Vertimas "asmens aktai" Katalonų kalba:


  žodynas Lietuvos-Katalonų

Asmens - vertimas : Asmens aktai - vertimas : Asmens - vertimas : Asmens - vertimas :
Raktažodžiai : Beneit Sigut Formar Poderosa

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Taigi, Kongrese dabar yra du aktai.
Ara el Congrés nord americà estudia dues lleis
Egzistuoja bevardžio asmens forma
Existeix una forma de conjugació neutre
Kontaktinio asmens būsena pakitoName
L' estat d' un contacte ha canviatName
Pirmojo asmens 3D šaudyklė internete
Un joc de trets independent en 3D en línia i en primera persona
Kairėje, matome jauno asmens veidą.
Aquí veiem la cara del jove de l'esquerra.
Kaip liga tapo asmens tapatybe?
Com una malaltia s'ha convertit en una identitat?
Tu tiesiog nukopijavai kito asmens turinį.
Has copiat el contingut d'algú altre.
Prieš mėnesį šie teisės aktai buvo vieningai priimti Islandijos parlamente.
I tot just el mes passat, va ser aprovat per unanimitat pel parlament d'Islàndia.
Komisija arba Ministrų Taryba (reglamentai, priimtipagal delegavimą arba įgyvendinimo aktai)
Comissió Europea o Consell de Ministres(reglaments delegats o actes d execució)
2001 m.kovo mėn. priimti teisės aktai teikiatam tikras minimalias garantijas.
La legislacióadoptada al març de 2001 els proporciona unes garanties mínimes dret a ser escoltats, a accedir a lainformació pertinent, a tenir oportunitats de participar en els procediments legals, que se ls retornin elscostos legals, a obtenir el nivell adequat de protecció i la compensaciónecessària, si escau.
Ši programa buvo parašyta nežinomu norinčio likti asmens.
Aquesta aplicació la va escriure algú que vol restar anònim.
Panašūs rodikliai gauti ir tikėjimo asmens nemirtingumu tema.
Uns resultats similars es van trobar respecte a la creència en la inmortalitat personal.
Kodėl vergas turėtų turėti ieškomo asmens skelbimą kišenėje?
Per que tindria un negre un cartell de recompensa a la butxaca?
Sustiprinto bendradarbiavimo atveju priimti teisės aktai saisto tiktame procese dalyvaujančias valstybes nares.
Els actes adoptats dins el marc d unacooperació reforçada només vinculen els Estats membres participants a lacooperació reforçada.
Antriniai teisės aktai tai daugiausia ES institucijų priimti reglamentai, direktyvos ir rekomendacijos.
El Dret derivat el constitueixen sobretot els reglaments, les directives i les recomanacions aprovats per les institucions de la UE.
Aš turiu su asmens, kad aš praleisti mano gyvenimą su.
Tinc a la persona que vaig a passar la meva amb la vida.
Tu tarnavai kaip vyriausiasis asmens sargybinis dviems karaliams vienas pamišėlis, kitas girtuoklis.
Has sigut beneit amb habilitats que pocs homes tenen. Has sigut beneit amb formar part de la família més poderosa dels Regnes.
Konstitucija ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjunga naudodamasi jai suteiktaisįgaliojimais, turi viršenybę valstybių narių teisės aktų atžvilgiu.
El dret de la Unió prevalsobre el dret nacional dels Estats membres
Tik pagalvokit, kai Antonio Damasko klausia apie jūsų asmens įvaizdį, ar galvojate apie bakterijas?
Em refereixo a què pensin, quan Antonio Damasio els pregunta per la seva pròpia imatge, vostès pensen amb els bacteris?
PRINCE Kokia nelaimė taip anksti į viršų, kad skambučiai iš mūsų ryte poilsio mūsų asmens?
PRINCE Què desgràcia és tan d'hora, que crida la persona del nostre descans matí?
Tai reiškia, kad augant asmens intelektui ar išsilavinimo lygiui, mažėja tikimybė, kad tas asmuo bus religingas .
