Vertimas "trečioji šalis pajamos" į lenkų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Lenkas

Šalis - vertimas : Pajamos - vertimas : Pajamos - vertimas : šalis - vertimas : šalis - vertimas : Pajamos - vertimas : Pajamos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Trečioji šalis
Państwo trzecie
Trečioji šalis
Państwo trzecie
kilmės trečioji šalis,
państwo trzecie pochodzenia,
trečioji kilmės šalis,
państwo trzecie pochodzenia,
Atitinkama trečioji šalis
Zainteresowany kraj trzeci
Eksportuojanti trečioji šalis
Kraj trzeci wywozu
Atitinkama trečioji šalis
Zainteresowane państwo trzecie
Trečioji šalis Indija
Kraj trzeci Indie
Trečioji šalis Taivanas
Kraj trzeci Tajwan
Išdavusi trečioji šalis JAPONIJA
Uproszczony VI 1 Nr seryjny (2)
trečioji šalis šalis, kuri nėra valstybė narė.
państwo trzecie oznacza państwo, które nie jest Państwem Członkowskim.
c) trečioji šalis įvykdė sandorį.
c) osoba trzecia wykonała transakcję.
Trečioji šalis imasi pakankamų veiksmų
Zadowalające działania podjęte przez państwo trzecie
Trečioji šalis imasi pakankamų veiksmų
Zadowalające kroki podjęte przez państwo trzecie
Trečioji šalis, norinti išsaugoti anonimiškumą.
Strona pragnąca zachować status poufności.
Šalis tai trečioji šalis arba Bendrija, atsižvelgiant į aplinkybes.
Państwo oznacza, w zależności od przypadku, państwo trzecie lub Wspólnotę.
ii) trečioji šalis, kuriai perduodamas laivas, nėra šalis kandidatė,
ii) państwo trzecie, do którego ma odbyć się transfer statku rybackiego nie jest krajem kandydującym do przystąpienia
ii) trečioji šalis, kuriai perduodamas laivas, nėra šalis kandidatė
ii) państwo trzecie, do którego ma zostać przeniesiony statek, nie jest państwem kandydującym do przystąpienia
Pagal 4 straipsnį paskirta trečioji šalis.
Strona trzecia wyznaczona zgodnie z art. 4
Kilmės trečioji šalis ir kompetentinga institucija2.1.
Kraj pochodzenia będący państwem trzecim oraz właściwy organ2.1.
Pirma atskleisti tapatybės nenorinti trečioji šalis
Pierwsza ze stron trzecich, woląca zachować anonimowość
Tranzito galutinė trečioji paskirties šalis (10)
Końcowy kraj docelowy przewozu (10)
Ar pagalbos poreikį nulėmė trečioji šalis
Czy potrzeba pomocy została spowodowana przez stronę trzecią?
30. trečioji šalis tai bet kokia šalis ne valstybė narė
30) państwo trzecie oznacza jakikolwiek kraj niebędący Państwem Członkowskim
trečioji šalis šalis, kuri nėra Sąjungos valstybė narė ar Norvegija
centralne biuro łącznikowe oznacza biuro wyznaczone na podstawie art. 4 ust. 2, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za kontakty dotyczące stosowania tytułu II lub III
importuojanti trečioji šalis ir konkursą paskelbusi agentūra,
państwo trzecie przywozu i organ występujący z zaproszeniem do składania ofert,
Putojantys vynai, kurių kilmės vieta trečioji šalis
Wina musujące pochodzące z państwa trzeciego
kai trečioji paskirties šalis nėra trečioji kilmės šalis, kompetentinga trečiosios paskirties šalies institucija pranešė kompetentingai institucijai apie pasirengimą priimti siuntas.
jeżeli kraj trzeci miejsca przeznaczenia nie jest krajem trzecim pochodzenia, właściwe władze kraju trzeciego miejsca przeznaczenia poinformowały właściwe władze o gotowości przyjęcia przesyłek.
eksportuojančioji trečioji šalis nesilaiko šioje direktyvoje nustatytų sąlygų,
warunki ustanowione w niniejszej dyrektywie nie zostały spełnione przez państwo trzecie wywozu,
