Vertimas "pranešimas terminas" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Terminas - vertimas : Pranešimas - vertimas : Terminas - vertimas : Terminas - vertimas : Terminas - vertimas : Terminas - vertimas : Pranešimas - vertimas : Terminas - vertimas : Terminas - vertimas : Pranešimas terminas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Atlikimo terminas
기한
Techninis terminas...
좀 기술적인 표현 중에...
Pranešimas
메시지
Pranešimas
알림
Atlikimo terminas iki
기한
Tai techninis terminas.
그건 기술적인 용어입니다
Koks tai terminas?
그런 표현 있나요?
Dienos pranešimas
오늘의 공지
Dienos pranešimas
오늘의 메시지
Įkeliamas pranešimas...
역추적 불러오는 중...
Klaidos pranešimas
오류 메시지
Akonadi pranešimas
Akonadi 메시지
Žurnalo pranešimas
로그 메시지
Skubus pranešimas
긴급 메시지
Pranešimas gautas.
신호 수신
Tai baisus profesinis terminas.
그건 교환하기에 끔찍한 단어예요
Nežinomas klaidos pranešimas
알 수 없는 오류 메시지
Kioslave klaidos pranešimas
Kioslave 오류 메시지
Tai klaidingas pranešimas.
잘못된 신고였습니다.
Vyks karališkasis pranešimas?
왕의 발표가 있을 텐데요?
Kas yra pranešimas?
붐! 뭐.
Koks tas terminas tam daiktui...
이쁜이 왜? 표현중에...
Tai yra sistemos pranešimas
이것은 시스템 메시지입니다
Pranešimas apie naują laišką
자세한 새 메일 알림
PRANEŠIMAS APIE IŠKELDINIMĄ įsibrovėlis!
퇴거 명령 침입자 감지
Pranešimas iš kapitono Andoro.
앤도 대위의 메세지다
Pranešimas gali suburti žmones.
메모는 중요한 거에 대해서 쓰는거야.
Pranešimas gali pakeisti pasaulį.
성명서이자, 한편의 시이지.
Iš esmės, tai buvo prievartos terminas.
사실 놀리는 뜻으로 쓴 것이긴 합니다만.
Bet galutinis terminas yra 5 dienos.
그러나 아직 5일의 기한이 있습니다.
Tas Klingono kalėjimo planetos pranešimas...
커크, 여기서 뭐하는 거야? 클링온 죄수 수용 행성에서의 전송문 말인데
Paskutinis įspėjimas, pranešimas apie neapmokėjimą.
최후통첩장, 체납안내문 연체통지
Atleiskite, mano valdove, Torako pranešimas.
전하, 토락으로부터 전갈이 왔습니다
Tačiau pranešimas, kadjis gyvas netikslus.
앞서 소식에선 살았다 했는데 그게 불분명하대.
Terminas remiksas iš pradžių buvo priskirtas muzikai.
리믹스는 본래 음악 용어였습니다.
Tai mažiausiai eufeminis terminas, kokį esu girdėjęs.
참 그 용어 듣기 거북하지만 말예요.
Reliatyvus terminas, bet taip, man viskas gerai.
생각하기 나름이지만 그래, 무사해
Nieko tokio. Paskutinis Prometėjo laivo pranešimas.
lt's quite all right.
Katnis Everdyn. Pranešimas, apie individualų vertinimą.
12번 구역.
Kurios žodžių skubus pranešimas dalies nesuprantat?
정말 긴급한 메세지라고!
Užkoduotas pranešimas nuo kapitono Andoro, pone.
앤도에게서 온 메세집니다
Pasirinkite darbo, kurio atlikimo terminas baigiasi šiandien, spalvą
오늘까지 처리해야 할 업무의 색을 선택하세요.
Ne geriau terminas nei šis, Tu esi niekšas.
이것보다 더 나은 용어는 없다 너는 예술 악역.
Toks buvo galutinis terminas. Sumoku iki 7tos valandos,
카드 쥔 손을 보느라 너무 바빴던 것 아니오?
Tai buvo viešas pranešimas iš 'Twitter' komandos.
이것은 트위터공공기업의 공고엿습니다

 

Susijusios paieškos: Terminas - Senaties Terminas - Paieškos Terminas - Pristatymo Terminas - Bendrinis Terminas - Mokėjimo Terminas - Vasaros Terminas - Kolektyvinis Terminas - Likęs Terminas - Galutinis Paraiškų Pateikimo Terminas -