Vertimas "gauti bandymus" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas : Gauti - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Jūs turite 3 bandymus gauti aukštą rezultatą!
Je hebt 3 pogingen om een hoge score te halen!
Jei reikia gauti papildomos informacijos ir reikėtų atlikti bandymus su stuburiniais gyvūnais, registruotojas pateikia pasiūlymą atlikti bandymus.
Indien voor deze extra informatie proeven op gewervelde dieren moeten worden uitgevoerd, doet de registrant een testvoorstel.
Svarbu, kad išlaikyti jūsų reguliaraus pas gydytoją ir gauti bet kokius bandymus, kad gydytojas rekomenduoja.
Het is belangrijk dat u uw geplande medische afspraken te houden en krijgt alle tests die uw arts aanbeveelt.
Nutraukti bandymus
Testen annuleren
Jie turės perduoti visus bandymus rasti lobį ir gauti iš vandens sausa tiesiogine ir perkeltine prasme.
Zij moeten alle tests om de schat te vinden en uit het water droog in de letterlijke en figuurlijke zin passeren.
Kas bandymus tai?
'Wat trial is het?'
Padarėme tris bandymus.
Er waren drie situaties.
Pigiau suklastoti bandymus.
Het is goedkoper om rechtszaken af te kopen.
patikras ir bandymus,
Controles en proeven
Jūs turite 3 bandymus.
Je hebt 3 pogingen.
Aš turėjau myžalu bandymus.
Ik heb 't druk met het koor.
Darė bandymus su šunimis.
Het is op honden getest.
Pradedu bandymus su žmonėmis.
Mensproef begint.
numatomus tyrimus ir bandymus
informatie over de geplande proeven
Jis taip pat atliks taikinių ir kuro švitinimo bandymus, taip pat siekdamas gauti su transmutacija susijusius pagrindinius branduolinius duomenis.
Ook zal het GCO bestralingsproeven met splijtstoffen en targets uitvoeren en nucleaire basisgegevens voor transmutatie verzamelen.
lyginant reikšmingąjį ir Sizifo bandymus.
11 versus zeven in de betekenisvolle omstandigheid versus de sisyphus omstandigheid.
c) reguliariai organizuoja lyginamuosius bandymus
c) organiseren zij geregeld vergelijkende tests
c) periodiškai organizuoja lyginamuosius bandymus
c) organiseren zij geregeld vergelijkende tests
c) periodiškai rengia lyginamuosius bandymus
c) organiseren zij geregeld vergelijkende tests
a) numatomus tyrimus ir bandymus
a) informatie over de geplande proeven
Bandymus, siekiant įvertinti kasos būklę
Tests om de conditie van de pancreas evalueren
Dalijimasis duomenimis, gautais atliekant bandymus
Gezamenlijk gebruik van gegevens
Ar mes čia bandymus atlikinėjam?
Heb je onderzoek gedaan?
Transporto priemonės būklė atliekant bandymus
Toestand van het voertuig tijdens de tests
Visus bandymus turi stebėti administracija. .
De administratie moet getuige zijn van alle proeven.
Atlikus laboratorinius kuro savybių kitimo bandymus esant tipiškoms sąlygoms, bus gauti aktualūs duomenys ilgalaikių prognozių modeliams, kuriuos bus galima patvirtinti.
Laboratoriumproeven naar het gedrag van de splijtstof in representatieve omstandigheden zullen belangrijke bouwstenen leveren voor modellen voor langetermijnvoorspellingen en de validering ervan mogelijk maken.
Informacija apie siūlymus atlikti bandymus, tarp jų ir bandymus su stuburiniais gyvūnais, paskelbiama Agentūros tinklavietėje.
Informatie in verband met testvoorstellen waarin testen met gewervelde dieren voorkomen, worden gepubliceerd op de website van het Agentschap.
Jei tokią informaciją galima gauti tik atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais, pagal 38 straipsnį jis pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų strategijos.
Indien deze informatie alleen kan worden verkregen door de uitvoering van proeven op gewervelde dieren, moet hij bij het Agentschap een voorstel voor een teststrategie indienen overeenkomstig artikel 38.
Taip buvo reaguota į apgailėtinus antisemitinių jėgų bandymus manipuliuoti konferencija, bandymus, prieš kuriuos griežtai pasisakEuropos Komisija.
