Vertimas "operacijas" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Raktažodžiai : Atkal Viss Domāta šuntēšanai

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

sudėtingas chirurgines operacijas
stacionāro ārstēšanos
Jis atlieka operacijas.
Domāta šuntēšanai.
Eurosistemos pinigų politikos operacijos apima, viena vertus, atvirosios rinkos operacijas, kaip, pavyzdžiui, pagrindines refinansavimo operacijas (PRO), ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (ITRO) ir koreguojamąsias operacijas, kita vertus, nuolatines galimybes.
Eurosistēmas monetārās politikas operācijas, no vienas puses, ietver atklātā tirgus operācijas, piemēram, galvenās refinansēšanas operācijas (GRO), ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO) un precizējošās operācijas, bet, no otras puses, pastāvīgās iespējas.
Grįžtamieji sandoriai sudaromi atliekant pagrindines refinansavimo operacijas ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas .
Reversie darījumi tiek izmantoti galvenajās refinansēšanas operācijās un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās .
Grįžtamieji sandoriai sudaromi atliekant pagrindines refinansavimo operacijas ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas.
Reversie darījumi tiek izmantoti galvenajās refinansēšanas operācijās un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās.
atlikti užsienio valiutos operacijas
ārvalstu valūtas operāciju veikšana
turėjo dvi operacijas smegenis.
bija divas operācijas smadzenēs.
Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas
Sadarbība izraidīšanas jomā
Atsiskaitymas už atvirosios rinkos operacijas Už atvirosios rinkos operacijas pagal standartinius konkursus ( pagrindines refinansavimo operacijas , ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas ir struktūrines operacijas ) paprastai atsiskaitoma pirmą dieną po sandorio sudarymo , kai veikia visos atitinkamos nacionalinės RLAA sistemos ir visos atitinkamos VPAS .
Norēķini par atklātā tirgus operācijām Norēķinus par atklātā tirgus operācijām , kuru pamatā ir standartizsoles ( t.i. , galvenajām refinansēšanas operācijām , ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām un strukturālajām operācijām ) , parasti veic pirmajā dienā pēc darījuma dienas , kurā atvērtas visas atbilstošās nacionālās RTGS sistēmas un SSS .
patirtį, įgytą vykdant tokias operacijas.
līdzīgos pasākumos gūtā pieredze.
Žurnaluose reikia nurodyti šias operacijas
Dokumentos atzīmē šādas darbības
Atrenkant tikrintinas operacijas, atsižvelgiama į
Atlasot darījumu paraugu pārbaudei, ņem vērā
Išankstinis pranešimas apie pašalinimo operacijas
Iepriekšēja paziņošana par izņemšanas pasākumiem
Kaip Audito Rūmai testuoja operacijas
Kā Palāta pārbauda darījumus
NCB vykdo pinigų politikos operacijas
NCB veic monetārās politikas operācijas
Mokestis už užsienio valiutos operacijas
Nodoklis par valūtas operācijām
Tik atliekant Bendrijos tranzito operacijas.
Vienīgi attiecībā uz Kopienas tranzīta darbībām.
Tik atliekant Bendrijos tranzito operacijas.
Persona, kas paraksta dokumentu, pirms sava paraksta ar roku ieraksta šādu tekstu Galvojums .
Tik atliekant Bendrijos tranzito operacijas.
Strīdi, kas saistīti ar šo galvojumu, ir tiesu, kas atrodas vietās, kur galvotājam vai viņa pārstāvjiem ir domicils, jurisdikcijā.
vykdyti operacijas išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
banku pakalpojumus var sniegt tikai bankas, kas veic uzņēmējdarbību Čehijā, vai ārvalstu banku filiāles, kurām licenci piešķīrusi Čehijas Valsts banka ar Finanšu ministrijas piekrišanu.
Štabas padeda koordinuoti civilines operacijas.
tas palīdz īstenot civilo operāciju koordinēšanu.
Sąjunga gali nuspręsti imtis veiksmų krizių valdymo srityje, įskaitant taikos palaikymo operacijas ar humanitarines operacijas
Savienība var nolemt veikt darbības krīzes pārvarēšanas jomā, tostarp miera uzturēšanas operācijas vai humānās palīdzības operācijas.
Valstybė narė savo teritorijoje gali leisti ad hoc pavojingų krovinių vežimo operacijas, priede draudžiamas vežimo operacijas arba vežimo operacijas, vykdomas skirtingomis sąlygomis, nei nustatyta priede.
