Vertimas "apsaugos lygis" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Lygis - vertimas : Apsaugos lygis - vertimas : Apsaugos - vertimas : Lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Apsaugos lygis - vertimas : Apsaugos lygis - vertimas : Apsaugos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Apsaugos lygis
Beschermingsniveau
c) tinkamas sanitarinės apsaugos lygis apsaugos lygis, apibrėžtas SFP susitarimo A priedo 5 punkte
c) adequaat niveau van sanitaire bescherming de mate van bescherming volgens de definitie in bijlage A, punt 5, bij de SFN Overeenkomst
1 apsaugos lygis tai lygis, kai visą laiką yra palaikomos atitinkamos minimalios apsaugos priemonės,
Veiligheidsniveau 1 het te allen tijde handhaven van een minimum aan passende beschermende veiligheidsmaatregelen
1 apsaugos lygis tai lygis, kai visą laiką yra palaikomos atitinkamos minimalios apsaugos priemonės,
Veiligheidsniveau 1 het te allen tijde handhaven van een minimum aan passende beschermende veiligheidsmaatregelen
Reglamentavimo teisė ir apsaugos lygis
In die context streeft elke partij ernaar te waarborgen dat haar wetgeving en beleid voorzien in hoge beschermingsniveaus voor milieu en werknemers, en deze bevorderen, en streeft zij ook naar een voortdurende verbetering van die wetgeving en dat beleid en de onderliggende beschermingsniveaus.
Reglamentavimo teisė ir apsaugos lygis
Dit artikel is van toepassing op maatregelen die van invloed kunnen zijn op de handel en investeringen tussen de partijen met betrekking tot energieopwekking uit hernieuwbare niet fossiele bronnen, zoals wind, zon en waterkracht, maar niet met betrekking tot de producten waaruit dergelijke energie wordt opgewekt.
Reglamentavimo teisė ir apsaugos lygis
Regelgevingsrecht en beschermingsniveaus
Reglamentavimo teisė ir apsaugos lygis
De partijen erkennen de waarde van internationaal goed bestuur en overeenkomsten op milieugebied als antwoord van de internationale gemeenschap op mondiale of regionale milieuproblemen en benadrukken de noodzaak de wederzijdse ondersteuning van handel en milieu te versterken.
b) tinkamas sanitarinės apsaugos lygis tinkamas apsaugos lygis, apibrėžtas SFP susitarimo A priedo 5 punkte
b) adequaat niveau van sanitaire bescherming de mate van bescherming volgens de definitie in bijlage A, punt 5, bij de SFM overeenkomst
aukštesnis vartotojų apsaugos lygis elektroninėje prekyboje
een hoger niveau van consumentenbescherming op het gebied van de elektronische handel
Laikinųjų apsaugos priemonių forma ir lygis
Vorm en niveau van de voorlopige vrijwaringsmaatregelen
c) tinkamas sanitarinės apsaugos lygis tai tinkamas sanitarinės apsaugos lygis, apibrėžtas SFP susitarimo A priedo 5 punkte
c) adequaat niveau van sanitaire bescherming het adequate niveau van sanitaire bescherming als gedefinieerd in punt 5 van bijlage A bij de SFM overeenkomst
Vartotojų apsaugos lygis įvairiose valstybėse narėse skiriasi.
schriftelijk. (SK) De mate van consumentenbescherming verschilt per lidstaat.
tinkamas sanitarinės ir fitosanitarinės apsaugos lygis SFP susitarimo A priedo 5 dalyje apibrėžtas tinkamas sanitarinės ir fitosanitarinės apsaugos lygis
ziekte bij aquacultuur klinische of niet klinische besmetting met een of meer ziekteverwekkers van de ziekten die waterdieren treffen en die in de Gezondheidscode voor waterdieren van het OIE worden genoemd
Priede konkrečiai naudojamai medžiagai nurodomas minimalus apsaugos lygis.
In de bijlage wordt het minimumveiligheidsniveau aangegeven voor het specifieke materiaal dat wordt gebruikt.
Nacionalinėmis apsaugos priemonėmis, taikomomis Islandijos vidaus oro susisiekimo paslaugoms, užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis.
