Vertimas "pagrindinis kredito įstaiga" į kroatų kalba:


  žodynas Lietuvos-Kroatų

Pagrindinis - vertimas : Pagrindinis - vertimas : Pagrindinis - vertimas : Pagrindinis - vertimas : Kredito - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kredito įstaiga
Komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017 1131
kredito įstaiga
Uredbe (EU) br. 575 2013,
kredito įstaiga
Budući da se tretman preostalog iznosa razlikuje ovisno o tome treba li ulaganje u redovni osnovni kapital, dodatni osnovni kapital ili dopunski kapital u subjektu financijskog sektora smatrati značajnim ili ne (članak 472. stavak 9., članak 475. stavak 3. i članak 477. stavak 3.
IR pagrindinis emitento kredito reitingas
Uredba (EU) br.
svarbi kredito įstaiga kredito įstaiga, kuri turi svarbaus prižiūrimo subjekto statusą (7)
manje značajnih kreditnih institucija, osim onih iz točke (e) na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri na konsolidiranoj osnovi na temelju Direktive 86 635 EEZ
mažiau svarbi kredito įstaiga kredito įstaiga, kuri neturi svarbaus prižiūrimo subjekto statuso (8)
manje značajnih kreditnih institucija na pojedinačnoj osnovi i manje značajnih podružnica.
Patvirtinta kredito korteles išduodanti įstaiga finansų įstaiga, atitinkanti šiuos kriterijus
i. fond je, na temelju svojeg statusa sustava mirovinskog osiguranja, općenito oslobođen poreza na dobit od ulaganja ili je oporezivanje takvog prihoda odgođeno ili se takav prihod oporezuje po sniženoj stopi
kredito įstaiga  Reglamento (ES) Nr. 575 2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžta kredito įstaiga
Zahtjev da nastale dionice, tijekom razdoblja od 12 mjeseci, čine manje od 20  broja dionica istoga roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, kako je navedeno u prvom podstavku točki (b) ne primjenjuje se na sljedeće slučajeve
Kriterijus atitinkanti kredito korteles išduodanti įstaiga finansų įstaiga, atitinkanti šiuos reikalavimus
trust ako je upravitelj trusta izvještajna financijska institucija i izvješćuje o svim informacijama o kojima je dužan izvijestiti u skladu s odjeljkom I. u vezi sa svim računima trusta o kojima se izvješćuje.
kredito įstaiga kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575 2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte
Direktive 2007 16 EZ
grupės įstaiga grupei priklausantis subjektas, kuris yra kredito įstaiga arba investicinė įmonė
Direktive 2014 59 EU
Kiekviena grupei priklausanti kredito įstaiga nurodoma atskiroje eilutėje.
Oznaka ISO 3166 1 alfa 2 države u kojoj je druga ugovorna strana osnovana.
svarbi kredito įstaiga kredito įstaiga, kuri turi svarbaus prižiūrimo subjekto statusą pagal Reglamentą (ES) Nr. 468 2014 (ECB 2014 17), ir
Ova Odluka zahtjeva od nacionalnih nadležnih tijela da ESB u dostavljaju planove financiranja određenih značajnih i manje značajnih kreditnih institucija i utvrđuje postupke koji se odnose na podnošenje takvih planova financiranja ESB u.
mažiau svarbi kredito įstaiga kredito įstaiga, kuri neturi svarbaus prižiūrimo subjekto statuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 468 2014 (ECB 2014 17).
Članak 2.
trečiosios valstybės, kurioje yra įsisteigusi kredito įstaiga, centrinis bankas.
Transakcije razmjene kolaterala i druge transakcije sličnog oblika koje dospijevaju tijekom sljedećih 30 kalendarskih dana, dovode do odljeva ako pozajmljena imovina podliježe na temelju poglavlja 2. nižem korektivnom faktoru nego imovina dana u zajam.
turtas, kurį kredito įstaiga gavo kaip užtikrinimo priemonę kredito rizikos mažinimo tikslais per atvirkštinio atpirkimo arba vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius ir kurį kredito įstaiga gali realizuoti.