eksportuojanti trečioji šalis nesilaiko šioje direktyvoje išdėstytų reikalavimų,
warunki ustanowione w niniejszej dyrektywie nie zostały spełnione przez państwo trzecie wywozu,
Suinteresuota trečioji šalis pateikia savo teisės aktus Komisijai.
Dane państwo trzecie przekaże swoje przepisy do Komisji.
Eksportas Trečioji šalis ISO kodas Išvažiavimo vieta Kodas
Eksport Kraj trzeci Kod ISO Punkt wejścia Kod
Trečioji šalis turėtų stebėti, kaip laikomasi tų taisyklių.
Wypełnienie tych wymogów powinno podlegać monitorowaniu przez stronę trzecią.
trečioji šalis bet kuri valstybė arba organizacija, kuri nėra šio susitarimo Šalis.
EUFOR RCA oznacza EUFOR RCA w rozumieniu zawartym w wymianie listów z dnia 13 marca 2014 r. między Republiką Środkowoafrykańską a UE
c) kai trečioji paskirties šalis nėra trečioji kilmės šalis, kompetentinga trečiosios paskirties šalies institucija pranešė kompetentingai institucijai apie pasirengimą priimti siuntas.
c) jeżeli kraj trzeci miejsca przeznaczenia nie jest krajem trzecim pochodzenia, właściwe władze kraju trzeciego miejsca przeznaczenia poinformowały właściwe władze o gotowości przyjęcia przesyłek.
d) eksportuojanti trečioji šalis nesilaikė Bendrijos taisyklėse numatytų reikalavimų
d) wywożące państwo trzecie nie dostosowało się do wymagań określonych przepisami Wspólnoty
trečioji šalis turi kontrolės sistemą, lygiaverčią nurodytajai 10 straipsnyje,
zainteresowane państwo trzecie posiada rozwiązania kontrolne równoważne z rozwiązaniami określonymi w art. 10,
Deklaruojanti trečioji šalis pateikia kompetentingiems nacionaliniams departamentams šią informaciją
Deklarująca strona trzecia przekaże właściwym służbom krajowym
Trečioji šalis deklarantė kompetentingiems nacionaliniams departamentams teikia šią informaciją
Zgłaszająca strona trzecia dostarcza właściwym służbom krajowym następujące informacje
atsisakymas Riba skoleoppmote teikia trečioji šalis ir gali keistis.
zrzeczenie się Limit skoleoppmote jest przez osobę trzecią i mogą ulec zmianie.
Trečioji šalis ėmėsi pakankamų veiksmų (stebėjimas tam tikrais atvejais)
Zadowalające działania podjęte przez państwa trzecie (w niektórych przypadkach ma miejsce monitorowanie)
Ši trečioji šalis gali būti arba gali nebūti EPB
Wspomniana strona trzecia może, lecz nie musi być ESCO
Komisija nedelsdama praneša vėliavos valstybei narei, kad atitinkama trečioji šalis išdavė žvejybos licenciją užsiimti žvejyba arba kad trečioji šalis nusprendė šios licencijos neišduoti.
Komisja niezwłocznie zawiadamia Państwo Członkowskie bandery o przyznaniu przez dane państwo trzecie licencji połowowej na prowadzenie działalności w zakresie rybołówstwa, lub o odmowie przyznania takiej licencji przez państwo trzecie.
44 straipsnio 14 dalyje Vyno, kurio kilmės vieta trečioji šalis, kupažas skaitoma taip Vyno, kurio kilmės vieta trečioji šalis arba ELPA valstybė, kupažas
W art. 44 ust. 14 określenie Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego otrzymuje brzmienie Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego lub z państwa EFTA
b) paskirties šalis valstybė narė, į kurią trečioji šalis siunčia gyvūnus arba šviežią mėsą
b) kraj przeznaczenia oznacza Państwo Członkowskie, do którego zwierzęta lub świeże mięsa wysyłane są z państwa trzeciego

 

Susijusios paieškos: Trečioji šalis - Pajamos - Pajamos Iš Reklamos - Nuomos Pajamos - Kitos Pajamos - Metinės Pajamos - Pajamos Vienam Gyventojui - Grynosios Pajamos - Pardavimo Pajamos - Mėnesinės Pajamos -