Vertimas "Europos valstybės tarnautojas" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Europos - vertimas : Valstybės - vertimas : Europos - vertimas : Europos - vertimas : Europos - vertimas : Tarnautojas - vertimas : Valstybės - vertimas : Valstybės - vertimas : Valstybės - vertimas : Europos valstybės tarnautojas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Valstybės tarnautojas
Ambtenaren
valstybės tarnautojas (22a)
als ambtenaar (22 bis)
kaip valstybės tarnautojas (23a)
werkzaamheden als ambtenaar (23 bis)
Į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas
Naar het buitenland gedetacheerde ambtenaren
Į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas
als ambtenaar naar het buitenland gedetacheerd was
Į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas
als ambtenaar naar het buitenland gedetacheerd wordt
Jūsų prašymą skirti išmoką nagrinėja įgaliotas valstybės tarnautojas.
plaatselijke kantoor van Jobcentre Plus ( ) van het Ministerie van werkgelegenheid en uitkeringen, of als u in Noord Ierland woont, bij het plaatselijke kantoor werkgelegenheid en uitkeringen plaatselijk bureau van de sociale zekerheid van het Ministerie van sociale ontwikkeling.
Tarnautojas.
De receptionist.
NT2valstybės tarnautojas
RTpubliek recht (1206)
MĖNESIO TARNAUTOJAS
WERKNEMER VAN DE MAAND
Jūs esate sparčiai plečiasi policijos valstybės tarnautojas ir jūs turite pasirinkimą.
Je bent een dienaar van een snel groeiende politiestaat en je hebt WEL een keus.
Esu vienos ES šalies valstybės tarnautojas ir dirbu kitoje ES šalyje.
Ik ben ambtenaar in een EU land en werk in een ander EU land.
Jei nėra nieko, valstybės tarnautojas, tai kažkas nekenčia visuomenei. Kin Hubbard
Als er iets is een ambtenaar heeft een hekel aan dat het iets te doen voor het publiek. Kin Hubbard
Lenkijos atveju terminas valstybės tarnautojas reiškia pagal specialiąsias sistemas apdraustus asmenis.
De term ambtenaar verwijst in Polen naar personen op wie een bijzonder stelsel van toepassing is.
USEraštinės tarnautojas (4006)raštinės tarnautojas (4006)regioninė atstovybė (4006) regioninė būstinė
USE rekening (4026) ongeoorloofde overeenkomst (4031) productiviteit (4026) ongeoorloofde reclame
Valstybės tarnautojai būdamas valstybės tarnautojas (ar jam prilygintasasmuo) jūs apdraudžiamas jus į darbą priimančios administracijos šalyje.
Ambtenaren als ambtenaar (of gelijkgestelde) bent u verzekerd in hetland van de overheidsdienst die uw werkgever is.
Jeigu asmuo dirba apmokamą darbą arba yra valstybės tarnautojas, nurodykite (23a) (24)
Indien hij zij werkzaamheden in loondienst of als ambtenaar verricht (23 bis) (24)
Pone, aš paprastas tarnautojas.
Ik ben een gewone ambtenaar.
Jei esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas, turite teisę gydytis šalyje, kurioje gyvenate.
Als u als ambtenaar naar het buitenland wordt gedetacheerd, hebt u recht op medische behandeling in het land waar u woont.
Tarnautojas vakarienė į mūsų namus.
Dienaar avondmaal, naar ons huis.
Aš Transporto tarnautojas padedantis keleiviams.
Ik ben transport assistent, ik regel de passagiershulp.
Atsiprašau... aš pataisos įstaigos tarnautojas.
Excuseer? Ten eerste het is een penitentiair beambte.
jeigu esate užsienyje dirbantis valstybės tarnautojas, susipažinkite su taikoma tarptautine teise ir specialiais diplomatiniais arba konsuliniais susitarimais, kad sužinotumėte, ar, kaip valstybės tarnautojas, turite teisę į kokias nors mokesčių lengvatas šalyje, kurioje dirbate.
Werkt u als ambtenaar in het buitenland, ga dan in de geldende internationale wetgeving en speciale internationalediplomatieke of consulaire overeenkomsten na of u als ambtenaar recht hebt op belastingvrijstellingen in het land waar u werkt.
ii) jeigu žuvys buvo sugautos tinkline gaudykle valstybės, kurios teritoriniuose vandenyse žuvys buvo sugautos, tinkamai patvirtintas valstybės tarnautojas
ii) wanneer de vis is gevangen met behulp van een tonnaar door een door de lidstaat in de territoriale wateren waarvan de vis is gevangen gevolmachtigde functionaris
Krister Andersson nėra vienintelis toks tarnautojas.
En Krister Andersson is niet de enige onder voorgangers.
P. Saikas yra Anglų civilių tarnautojas.
Sykes is een Engels ambtenaar.