Això és, com més alt és el nivell d'intel ligència o educatiu, més baixa és la probabilitat de ser religiós .
Asmens apžiūrą į šalies kalėjimų sistemos idėja nuo per savo viešpatavimą įvyko labai netikėtai vieną naktį.
La idea de fer un examen personal en el sistema penitenciari del país a partir de dins es va produir al seu senyoriu de sobte una nit.
Laisvė yra ne tik asmens galimybė nevaržomai judėti tai ir galimybė naudotis tam tikromis pagrindinėmis teisėmis.
La llibertat no només té a veure ambla mobilitat personal també estàrelacionada amb el fet de tenir determinats drets fonamentals.
Be leidimo įkėlęs kito asmens turinį gali patirti didelių nemalonumų. Tai gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu.
Penjar el contingut d'algú altre sense permís et podria portar problemes podria ser infracció dels drets d'autor.
ES pilietybė taip pat suteikia jums teivai keliauti po Sąjungą (jei turite pasą arba asmens tapatybės korti Sąjungosteritorijoje.
No obstant això, encara hi ha travesi els ciutadans poden enfrontar se devegades a procediments administratius llarguíssims per a l obtenció dedocuments de residència o per assegurar el compliment dels drets delsmembres de la seva família, especialment quan aquests últims no són ciutadans de la UE.
Įvadiniuose straipsniuose kalbama apie žmogiškąjį orumą, teisę į gyvybę, į asmens neliečiamybę, teisę į žodžio ir sąžinės laisvę.
Els primers articles estan consagrats a la dignitat humana, al dret a la vida, al dret a la integritat de la persona i al dret a la llibertat d expressió i de consciència.
Čia rodomi visi asmenys kanale. Rodomas kiekvieno asmens slapyvardis. Paprastai kiekvieno asmens būseną rodo ženklelis, tačiau atrodo, kad Jūs neturite įdiegtų ženklelių. Eikite į Konversation nustatymus Konfigūruoti Konversation iš meniu Nustatymai. Tuomet atverkite puslapį Temos iš Išvaizdos sekcijos.
Això mostra totes les persones del canal. Es mostra el sobrenom de cada persona. Normalment hi ha una icona que mostra l' estat de cada persona però sembla que no teniu cap tema instal lat. Consulteu els paràmetres del Konversation Configura Konversation al menú Arranjament. Llavors consulteu la pàgina Temes a Aparença.
Dar viena svarbi ES piliečių ir institucijų sąsaja kiekvieno valstybėje narėje nuolat gyvenančio asmens teisė pateikti peticiją Europos Parlamentui.
Quan se li presenta una denúncia, el síndic de greuges europeu intenta que el cas es resolgui de mutu acord entre el demandant i les institucions i els organismes comunitaris afectats.
Mūsų manijos apimtas keitimasis žinutėmis gali apakinti nuo to, kad tinkama žmogiška elgsena asmens sąžiningumas yra svarbiausia ir visada išliks svarbiausia.
La nostra obsessió per les piulades o els missatges de text pot impedir nos veure que les subtileses de la decència humana, la personalitat, la integritat, continuen sent importants i sempre ho seran.
ES teisės aktai dabar nurodo visą są vyzdžiui pasikėsinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, vaiko pagrobimas, žmogaus pagrba orlaivio užgrobimas, kurie buslaikomi teroro aktais, jei padaromi apgalvotai, turint konkrork
La legislació de la UE preveu diversosdelictes greus, com ara els atacs contra la vida i la integritat física, elsegrest de persones o d avions o lapresa d ostatges, que es consideraranactes terroristes quan es cometinintencionadament, amb un objectiuterrorista específic.
Kitas eina skaityti įstatymo projektą, kuris įstrigo prieš Tapa ant krantinės, laivas prišvartuotas, siūlo penkis šimtus aukso monetų suvokimas tėvažudys, kuriame jo asmens apibūdinimas.