Met de nationale beveiligingsmaatregelen die op het binnenlandse luchtverkeer in IJsland van toepassing zijn, wordt een passend beschermingsniveau bereikt.
Bet kuriuo atveju, Chartijos suteikiamos apsaugos lygis niekada negali būti žemesnis nei EŽTK garantuojamas lygis.
Het door het Handvest geboden beschermingsniveau mag in ieder geval nooit lager zijn dan het niveau dat door het EVRM wordt gewaarborgd.
Bet kuriuo atveju, Chartijos suteikiamos apsaugos lygis niekada negali būti žemesnis nei EŽTK garantuojamas lygis.
Het door het Handvest geboden beschermingsniveau mag in ieder geval nooit lager zijn dan het niveau dat door het EVRM wordt gewaarborgd.
mažas triukšmo lygis apsaugos priemonės nuo avarijų VOLVO TRUCKS
laag geluidsniveau ongevallen voorkomen Van der Linden van Sprankhuizen Bedrijfswagens
2 apsaugos lygis tai lygis, kai tam tikrą laiką yra palaikomos atitinkamos papildomos apsaugos priemonės, esant padidintam pavojui dėl pavojų saugumui keliančio incidento,
Veiligheidsniveau 2 het gedurende een bepaalde tijd handhaven van passende bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen in verband met een verhoogd risico op een veiligheidsincident
2 apsaugos lygis tai lygis, kai tam tikrą laiką yra palaikomos atitinkamos papildomos apsaugos priemonės, esant padidintam pavojui dėl pavojų saugumui keliančio incidento,
Veiligheidsniveau 2 het gedurende een bepaalde tijd handhaven van passende bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen in verband met een verhoogd risico op een veiligheidsincident
Aiškios vartotojų apsaugos taisyklės ir aukštas jų apsaugos lygis naudingas ir vartotojams, ir verslo įmonėms.
Klare en duidelijke regels en een hoog niveau van consumentenbescherming zijn gunstig voor consumenten en ondernemers.
Tačiau dėl to nesumažėjo Kanadai perduodamų PNR duomenų apsaugos lygis.
Het beschermingsniveau voor aan Canada overgedragen PNR gegevens is daardoor echter niet verminderd.
Europos vartotojų pasitikėjimo tarpvalstybiniu vartojimu lygis yra žemas, nes paslaugų standartai ir apsaugos lygis skirtingose valstybėse yra skirtingi.
Het vertrouwen van de Europese consument in grensoverschrijdende consumptie is laag, doordat het niveau van de diensten en de mate van bescherming per lidstaat verschilt.
Norėčiau, kad būtų kuo skubiau užtikrintas kiek galima geresnis sveikatos apsaugos darbuotojų apsaugos ir prevencijos lygis.
Ik wil u met klem vragen te zorgen voor een zo groot mogelijke bescherming van medisch personeel en alle daarvoor nodige preventiemaatregelen, en wel zo snel mogelijk.
Pagrindinio ir Bazinis plius su arba be sutarčių teisės apsaugos lygis.
De tarieven BASIC en BASIC Plus met of zonder contract wet bescherming.
Tokiai informacijai taikytinas patikrą atliekančios narės nurodytas apsaugos ir konfidencialumo lygis.
Door de kennisgeving bestreken periode
5.14 pav. Veiksmingos apsaugos lygis, jei klausos apsaugos priemonė išsiimama triukšmingoje aplinkoje (per 8 valandų darbo dieną)
Figuur 5.14 Effectieve bescherming als gehoorbeschermer wordt verwijderd in een lawaaiige omgeving tijdens een 8 urige werkdag
Tačiau jei jis praleidžia 1 valandą be klausos apsaugos priemonės, didžiausias apsaugos lygis sumažėja iki 9 dB.
Als hij de gehoorbeschermer 1 uur afdoet, daalt de maximale bescherming echter naar 9 dB.
Patikslintos nuostatos taikomos taip, kad būtų išlaikomas aukštas vartotojų sveikatos apsaugos lygis.
