegeven
Infrastruktūros valdytojo vartojamos kalbos žinių lygis turi būti pakankamas saugos sumetimais
De kennis van de taal van de infrastructuurbeheerder moet voor veiligheidsdoeleinden voldoende zijn.
Taikant 1 ir 2 dalis privalomas lygis yra III priede pateiktoje kalbos mokėjimo vertinimo skalėje nurodytas 4 lygis.
Het voor de toepassing van de leden 1 en 2 vereiste niveau is niveau 4 van de beoordelingsschaal voor de taalvaardigheid die in bijlage III is opgenomen.
Šis laikotarpis yra ne ilgesnis nei 3 metai pareiškėjams, kurių kalbos mokėjimo lygis yra 4 ir ne ilgesnis nei 6 metai pareiškėjams, kurių kalbos mokėjimo lygis yra 5.
De tussenpoos bedraagt maximaal 3 jaar voor aanvragers met aantoonbare taalkennis op niveau 4 en maximaal 6 jaar voor aanvragers met aantoonbare taalkennis op niveau 5.
kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos kalbos
toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak toespraak
Galite atsisakyti bet kuriuo metu). Aš taip pat sužinojau, kad neseniai Rocket Kalbos įvedė 2 lygis jų ispanų kalbos kursus Rocket Ispanų 2 lygis tai yra 28 takelių po 40 minučių kiekvieną vidurkį.
Ik heb ook onlangs vernomen dat Rocket Talen heeft ingevoerd Niveau 2 van hun cursus Spaans Rocket Spaans niveau 2 het bestaat uit 28 tracks met een gemiddelde van 40 minuten elk. (Met transcripties.)
Portugalų kalbos kursai _ Studijų Nauja Kalbos
Portugese taalcursussen _ Studie nieuwe talen
Raštingumo lygis 15 Raštingumo lygis 15 24Raštingumo lygis 6
Alfabetiseringsniveau 6 niet verwezenlijktniet niet beschikbaarverwezenlijktniet verwezenlijkt
009b Kai tmatinis poskiltis yra pasirinktas, kalbinis lygis , atitinkantis užsienio kalbos mokėjimą, žymimas A1, A2 ir B2. 1 pratimas.
009b Als het thema is gekozen zal er een onderverdeling zijn in taalniveau en zal uw kennis van de door u gekozen vreemde taal als volgt worden aangeduid A1, A2 en B1
VVG pati išsirinko trečiojo pasaulio šalies partnerį, atitinkantį šiuos kriterijus priimtinas saugumo lygis geras anglų kalbos mokėjimas galių suteikimo bendruomenei patirtis.
Daaruit is Plan Ireland ontstaan, een nieuwe nietgouvernementele organisatie. Demoederorganisatie, Plan International, werk tal zestig jaar langmet gemeenschappen samen en spitst zich daarbij toe op de behoeften van jongeren in ontwikkelingslanden.
Kalbos
Talen
Kalbos...
Talen...
Kalbos.
Talen.
Kalbos
Talen
Kalbos
Taal
KALBOS
TALEN
Kalbos
Gebruik van talen
KALBOS
VAN HET TAALGEBRUIK
Kalbos
Taalgebruik
KALBOS
MEER
Kalbos
Taalversies
Kalbos
Artikel 9
Kalbos
PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38.
Kalbos
PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1.
Kalbos
PB EU L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
Kalbos
PBEU L 157 van 26.6.2003, blz.
Kalbos
De door het Handelscomité vastgestelde besluiten en aanbevelingen worden geauthenticeerd door een door de voorzitter van het Handelscomité ondertekend authentiek exemplaar ter beschikking van elke partij te stellen.
Kalbos
Het is wel te verstaan dat deze overeenkomst geen betrekking heeft op spontane inlichtingenuitwisseling.
Kalbos
Het is ook wel te verstaan dat deze voorschriften ten doel hebben om de belastingplichtige te verzekeren van een eerlijke procedure en niet om de inlichtingenuitwisseling te voorkomen of onnodig te vertragen. .
Kalbos
Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
Kalbos
Artikel 13
Kalbos
Gekende talen
Tačiau, jei dalyviams ši kalba yra gimtoji arba jų pagrindinės mobilumo kalbos žinių lygis atitinka C2 lygį, siunčianti institucija gali suteikti jiems galimybę atlikti OLS kalbos kursus ta kalba, kuria kalbama toje šalyje.
Als de deelnemer echter een moedertaalspreker is of als hij of zij de belangrijkste mobiliteitstaal op C2 niveau beheerst, kan de uitzendende instelling organisatie hem of haar in plaats daarvan de mogelijkheid bieden om een OLS taalcursus in de taal van het land te volgen.
Kalbos mokėjimo vertinimo skalė eksperto, gero kalbos mokėjimo ir aktyvaus kalbos vartojimo lygiai.
Schaal voor de beoordeling van de taalvaardigheid niveaus uitstekend, zeer goed en operationeel
Pradinė dozė Dozės lygis 1 Dozės lygis 2 Dozės lygis 3
Aanvangsdosis Dosisniveau 1 Dosisniveau 2 Dosisniveau 3
Karščio lygis kritinis Karščio lygis kritinis
Hitteniveau is kritiek. Het hitteniveau is kritiek.
Pasirinkite kalbos saitą ir naują kalbos regiono derinį.
Selecteer de regio taalkoppeling en kies een nieuwe combinatie van regio en taal.
Teach Yourself užsienio kalbos Podcast dėl bendros kalbos.
Gratis Foreign Language Lessons Overzicht van podcasts voor verschillende talen.
Pasirinkite kalbos saitą ir naują kalbos regiono derinį.
Selecteer de standaardkoppeling en kies een nieuwe combinatie voor taal en regio.
Šiandien jos yra visateisės kalbos greta valstybinės kalbos.
Tegenwoordig is het zo dat deze talen ook officiële talen zijn.
Asociacijos komiteto oficialiosios kalbos yra Šalių oficialiosios kalbos.
De officiële talen van het Associatiecomité zijn de officiële talen van de partijen.

 

Susijusios paieškos: Kalbos Lygis - Kalbos - Užsienio Kalbos - Programavimo Kalbos - Kalbos įgūdžiai - Kalbos Kursai - Kalbos Barjerai - Kalbos Atpažinimas - Kalbos žinios - Pasaulio Kalbos -