Vertimas "akcininkas turtas" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Turtas - vertimas : Turtas - vertimas : Turtas - vertimas : Akcininkas - vertimas : Akcininkas - vertimas : Turtas - vertimas : Akcininkas - vertimas : Turtas - vertimas : Akcininkas turtas - vertimas : Turtas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Ar žinai, kas stambiausias akcininkas?
Je weet toch wie de grootste aandeelhouder is?
Jis buvo didžiausias Viadoxic PharmaceuticaI akcininkas.
Grootaandeelhouder van Viadoxic.
Kita informacija didžiausias akcininkas Sergei Bout
Overige informatie Sergei Bout is de meerderheidsaandeelhouder.
Vienintelis įmonės akcininkas yra Nyderlandų Karalystė.
De Nederlandse staat is de enige aandeelhouder.
Šiuo atveju pagrindinis akcininkas yra Prancūzijos valstybė.
In onderhavige zaak is de meerderheidsaandeelhouder de Franse Staat.
Be to, EIB yra didžiausias Europos investicijųfondo akcininkas.
De besluiten van de Bank worden door de volgende organen genomen.
Jeigu akcininkas neapmokestinamas pajamų mokesčiu Pajamų mokesčio įsta
Wanneer bij de aandeelhouder de inkomsten bedoeld in 20, lid 1, punten 1 tot en
Girdėjau, jog jis jauniausias akcininkas tame okupuotame fabrike.
We hoorden dat hij de jongste aandeelhouder is van de fabriek die jij bezet.
Kitas turtas Ilgalaikis materialusis turtas Kitas finansinis turtas Nebalansinių priemonių perkainojimo
Herwaarderingsverschillen niet in de balans opgenomen instrumenten
Materialus turtas yra nurodytas bendrovės ataskaitų eilutėje Ilgalaikis turtas materialus turtas.
Materiële goederen worden in de bedrijfsrekeningen opgenomen onder Vaste activa materiële vaste activa.
Akcininkas neatsako didesne suma negu jo pasirašytų akcijų vertė.
Elke aandeelhouder verbindt zich slechts tot het bedrag van zijn inbreng in het kapitaal.
Turtas
Netto activa
Turtas
Vermogen
Turtas
Toewijzingen
Turtas
Activa
Kitas turtas Ilgalaikis materialusis turtas Kitas finansinis turtas Sukauptos pajamos ir iš anksto sumokėtos išlaidos Kitas įvairus turtas
Overige activa Materiële vaste activa Overige financiële activa Overlopende activa en vooruitbetaalde kosten Diversen
Jūs esate pagrindinis šios bendrovės akcininkas ar norite ką pasakyti?
Hebt u als meerderheidsaandeelhouder van deze onderneming een bepaalde boodschap die u wilt meegeven?
Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas komercinės paskirties nekilnojamasis turtas
Niet zakelijk zakelijk onroerend goed
Likęs turtas
Overige activa
Turtas Įsipareigojimai
Vorderingen op niet ingezetenen van het eurogebied , luidende in vreemde valuta
Kitas turtas
Totaal activa
Kitas turtas
Overige activa
LT Turtas
Passiva
Ilgalaikis turtas
Vaste activa
TURTAS 2 .
2 . Leningen
Grynasis turtas
Netto activa
Kitas turtas.
Overige activa.
Kitas turtas.
Overige
FONDO turtas,
activa van het FONDS
nematerialusis turtas,
immateriële vaste activa
materialusis turtas
materiële vaste activa
Nusidėvintis turtas
Af te schrijven goederen
Ilgalaikis turtas
Niet vlottende activa
Nematerialus turtas
Immateriële activa
Trumpalaikis turtas
Vlottende activa
NT1nekilnojamasis turtas
NT2 v er goed in g eigendom van goederen
Visas turtas
Totaal activa
KITAS TURTAS
OVERIGE ACTIVA
Kitas turtas
Overige activa
Tinkamas turtas
HOOFDSTUK 6
Likęs turtas
Vaste activa Overige activa
Nematerialusis turtas ...........................................................................................................
Immateriële activa .....................................................................................................................
Nekilnojamasis turtas
Onroerend goed
Jos turtas?
Haar bezit?
Nekilnojamasis turtas
Buitenlandse burgers die permanent in het buitenland verblijven, buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met een buitenlands meerderheidsbelang kunnen in bepaalde, door de Raad van ministers aangewezen geografische regio's met toestemming onroerend goed verwerven.

 

Susijusios paieškos: Akcininkas - Pagrindinis Akcininkas - Akcininkas Paskola - Vienintelis Akcininkas - Vienas Akcininkas - Turtas - Nekilnojamasis Turtas - Pramoninis Turtas - Ilgalaikis Turtas - Nematerialusis Turtas -