Dit is een antwoord op de betreurenswaardige pogingen van sommigen om de conferentie voor antisemitische doeleinden te misbruiken, iets waartegen de Europese Commissie zich krachtig heeft verzet.
Viršydami tarptautinius standartus, taip pat atliekame ribų bandymus, pvz., laisvo kritimo bandymus įvairiais kampais ir ant skirtingos grindų dangos, taip pat apsaugos nuo vandens bandymus įvairiomis sąlygomis.
Wij testen ook de limieten van onze producten, wat verder gaat dan internationale standaarden, zoals vrije val tests vanuit verschillende hoeken en op verschillende soorten vloermateriaal, en tests voor waterbestendigheid onder verschillende omstandigheden.
ataskaitą apie atliktus tyrimus ir bandymus.
een verslag van het verrichte onderzoek en de verrichte proeven.
Visi komponentai buvo atliktas griežtus bandymus.
Alle onderdelen werden onderworpen aan strenge tests.
Užklausų bandymus įrenginių ar pristatymus įrangos.
Verzoek proefinstallaties of presentaties van de apparatuur.
Šiuos bandymus sistemiškai blokavo kitos valstybės.
Deze pogingen zijn systematisch gedwarsboomd door andere landen.
Atmetėme bet kokius bandymus renacionalizuoti politiką.
Wij hebben alle pogingen om het landbouwbeleid opnieuw te nationaliseren verworpen.
CNS aiškina, kad atliekam branduolinius bandymus.
CNS brengt 'n bericht dat we stiekem kernproeven uitvoeren.
Bandymus atliekame, kai miestelio gyventojai miega.
We doen testen als 't stadje slaapt.
Pasistenk įsipiešt į šešis bandymus, gerai?
Laat eens zien of het je deze keer binnen de zes pogingen kunt doen, T?
Deklaracijoje daromos nuorodos į tokius bandymus.
Deze proeven dienen te worden vermeld in de verklaring.
Duomenys apie fizikines ir chemines savybes, gauti atlikus bandymus nesilaikant geros laboratorinės praktikos (GLP) arba 13 straipsnio 3 dalyje nurodytų bandymų metodų
Gegevens over de fysischchemische eigenschappen die afkomstig zijn van experimenten die niet overeenkomstig de GLP of de in artikel 13, lid 3, bedoelde testmethoden zijn uitgevoerd.
Duomenys apie poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, gauti atlikus bandymus nesilaikant geros laboratorinės praktikos (GLP) arba 13 straipsnio 3 dalyje nurodytų bandymų metodų
Gegevens over de eigenschappen met betrekking tot de gezondheid van de mensen het milieu, die afkomstig zijn van experimenten die niet overeenkomstig de GLP of de in artikel 13, lid 3, bedoelde testmethoden zijn uitgevoerd.
Klaidų esamuose sandoriuose priežastys apima aplaidumą, nepakankamą taisyklių, kurios dažnai yra sudėtingos, išmanymą ir sąmoningus pareiškėjų bandymus neteisėtai gauti lėšų iš ES biudžeto.
De redenen voor fouten bij de onderliggende transacties zijn onder meer nalatigheid, onvoldoende kennis van de vaak erg complexe regels en bewuste pogingen van indieners om te frauderen ten koste van de EU begroting.
tas ar bandymus žudytis buvo žymiai daugiau.
Zelfmoordgedachten of zelfmoordpoging werden bovendien vaker gemeld dan bij volwassen patiënten (2,4 versus 1 ) tijdens de behandeling en tijdens de follow upperiode van 6 maanden na de behandeling.
Tęsdami bandymus gydėme daugiau nei 600 šunų.
Daarna hebben we meer dan 600 honden behandeld.
Sakė pele dab , pvz. bandymus, Gerbiamasis Pone,
Zei de muis naar de huidig, Dergelijke een proces, Geachte heer,

 

Susijusios paieškos: Laiko Bandymus - Lauko Bandymus - Metodas Bandymus - Bandymus Veikia - Lenkimo Bandymus - Bandymus Kopija - Gauti - Gauti ... - Gauti Sth. - Gauti Sb. Sth. -