Vertimas "kainų lygis" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Lygis - vertimas : Kainų - vertimas : Kainų lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Kainų lygis - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kainų lygis
In het kader van dit voorbeeld houden we de analyse redelijk simpel.
Suderintas vartotojų kainų infliacijos lygis
Niet meer dan 1,5 procentpunt hoger dan het gemiddelde van de drie lidstaten die het best presteren
Nustatytas 23,9 vidutinis kainų mažinimo lygis.
De gemiddelde verkoopprijsonderbiedingsmarge werd vastgesteld op 23,9 .
Mažiausias kainų lygis buvo pasiektas 1999 metais.
De laagste prijs werd bereikt in 1999.
Kaip pasikeitęs kainų lygis veikia realiąją įmonių gamybą?
lonender meer personeel aan te nemen en de productie te verhogen.
Taigi šiame kontekste svarbiausias dalykas yra ne kainų sumažinimas, o importo kainų lygis.
Het is dus niet de prijsonderbieding die uiteindelijk terzake doet in deze context, doch het prijsniveau van de invoer.
USEtransporto priemonių mokestis (2446) kainų lygis kelių fondo mokestis
USE belastinggrondslag (2446) gemeenschappelijke financiering
Nors bendras kainų lygis augo, dėl pirmiau minėtų priežasčių Bendrijos pramonė negalėjo pasiekti patenkinamo kainų lygio.
Ook al stegen de prijzen dus in het algemeen, toch kon de bedrijfstak van de Gemeenschap geen bevredigende prijzen realiseren.
Jose visose BVP, tenkančio vienam žmogui, lygis yra palyginti žemas, didelgyventojų pajamų nelygybė, žemas gerovės lygis arba palyginti žemas bendras kainų lygis.
Zij hebben stuk voor stuk een relatief laag BNP per hoofd van de bevolking, grote inkomstenverschillen binnen hun bevolking, een lage mate van welvaart en een relatief laag algeheel prijsniveau.
Šią išvadą patvirtina Laiwu eksporto į Sąjungą kainų lygis ir Laiwu kainų Sąjungai ir trečiosioms šalims skirtumas.
Uit het onderzoek is echter duidelijk gebleken dat de dumping wordt voortgezet, zelfs aan de hand van uitvoerprijzen die als onbetrouwbaar worden beschouwd omdat zij door de MIP van de prijsverbintenissen worden vertekend.
Defliacija ( Deflation ) procesas , kai bėgant laikui bendras kainų lygis nuolatos mažėja .
Het bbp is gelijk aan de waarde van alle door een economie gedurende een specifieke periode geproduceerde goederen en diensten .
Todėl manoma, kad Taivanio kainų lygis Bendrijos rinkoje yra ypač mažas.
De prijs van de Taiwanese CD R's in de Gemeenschap lijkt derhalve bijzonder laag.
Defliacija (Deflation) procesas, kai bėgant laikui bendras kainų lygis nuolatos mažėja.
Deze transacties worden uitgevoerd via wekelijkse biedingen waarbij banken op liquiditeit kunnen inschrijven.
Defliacija pasireiškia tada, kai per ilgesnį laikotarpį sumažėja bendras kainų lygis.
Van deflatie is sprake wanneer het algehele prijspeil over een langere periode daalt.
Jei kainų lygis bus didesnis negu pusiausvyros sąlygomis, pirkėjai norės pirkti
Dit betekent dat de langetermijn totale aanbodcurve verticaal zal zijn.
1995 1997 m. Bendrijos pramonės kainų lygis padidėjo, nes tai sutapo su Kinijos kainų ir fluorito paklausos padidėjimu.
Tussen 1995 en 1997 stegen de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap en deze stijgingen vielen samen met de geleidelijke stijgingen van de Chinese prijzen en van de vraag naar vloeispaat.
Per tyrimo laikotarpį bendras kainų lygis buvo 32 mažesnis nei 2001 m.
In het onderzoektijdvak waren de prijzen 32 lager dan in 2001.
Tarkime, kad ekonomikoje kainų lygis yra didesnis negu jis būna pusiausvyros atveju.
De positieve invloed van een hoger prijspeil op de reële productie zal slechts zolang duren als de nominale (en daardoor ook de reële) lonen onveranderd blijven.
Išanalizavus kainų duomenis, eksporto kainoms buvo nustatytas ir pritaikytas atitinkamas koregavimo lygis.
Na een onderzoek van de prijsgegevens werd het juiste niveau van de correctie berekend en op de exportprijs toegepast.
Aukštesnis kainų lygis Bendrijos rinkoje yra paskata didinti eksportą į Bendrijos rinką.
Het hogere prijspeil op de markt van de Gemeenschap is een stimulans voor het verhogen van de uitvoer naar de Gemeenschap.
Todėl tikimasi, kad įvedus antidempingo priemones, padidės granuliuoto PTFE kainų lygis Bendrijoje.