Un altre va a llegir el projecte de llei que s'enganxa contra el casquet al moll perquè el vaixell està amarrat, que ofereix 500 monedes d'or per l'aprehensió d'un parricidi, i que conté una descripció de la seva persona.
ES priimti civilinės teisės aktai padeda taikyti teismų nutartis tarptautinėse bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, separacija, vaiko globa ir ieškiniais dėl alimentų, kad vienoje šalyje priimtas sprendimas būtų vykdytinas kitoje.
Amb tot, el progrés més important d aquests últims anys en la cooperació entre forces de l ordre ha estat la creació de l Europol, un òrgan de la UE amb seu a l Haia i integrat per funcionaris policials i duaners.
Airija ir Jungtinė Karalystė netaiko engeno nuostatų dėl valstybės sienųkontrolės jos tebetikrina kiekvieno į jųteritoriją atvykstančio asmens, i skyrus atvykstančius i viena kitos teritorijos, tapatybę.
L abolició dels controls en les fronteres internes fa que els ciutadans quecompleixen la llei puguin viatjarper Europa de manera més fàcil.Malauradament, també facilita lescoses als criminals i als terroristes.Per això el Conveni de Schengen vaintroduir altres mesures, com ara lacooperació entre forces nacionals depolicia i autoritats judicials en la lluita contra el crim.
Mechanikos ir amatininkus, kurie ateina į asmens dėl jokio kito pavedimas miško, tikrai dalyvauti aukcione medienos, ir netgi mokėti aukštą kainą už derlių privilegija po woodchopper.
Mecànics i comerciants de venir en persona a la selva en cap altre encàrrec, sabeu assistir a la subhasta de fusta, i fins i tot pagar un preu molt alt pel privilegi de espigolar després que el llenyataire.
Iš 43 tyrimų, atliktų nuo 1927 metų, tiriant tarpusavio priklausomybę tarp religinių įsitikinimų ir asmens intelekto ar išsilavinimo lygmens, visų, išskyrus keturis, rezultatai atskleidė atvirkštinę priklausomybę.
De 43 investigacions realitzades des de 1927 sobre la relació entre creències religioses i intel ligència o nivell educatiu, totes menys quatre troben una connexió inversa.
Atlikus toksikologinį tyrimą paaiškėjo, jog trijų žmonių kraujyje alkoholio nerasta vienas tyrimas buvo atmestas dėl techninių priežasčių ir vieno asmens kraujyje aptikta 1 ,7 promilės alkoholio.
Es va fer un anàlisi toxicològic i tres d'aquestes proves van donar negatiu, un va ser rebutjat degut a raons tècniques, i una prova va donar positiu per a alcohol, contingut d'alcohol en la sang 0.17 ...
Taigi iš asmens reikalaujame to, ką praeityje suteikdavo visas nedidelis kaimelis duok man daiktų, duok man tapatybę, taip pat ir tęstinumą ir dar ką nors nežemiško, paslaptingo ir įdomaus.
Quan ens acostem a algú, li estem demanant que ens doni el que abans donava un poble sencer Vull ser part d'una cosa, una identitat i continuïtat, però vull transcendència i misteri i emocions tot alhora.
EŽTK praktiškai kalbama tik apie pilietines irpolitines teises, o Chartijoje pagrindinės teisės plečiamos į kitas sritis tarp jų yrateisė į tinkamą administravimą, darbuotojų socialinės teisės, asmens duomenųapsauga ir bioetika.
En efecte, mentre que la CEDH es limita als drets civils ipolítics, la Carta dels Drets Fonamentals cobreix altres àmbits, com el dret a teniruna bona administració, els drets socials dels treballadors, la protecció de lesdades personals o la bioètica.
Asmens teisinės problemos gali būtislegiančios ir pakankamai sudėtingosvienos valstybės teisinėje sistemoje.Jas gali būti dar sunkiau i spręsti, ypačkai suyra eima, jei joms gali būti taikomos dvi ar daugiau teisinių sistemų.
Els problemes legals personals jasolen ser estressants i força complexos quan hi està implicada una solajurisdicció. Ara bé, si hi participendos o més ordenaments jurídics, lasolució pot ser encara més difícil,especialment quan les famílies estrenquen.