De herziene bepalingen houden een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consumenten in stand.
Tinkamas ES sanitarinės apsaugos lygis (TSAL) prieš higienos paketo priėmimąar pojo nepakito.
Het adequate niveau van gezondheidsbescherming voor de EU is vóór noch na de invoering van het hygiënepakket gewijzigd.
Negalima leisti, kad nacionalinis vartotojų apsaugos lygis kristų dėl ES teisės aktų.
Het niveau van de consumentenbescherming op nationaal niveau mag niet worden verlaagd vanwege EU wetgeving.
Valstybės narės turi teisę imtis veiksmų nedelsiant, jei apsaugos lygis pasirodo nepakankamas.
De lidstaten kunnen onmiddellijk stappen ondernemen als het dekkingsniveau ontoereikend blijkt te zijn.
Nviena šalis neprivalo nustatyti darbuotojams geresnių sąlygų, nei reikalauja minimalus apsaugos lygis.
Geen enkele lidstaat hoeft gunstigere voorwaarden voor werknemers op te stellen dan de wettelijke minimale bescherming.
Lisabonos sutarties 9 straipsnyje minimas aukštas užimtumo lygis, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimas .
In artikel 9 van het Verdrag van Lissabon is er sprake van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming .
Labai svarbu užtikrinti, kad šioje srityje būtų taikomas kuo aukštesnis apsaugos lygis.
Het is van buitengewoon groot belang dat op dit gebied voor een zo groot mogelijke bescherming wordt gezorgd.
Apsaugos priemonėmis užtikrinamas pagal šį susitarimą suteiktų lengvatų lygis ir (arba) riba
Voor de tenuitvoerlegging van de leden 1 tot en met 4 gelden de volgende bepalingen
Institucija gali patvirtinti kitokius metodus, kuriais užtikrinamas lygiavertis apsaugos nuo klastojimo lygis.
Alternatieve methoden die een gelijkwaardige manipulatiebeveiliging bieden, kunnen door de keuringsinstantie worden goedgekeurd.
Jeigu darbuotojas dėvi klausos apsaugos priemonę visą 8 valandų darbo dieną, jo didžiausias apsaugos lygis yra 30 dB.
Als een werknemer 8 uur lang een gehoorbeschermer draagt, heeft hij het maximale beschermingsniveau van 30 dB.
Daugelis valstybių narių seniai priėmnacionalinius teisės aktus dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, todėl apsaugos lygis Europoje skiriasi.
Een groot aantal lidstaten heeft reeds lang geleden nationale wetgeving uitgevaardigd voor de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, met als gevolg dat er in Europa sterk uiteenlopende beschermingsniveaus zijn ontstaan.
turėtų imtis priemonių , kad būtų nustatytas minimalus apsaugos lygis visose dalyvaujančiose valstybėse narėse .
biljetten kan onderscheiden van reproducties .
Klausos apsaugos priemonės įvairių dažnių juostų triukšmo silpninimo lygis priklauso nuo jos sandaros.
Geluidsdemping door gehoorbeschermers in verschillende frequentiebanden hangt af van de constructie.
Vis dėlto mums reikia suderinti teisės aktus, kad būtų užtikrintas didesnis apsaugos lygis.
Dat is echter wat wij nodig hebben harmonisatie die het beschermingsniveau doet toenemen.
Tačiau ES viduje apsaugos nuo tabako dūmų poveikio lygis vis dar labai skiriasi.
Er blijven binnen de EU echter nog grote verschillen bestaan met betrekking tot het niveau van bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook.
Visi šie pakeitimai gali būti priimtini, jeigu jais nesumažinamas jau pasiektas apsaugos lygis.
Dit alles onder de voorwaarde dat het huidige niveau van bescherming onaangetast blijft.

 

Susijusios paieškos: Apsaugos Lygis - Apsaugos Priemonės - Apsaugos Sistemos - Aplinkos Apsaugos Vadybos - Socialinės Apsaugos - Apsaugos Klasė - Apsaugos Sistema - Sveikatos Apsaugos Ministerija - Augalų Apsaugos - Apsaugos -