Džentelmenas Pikotas yra Prancūzų civilinis tarnautojas.
Monsieur Picot is een Frans ambtenaar.
Tarnautojas sako, kad kambari nuomojosi rusas.
Mag ik met je meegaan?
Supraskit, aš tik paprastas tarnautojas, aišku?
Ik ben maar een nachtmedewerker.
Dauguma ES šalių pasirinko taisyklę, pagal kurią kaip valstybės tarnautojas turite mokėti mokesčius tik savo šalyje.
De meeste EU landen hanteren een regel waardoor u als ambtenaar alleen belasting betaalt in het land waarvoor u werkt.
i) jeigu žuvis sugavo laivas žvejojančio laivo įregistravimo valstybės tinkamai patvirtintas valstybės tarnautojas arba bet koks kitas tos valstybės tinkamai patvirtintas asmuo arba institucija.
i) wanneer de vis is gevangen door een vaartuig door een door de vlaggenstaat van het vaartuig dat de vis heeft gevangen gevolmachtigde functionaris of door een andere door deze staat gevolmachtigde persoon of instelling.
Ekonominės politikos departamento tarnautojas , Federalinė ekonomikos ministerija
Ambtenaar bij de Afdeling economisch beleid van het Bondsministerie van Economische Zaken
Mano vyras buvo tarnautojas juodosios metalurgijos pramonėje.
Mijn man werkte als leidinggevende in de staalindustrie.
4006 verslo organizavimas administracijos personalasNT1 raštinės tarnautojas
4006 bedrijfsorganisatie
Nuolatinis valstybės tarnautojas į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu, todėl draudžiama į nuolatinio valstybės tarnautojo pareigas priimti pagal terminuotas sutartis dirbančius darbuotojus.
De benoeming tot ambtenaar vindt plaats na een openbaar vergelijkend onderzoek de aanstelling van een persoon in tijdelijke dienst op een formatieplaats is verboden.
C 2 _BAR_ Sekretorius Stenografistas Raštinės tarnautojas _BAR_
C 2 Secretaresse stenotypiste Beambte
C 2 _BAR_ Sekretorius Stenografistas Raštinės tarnautojas _BAR_
Hoofdbeambte C 2 C 3Secretaresse stenotypiste
Tarnautojas sakė, kad jis turėjo mėlynę ant veido.
Die receptionist zei dat hij een bloeduitstorting op z'n gezicht had.
Pagal 31C skyrių, pasamdytas tarnautojas gali būti talismanu.
En in Sectie 31c van het reglementen boek, staat dat het is toegestaan dat school medewerkers mascottes zijn. Zeg maar gedag tegen jullie nieuwe kampioenen...
NEKROLOGAl. MERAS ANTONlS GARSlJA, 40 METŲ . PASlŠVENTĘS TARNAUTOJAS .
Overlijdensberichten Burgemeester Anthony Garcia
esate kurios nors ES šalies valstybės tarnautojas, komandiruotas dirbti į kitą šalį (dirbate ambasadoje, konsulate ar kitoje oficialioje institucijoje)
U een ambtenaar bent in een EU land en gedetacheerd wordt naar een ander land (bij een ambassade, een consulaat of een ander officieel overheidsorgaan in het buitenland)
Kaip tikras Europos tarnautojas, jūsmokėsite pajamų mokestį ES, o ne šaliai, kurioje dirbate, arba tai, iš kuriosatvykote.
Als Europees ambtenaar betaal jeinkomstenbelasting aan de EU en nietaan het land waar je werkt of waar jevandaan komt.
Kiekvienas Airijos valstybės tarnautojas nuo ministro pirmininko iki žemiausio rango pareigūno, netgi bedarbio pašalpos gavėjai susiverždiržus ir sumažino savo pajamas.
Elke Ierse overheidsdienaar, van de Taoiseach (de Ierse premier) tot de laagste ambtenaar, en zelfs de ontvangers van een werkloosheidsuitkering, hebben de buikriem aangehaald en hebben hun inkomen aanzienlijk zien slinken.
Tarnybos nuostatai Sutartininkas Laikinasis tarnautojas Įdarbinimo sąlygos Sutarties trukmė
Ambtenarenstatuut Hulpfunctionaris Aanwervingsvoorwaarden Contractduur
Tarnybos nuostatai Sutartininkas Laikinasis tarnautojas Įdarbinimo sąlygos Sutarties trukmė
Ambtenarenstatuut Arbeidscontractant Aanwervingsvoorwaarden Contractduur

 

Susijusios paieškos: Valstybės Tarnautojas - Tarnautojas - Banko Tarnautojas - Biuro Tarnautojas - Europos Sąjunga - Europos Komisija - Europos čempionatas - Europos čempionatai - Europos - Europos šalys -