Derhalve wordt verwacht dat de prijzen van het betrokken product in de Europese Unie na de vaststelling van antidumpingmaatregelen in het algemeen zullen stijgen.
Visuminė paklausa ir kainų lygis Norėdami suprasti visuminės paklausos nuolydį, turime išsiaiškinti, kas atsitinka su sprendimais, susijusiais su realiosiomis išlaidomis, kai pasikeičia kainų lygis, jei visi kiti ekonomikos kintamieji nesikeičia.
We dienen eerst te begrijpen hoe het algehele prijspeil verband houdt met het algehele niveau van de productie op de korte termijn, ervan uitgaande dat alle andere factoren (productietechnologie, nominale lonen, enz.) hetzelfde blijven.
Infliacijos lygis sumažėjo daugiausia dėl nukritusių žaliavų kainų ir gerokai sulėtėjusios ekonominės veiklos .
De daling van de inflatie is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de grondstoffenprijzen en de significante afname van de economische bedrijvigheid .
Nuo rudens infliacijos lygis gerokai padidėjo , daugiausia dėl pakilusių energijos ir maisto kainų .
De inflatiecijfers zijn sinds herfst 2007 aanzienlijk gestegen , voornamelijk ten gevolge van stijgingen van de prijzen van energie en voedingsmiddelen .
Skelbiamas infliacijos lygis nuo 2006 m. vasaros sumažėjo daugiausia dėl mažesnių energijos kainų .
De daling van de totale inflatie sinds de zomer van 2006 is voornamelijk het gevolg geweest van de lagere energieprijzen .
Bendras lygis kainų padidėjimą vasarą kaip pramogų ir maistas ( Medus Medus Baklava! Baklava! ).
Het algemene niveau van de prijsstijgingen in de zomer als in de bezienswaardigheden, en het eten ( Baklava Honey Honey Baklava! ).
Didesnis JAV kainų lygis gali būti tiesiogiai susijęs su dideliu DEA suvartojimu JAV rinkoje.
De hogere prijzen in de Verenigde Staten kunnen rechtstreeks worden toegeschreven aan het hoge verbruik van DEA op de markt van de Verenigde Staten.
Nepaisant žaliavų kainų mažėjimo ir pastangų padidinti produktyvumą, pelno lygis TL buvo labai žemas.
Ondanks de daling van de grondstofprijzen en de inspanningen om de productiviteit te verbeteren, waren de winstpercentages in het onderzoektijdvak negatief.
Iš to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad taikant dideles nuolaidas sumažėjo faktinis kainų lygis.
Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van uitgebreide kortingen heeft geleid tot een daling van het feitelijke prijsniveau.
Todėl buvo nuspręsta, kad eksporto į trečiąsias šalis kainos lygis gali būti laikomas rodikliu, koks greičiausiai būtų eksporto kainų lygis, jei Bendrija panaikintų priemones.
De prijs bij uitvoer naar andere derde landen kan daarom worden beschouwd als indicator voor de prijs die waarschijnlijk zou worden gehanteerd voor de uitvoer naar de Gemeenschap, indien de maatregelen zouden worden ingetrokken.
Dėl šios kontrolės tikslo Komisija Sprendimo 151 konstatuojamojoje dalyje nurodo Dėl kainų kėlimo Europoje Šiaurės Amerikos gamintojų interesas apsiribojo tuo, kad Europos kainų lygis nenukristų žemiau kituose pasaulio regionuose taikomų kainų.
Aangaande het doel van die controle stelt de Commissie in punt 151 van de beschikking Wat de prijsverhogingen in Europa betreft, stelden de Noord Amerikaanse producenten er alleen belang in dat het prijsniveau in Europa niet veel lager zou komen te liggen dan in andere delen van de wereld.
Nuo praėjusių metų rudens infliacijos lygis gerokai padidėjo , daugiausia dėl labai pakilusių energijos ir maisto kainų .
De inflatiecijfers zijn sinds herfst 2007 aanzienlijk gestegen , voornamelijk ten gevolge van sterke stijgingen van de prijzen van energie en voedingsmiddelen .
Bendra valiuta leidžia lyginti kainas visoje euro zonoje, todėl auga konkurencija ir užtikrinamas žemas kainų lygis.
Een eenheidsmunt maakt prijsvergelijkingen binnen de eurozone mogelijk, wat de concurrentie ten goede komt en de prijzen laag houdt.
Defliaciją galima apibūdinti kaip infliacijos priešingybę arba kaip situaciją, kai laikui bėgant bendras kainų lygis mažėja.
Deflatie wordt vaak gedefinieerd als het tegenovergestelde van inflatie, namelijk als een situatie waarin het algehele prijspeil over een langere periode daalt.
Šis naujas žemės ūkio produktų kainų lygis suteikia naujų galimybių gamintojams, įskaitant ES valstybių narių gamintojams.