Kreditne institucije pretpostavljaju da je imovina u skupu opterećena rastućim redoslijedom likvidnosti na temelju klasifikacije likvidnosti iz poglavlja 2., počevši s imovinom koja nije prihvatljiva za zaštitni sloj likvidnosti
Valstybė narė, kurioje investicinė įmonė kredito įstaiga ketina vykdyti veiklą
Uredba (EU) br. 1095 2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716 2009 EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009 77 EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
Tariamoji suma, kuria grindžiamos kredito išvestinės finansinės priemonės, kai įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą tuo pačiu susijusiu referenciniu pavadinimu, kaip tos kredito išvestinės finansinės priemonės, kurias yra pasirašiusi informaciją teikianti įstaiga.
Ovi se stupci ne iskazuju za izloženosti raščlanjene prema riziku, regulatornom pristupu i kategoriji izloženosti (redci od 020 do 160).
Tariamoji suma, kuria grindžiamos kredito išvestinės finansinės priemonės, kai įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą tuo pačiu susijusiu referenciniu pavadinimu, kaip tos kredito išvestinės finansinės priemonės, kurias yra pasirašiusi informaciją teikianti įstaiga.
Računovodstveni tretman računovodstvena grupa označuje odnos između računovodstvenog tretmana i računovodstvene konsolidacije (potpuna konsolidacija, proporcionalna konsolidacija, metoda udjela ili drugo)
bet kuri kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje
Dotična država članica odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.
kai pozicija turi du paskirtųjų ECAI nustatytus kredito rizikos vertinimus, įstaiga naudoja mažiau palankų kredito rizikos vertinimą
za instituciju koja ima jednu ili više sekuritizacijskih pozicija u jednoj tranši, V je jednak omjeru nominalnog iznosa sekuritizacijskih pozicija koje institucija drži u toj tranši i nominalnog iznosa tranše
klientas yra leidimą gavusi kredito įstaiga arba investicinė įmonė, arba trečiojoje šalyje įsteigtas subjektas, kuris būtų laikomas kredito įstaiga arba investicine įmone, jeigu būtų įsteigtas Sąjungoje
treći neizravni klijent znači klijent drugog neizravnog klijenta kako je definiran u točki (d).
klientas yra leidimą gavusi kredito įstaiga arba investicinė įmonė, arba trečiojoje šalyje įsteigtas subjektas, kuris būtų laikomas kredito įstaiga arba investicine įmone, jeigu būtų įsteigtas Sąjungoje
Članak 2. zamjenjuje se sljedećim
netiesioginis klientas yra leidimą gavusi kredito įstaiga arba investicinė įmonė, arba trečiojoje šalyje įsteigtas subjektas, kuris būtų laikomas kredito įstaiga arba investicine įmone, jeigu būtų įsteigtas Sąjungoje
Klijent uspostavlja mehanizme kojima osigurava da, u slučaju neispunjenja svojih obveza, sve informacije o svojim neizravnim klijentima koje su mu dostupne odmah stavi na raspolaganje članu sustava poravnanja, uključujući identitet neizravnih klijenata iz članka 5. stavka 4.
netiesioginis klientas yra leidimą gavusi kredito įstaiga arba investicinė įmonė, arba trečiojoje šalyje įsteigtas subjektas, kuris būtų laikomas kredito įstaiga arba investicine įmone, jeigu būtų įsteigtas Sąjungoje
Umeće se sljedeći članak 5.a
Jei įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą referencinių pavadinimų grupės atžvilgiu, šis kredito užtikrinimas laikomas tapačiu, tik jei įsigytas kredito užtikrinimas apima visus grupės, kurios pavadinimu parduotas kredito užtikrinimas, pogrupius.
Ukupna knjigovodstvena vrijednost iskazanih prodanih kreditnih izvedenica čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama koje imaju pozitivnu fer vrijednost za instituciju na referentni izvještajni datum, ne uzimajući u obzir bonitetna vrijednosna usklađenja.
Jei įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą referencinių pavadinimų grupės atžvilgiu, šis kredito užtikrinimas laikomas tapačiu, tik jei įsigytas kredito užtikrinimas apima visus grupės, kurios pavadinimu parduotas kredito užtikrinimas, pogrupius.
Trošak akvizicije znači iznos koji su platili ulagači
ABCP programos rėmėjas yra kredito įstaiga, prižiūrima pagal Direktyvą 2013 36 ES.
Inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac zadovoljavaju zahtjev za zadržavanje rizika u skladu s člankom 6.
finansų įstaiga yra finansų įstaiga vien tik todėl, kad ji yra kredito korteles išduodanti įstaiga, priimanti indėlius tik tada, kai klientas įvykdo mokėjimą, kuris viršija kredito kortelės likutį, ir permoka iš karto negrąžinama klientui ir
fond financira jedan ili više poslodavaca koji nisu investicijski subjekti ili pasivni NFE ovi
finansų įstaiga yra finansų įstaiga vien tik todėl, kad ji yra kredito korteles išduodanti įstaiga, priimanti indėlius tik tada, kai klientas įvykdo mokėjimą, kuris viršija kredito kortelės likutį, ir permoka iš karto negrąžinama klientui, ir
Adresa sjedišta subjekta u načelu je mjesto u kojem se nalazi mjesto njegove stvarne uprave.
Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
plaćanje nije protivno članku 2. stavku 2. i
kredito rizikos perleidimui vertinti įstaiga taiko tinkamą vidaus rizikos valdymo politiką ir metodiką
Uredbe (EU) 2017 2402
Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune uplaćuju financijska sredstva koja doznače treće strane na račun fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se zamrzne i svaki takav priljev na te račune.
Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
Članak 6.
kita kredito įstaiga, išskyrus atvejus, kai įvykdoma viena ar daugiau iš šių sąlygų
točka (a) zamjenjuje se sljedećim
kredito įstaiga turės teisę ir veiklos požiūriu galės gautą užtikrinimo priemonę pakartotinai panaudoti.
Članak 21.
Kai kredito įstaiga turi trumpąją poziciją, padengtą neužtikrintu vertybinių popierių skolinimusi, kredito įstaiga prideda papildomą netenkamų pinigų srautą, atitinkantį 100  parduotų skolintų vertybinių popierių arba kito turto rinkos vertės, išskyrus atvejus, kai kredito įstaiga yra juos pasiskolinusi su sąlyga, kad privalo grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų.
stavci od 2. do 5. zamjenjuju se sljedećim
į grupę įtrauktas turtas, kurį galima nedelsiant panaudoti kaip užtikrinimo priemonę papildomam finansavimui gauti pagal paskirtas, bet dar nefinansuotas kredito linijas, kuriomis kredito įstaiga gali naudotis, arba, jei grupę valdo centrinis bankas, pagal nepaskirtas ir dar nefinansuotas kredito linijas, kuriomis kredito įstaiga gali naudotis.
Sljedeća imovina smatra se neopterećenom
PAGRINDINIS GINKLAS PAŽEISTAS PAGRINDINIS GINKLAS PAŽEISTAS PAGRINDINIS GINKLAS PAŽEISTAS
PRIMARNO ORUŽJE OŠTEĆENO
Kai įstaiga iniciatorė yra perleidusi su pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinėmis pozicijomis siejamą reikšmingą kredito riziką pagal 2 skirsnį, ta įstaiga gali
i. od institucije inicijatora zahtijeva da izmijeni odnosne izloženosti radi poboljšanja prosječne kvalitete skupa ili
Tariamoji suma Šiame laukelyje pateikiama tariamoji suma, kuria grindžiamos kredito išvestinės finansinės priemonės, kai įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą iš sandorio šalies.
Rezervacije za sve izvanbilančne izloženosti neovisno o tome kako se mjere osim onih koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak u skladu s MSFI jem 9.
Tariamoji suma Šiame laukelyje pateikiama tariamoji suma, kuria grindžiamos kredito išvestinės finansinės priemonės, kai įstaiga įsigyja kredito užtikrinimą iš sandorio šalies.
Sektor subjekta u koji se ulaže znači sektor druge ugovorne strane kako je definiran u točki 42. dijela 1. ovog Priloga
kredito įstaiga, prižiūrima pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013 36 ES, arba kredito įstaiga, gavusi veiklos leidimą trečiojoje valstybėje, jeigu prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams
razdoblje marže za rizik, kako je definirano u članku 272. točki 9.
Pagrindinis
Glavni
Pagrindinis
Glavno

 

Susijusios paieškos: Kredito įstaiga - Sertifikavimo įstaiga - Finansų įstaiga - Notifikuotoji įstaiga - Kultūros įstaiga - Akreditacijos įstaiga - Atsakinga įstaiga - Tyrimų įstaiga - Mokslo įstaiga - Kredito Kortelės -