Dalībvalsts savā teritorijā drīkst atļaut ad hoc transporta operācijas ar bīstamajām kravām vai pārvadājumus, kas ir aizliegti pielikumā, vai pārvadājumus, kurus veic ar nosacījumiem, kas atšķiras no pielikumā noteiktajiem.
Vykdant transporto operacijas pagal šį Susitarimą
Ja pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar šo nolīgumu
iii) finansines operacijas, nesusijusias su sąskaitomis.
iii) finanšu darījumiem, kas nav saistīti ar bankas kontiem.
Fondas dalyvauja finansuojant operacijas, susijusias su
Fonds piedalās šādu darbību finansēšanā
e) duomenys apie įprastines tvarkymo operacijas
Šis kods nav izmantojams attiecībā uz atpakaļievešanu (sk. 6. kodu).
Inkasavimo ir mokėjimų operacijas atlieka buhalteris.
Iekasēšanu un maksājumus veic grāmatvedis.
Suinteresuota valstybė narė šias operacijas patikrina.
Attiecīgā dalībvalsts pārbauda šīs darbības.
e) duomenis apie įprastines tvarkymo operacijas
e) dati par parastajām darbībām ar precēm
Vykdant transporto operacijas pagal šį susitarimą
Ja pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar šo nolīgumu
5.3.2 ATSISKAITYMAS UŽ ATVIROSIOS RINKOS OPERACIJAS
Eurosistēmas mērķis ir panākt, lai norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuru pamatā ir ātrās izsoles un divpusējās procedūras, tiktu veikti darījuma dienā.
Operacijų planavimas r atsiskaitymas pagal operacijas
3 Rietumāfrika un Sahel reģions Gustavs HEIMS (Gustaaf HEIM) Dienvidaustrumeiropa Gramatiki TSINGU PAPADOPETRU
Operacijų planavimas ir atsiskaitymas pagal operacijas
Plānošana un operāciju norēķini
laivo geografines koordinates per žvejybos operacijas,
Atrodoties uz kuģa, novērotāji
Komisija imasi visų būtinų priemonių tinkamai įvykdyti pagalbos maistu programas ir operacijas bei paramos maisto saugumui operacijas.
Komisija īsteno pārtikas atbalsta programmu un pasākumu, kā arī pārtikas drošības atbalsta pasākumu īstenošanai vajadzīgos pasākumus.
Tačiau Audito Rūmai pripažįsta, kad apskritai pažeidimų tikimybė didesnė atliekant 2 kryp ties operacijas, nei kitų krypčių operacijas.
Tomēr Palāta piekrīt, ka kopumā pārkāpumi ir vairāk iespējami 2. ass darījumos nekā pārējo asu darījumos.
Įvertinti eilės pagrįstas operacijų panaudojimą vs. nustatyti pagrįstas operacijas Kada naudoti kursorius poveikis skaliariniais DVFS sujungti DML operacijas
Izvērtē izmantot rindu bāzes operācijām vs. set balstītas darbības Kad izmantot cursors no skalārā LDFS ietekme apvienot vairākus DML operācijas
Atsižvelgiant į operacijas šiose didelės rizikos zonose Frontex surengę keturias didelės apimties operacijas. Poseidon, Hermes, Nautilus ir Hera.
Attiecībā uz operācijām šajās augsta riska teritorijās, Frontex ir sarīkojis četras liela mēroga operācijas Poseidon, Hermes, Nautilus un Hera.
Atlikdamas finansavimo operacijas, Bankas laikosi šių principų
Finansēšanas operācijās Banka ievēro turpmāk izklāstītos principus.
Atsiskaitymo už operacijas pagal standartinius konkursus diena
Norēķinu datums standartizsolēs
Leidime nustatomos perdirbimo operacijas reglamentuojančios sąlygos, ypač
Atļaujā ir izklāstīti nosacījumi, kas regulē pārstrādes darbības, un jo īpaši
Surinkimo ir mokėjimo operacijas atlieka apskaitos pareigūnas.
Iekasēšanas un maksājuma darbības izdara grāmatvedis.
Surinkimo ir mokėjimo operacijas atlieka apskaitos pareigūnas.
Iekasēšanas un maksājumu operācijas izdara grāmatvedis.
g) informacija apie įprastines prekių tvarkymo operacijas
un