Dit nieuwe prijsniveau van landbouwproducten biedt nieuwe mogelijkheden voor producenten, ook in de EU lidstaten.
Todėl buvo nuspręsta, kad aukštesnis kainų lygis Bendrijos rinkoje yra paskata didinti eksportą į Bendrijos rinką.
In dit verband werd het hogere prijspeil op de markt van de Gemeenschap een stimulans geacht voor het verhogen van de uitvoer naar de markt van de Gemeenschap.
Jei centrinis bankas palaiko per mažą trumpalaikę palūkanų normą ir per daug padidina pinigų pasiūlą, kainų lygis
Met andere woorden het langetermijnniveau van de productie
Be to, buvo nustatytas labai panašus visų trijų šalių importo kainų mažinimo lygis (žr. 200 konstatuojamąją dalį).
Bovendien was ook de onderbiedingsmarge van de producenten uit deze drie landen vergelijkbaar (zie overweging 201).
Apskritai infliacija daugelyje išsivysčiusių šalių yra nedidelė ir stabili bendro kainų lygio stabilumas suderinamas su dideliais konkrečių kainų pokyčiais tol, kol krentančios ir kylančios kainos vienos kitas neutralizuoja ir bendras kainų lygis nepasikeičia.
Over het geheel genomen is de inflatie in de meeste geïndustrialiseerde landen laag en stabiel gebleven stabiliteit van het algemene prijspeil kan samengaan met aanzienlijke veranderingen in individuele prijzen zolang de dalende en stijgende prijzen elkaar in evenwicht houden, zodat het algehele prijspeil onveranderd blijft.
Kadangi pasiūlos ir paklausos srityse nurodytos maisto produktų kainų didėjimo priežastys yra struktūrinio pobūdžio, tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu kainų ir kainų didėjimo lygis bus aukštesnis už tą, prie kurio pripratome per pastarąjį dešimtmetį.
Aangezien de redenen die voor de hogere voedselprijzen worden aangevoerd, zowel aan de vraag als aan de aanbodkant structureel van aard zijn, valt te verwachten dat de prijzen en prijsstijgingen ook op de lange termijn op een hoger niveau zullen blijven dan dat waaraan we de afgelopen tien jaar gewend waren geraakt.
Sprendžiant iš dabartinių naftos ateities sandorių kainų, tikėtina, kad metų pabaigoje bendrosios infliacijos lygis dar gerokai padidės daugiausia dėl metinio energijos kainų kitimo tempo bazės efektų.
Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige prijzen van oliefutures, de totale inflatie rond de jaarwisseling aanzienlijk verder aantrekken, voornamelijk ten gevolge van basiseffecten bij het groeicijfer op jaarbasis van de energieprijzen.
Todėl buvo nuspręsta, kad eksporto į JAV ir kitas trečiąsias šalis kainos lygis gali būti laikomas rodikliu, koks greičiausiai būtų eksporto kainų lygis, jei Bendrija panaikintų priemones.
De prijs bij uitvoer naar de Verenigde Staten en andere derde landen kan daarom eveneens worden beschouwd als indicator voor de prijs die waarschijnlijk zou worden gehanteerd voor de uitvoer naar de Gemeenschap, indien de maatregelen zouden worden ingetrokken.
Kadangi prekės yra tos pačios ir kainų lygis vienodas, abiejų šalių tiekėjai negali diktuoti skirtingos kainų politikos, nes jų užsakymų į kaimyninę šalį ir taip nėra daug.
Aangezien de merken en het prijsniveau er gelijk zijn, kan een leverancier niet in één van beide landen een autonoom prijsbeleid voeren, want dan zouden bestellingen worden overgedragen naar het buurland.
Tikimasi , kad vėliau metinės infliacijos lygis pradės vėl kilti taip pat dėl ankstesnės energijos kainų raidos bazės efekto .
De verwachting is dat de inflatie op jaarbasis daarna weer zal stijgen , mede ten gevolge van basiseffecten die voortvloeien uit energieprijsontwikkelingen in het verleden .
Daugiausia dėl ankstesnės energijos kainų raidos bazės efekto numatoma , kad skelbiamos infliacijos metinis lygis ateinančiais mėnesiais toliau mažės .
Voornamelijk ten gevolge van basiseffecten die voortvloeien uit het eerdere beloop van de energieprijzen , zal , zo wordt geprojecteerd , de totale inflatie op jaarbasis in de komende maanden verder dalen , en mogelijkerwijs medio het jaar een zeer laag niveau bereiken .

 

Susijusios paieškos: Kainų Lygis - Kainų Politika - Kainų Padidėjimas - Kainų Palyginimas - Kainų Stabilumas - Kainų Skirtumas - Kainų Indeksas - Kainų Raida - Kainų Konkurencija - Kainų Sistema -