Daugelį metų jis buvo priimtas sistema aplankė keletą teismo visi punktai, susiję su vyrų ir ko, kad buvo sunku vardas subjekto arba asmens, dėl kurio jis negali vienu metu pateikti informaciją.
Durant molts anys havia adoptat un sistema de d'expedients tots els paràgrafs relatius als homes i les coses, així que era difícil nomenar un objecte o una persona en la qual no podia alhora proporcionar informació.
Taigi, mes turėjome vieną grupę iš kurios aš tikėjausi labai aukštų rezultatų, ir kitą grupę, iš kurios tikėjausi labai žemų rezultatų. Ir kai mes gavome rezultatus, Aš buvau labai laimingas, išskyrus dėl vieno asmens.
Teníem un grup que esperàvem que rendís molt i un altre grup que crèiem que rendiria molt poc, i quan vaig tenir els resultats, ho vaig confirmar estava molt content excepte per una persona.
Vis dar ieškote turas man vėl, ir pamatysite, nėra įmanoma, galimybę praleisti sufferable naktį, nebent kai kurios kitos asmens lovoje, aš pradėjau galvoti, kad galų gale gali būti puoselėjanti Nepriimtinos prietarus prieš šį nežinoma harpooneer.
No obstant això, mirant al seu voltant una altra vegada, i veure cap possibilitat de passar un tolerables nit, excepte en el llit d'una altra persona, em vaig posar a pensar que després de tot el que podria ser acariciant els prejudicis en contra d'aquesta injustificable arponer desconegut.
Jo raudona liemenė buvo tarsi satino ir jis pasipūtęs savo maža krūties ir buvo So Fine ir taip didinga ir taip gana, kad ji tikrai buvo taip, tarsi jis rodė savo, kaip svarbios ir kaip žmogaus asmens liepsnelė gali būti.
La seva armilla vermella era com el setí i el pit inflat petita i estava tan bé i tan gran i tan bonica que era realment com si fos la seva mostra com important i com una persona humana, un pit roig que podria ser.
Juk parašyta, kad batsiuvys turėtų kištis jo kieme ir su jo paskutinis, su savo pieštuką ir dailininkas su savo tinklais žvejo pritaikyti, bet aš esu siunčiami rasti tie asmenys, kurių pavardės yra čia šaukimas, ir niekada negali rasti tai, kas pavadinimų rašymo asmens kas čia šaukimas.
Està escrit que el sabater ha de ficar se en pati de casa seva i el sastre amb el seu passat, el pescador amb el seu llapis, i el pintor amb les seves xarxes, però estic enviat per trobar les persones els noms són aquí escrit, i no pot trobar el que els noms de la persona que escriu ha escrit aquí.
Pagal jį įtariami arnuteisti nusikaltėliai, kurie vengdamiteisingumo yra pabėgę į užsienį, greitai grąžinami į tą alį, kurioje jie buvo(ar bus) teisiami. is orderis gali būtii duodamas dėl asmens, kaltinamopadarius nusikaltimą, už kurį baudžiama ne mažesne kaip vienerių metųlaisvės atėmimo bausme, arba jei asmuo jau buvo nuteistas bent keturismėnesius kalėti.
D aquesta manera, els criminalssospitosos o condemnats que haginfugit a l estranger per escapar de lajustícia poden ser retornats ràpidament al país on hagin estat (o haginde ser) jutjats. L ordre pot ser emesaper a qualsevol persona acusadad un delicte amb una pena mínimasuperior a un any de presó o si lapersona ja ha estat condemnadaalmenys a quatre mesos.

 

Susijusios paieškos: Aktai - Aplinkos Teisės Aktai - Teisės Aktai - Reglamentuojantys Teisės Aktai - Draudimo Teisės Aktai - Tarptautiniai Teisės Aktai - Teisės Aktai Dėl Maisto - Užsienio Prekybos Teisės Aktai - Asmens - Asmens Duomenys -