Vertimas "prekyba su prekių" Italijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Italų

Prekyba - vertimas : Prekyba - vertimas : Prekyba - vertimas : Prekių - vertimas : Prekių - vertimas : Prekių - vertimas : Prekyba - vertimas : Prekių - vertimas : Prekyba su prekių - vertimas : Prekyba - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

prekių kontrabanda ir neteisėta prekyba jomis
il contrabbando e il traffico di droghe illecite
Tarptautinė prekių prekyba milijardais eurų, 2002 m.
Scambi internazionali di beni, in miliardi di euro, nel 2002
BENDRIJOS PREKIŲ STATUSO ĮRODYMAS (PREKYBA IŠPLĖSTOJE BENDRIJOJE)
PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITÀ ALLARGATA
USEvienodas vertinimas (1236)prekių konfiskavimas (1221) prekyba moterimis
USE proprietà fondiaria (1211)USE libertà di religione (1236) la tro c ini o libertà di iniziativa economica
Šio susitarimo V antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 1 skyriuje (Nacionalinis režimas ir patekimas į prekių rinką) nustatytos lengvatinės prekių kilmės taisyklės šiam skirsniui netaikomos.
Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Broker e agenti ipotecari Licensing, O. Reg.
PREKYBA IR SU PREKYBA SUSIJĘ KLAUSIMAI
Articolo 142
PREKYBA IR SU PREKYBA SUSIJĘ KLAUSIMAI
Articolo 20
Prekyba ir su prekyba susiję klausimai
Cooperazione giudiziaria
PREKYBA IR SU PREKYBA SUSIJĘ KLAUSIMAI
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
kadangi turėtų būti sudarytas sąrašas prekių, apie kurias nereikia pateikti statistinių ataskaitų, susijusių su prekyba prekėmis
considerando che è necessario stabilire l'elenco delle merci da escludere dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni
Prekyba ir su prekyba susiję klausimai (IVLPE)
Cooperazione giudiziaria
Kaip prekybos! Padaryti pinigų prekyba. prekyba, indeksai, prekių, aukso, sidabro ir Fx) galimybės, Forex prekiauja, valiutų prekybos, ETR
come il commercio! Fare soldi trading. commercio, indici, materie prime, l'oro, l'argento e le opzioni Fx), mestieri Forex, il commercio di valuta, Etr
TROKŠDAMOS pasauliniu mastu paremti veiksmus, skirtus pagerinti rinkos struktūras, susijusias su besivystančioms šalims svarbių prekių tarptautine prekyba,
DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i paesi in via di sviluppo,
USEišankstinis prekių pakavimas (2031)didmeninė prekyba (2036)didmeninės prekybos centras (2036)
USE certificato di circolazione (2011) bonifica del mercato autoconsumo (2026)
Nesiekiu kritikuoti žmonių, kurie pastaruosius 140 metų užsiėmtarptautine pagrindinių prekių prekyba.
Non intendo criticare le persone che hanno commerciato in prodotti a livello internazionale per gli ultimi 140 anni.
Konkrečiu reikalavimu, susijusiu su prekių platinimu, didmenine arba mažmenine prekyba, iš tiesų gali būti ribojama ir laisvas prekių judėjimas, ir laisvė teikti platinimo paslaugas.
In effetti, una data prescrizione connessa alla distribuzione, al commercio all ingrosso e al dettaglio di merci può limitare al contempo sia la libera circolazione delle merci che la libera prestazione dei servizi di distribuzione.
2 straipsnyje paminėtų prekių, kurios neįtraukiamos į Komisijai (Eurostatui) teiktinus statistinius duomenis, susijusius su prekyba prekėmis su nepriklausančiomis ES šalimis, sąrašas
Elenco delle merci di cui all'articolo 2 escluse dalle statistiche sugli scambi di beni con paesi terzi da trasmettere alla Commissione (Eurostat)
Prekyba savo ir klientų sąskaita saugojimo paslaugos prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai) vertybinių popierių makleriai ir brokeriai prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos makleriai, brokeriai, konsultantai.
119  100 kg net
Su prekyba susijusios sritys
Settori connessi agli scambi
Prekyba su trečiosiomis šalimis
Regime degli scambi con i paesi terzi
Prekyba su trečiosiomis šalimis
Scambi con paesi terzi
PREKYBA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS
REGIME DI SCAMBI CON I PAESI TERZI
(Prekyba su trečiosiomis šalimis)
(Scambi con i paesi terzi)
Prekyba su trečiosiomis šalimis
Scambi con i paesi terzi
Su prekyba susijusios sritys
Settori legati al commercio
Prekyba su demonstracinėmis lėšomis
Negoziazione con fondi in modalità demo
PREKYBA SU PIETŲ KORĖJA
SCAMBI COMMERCIALI CON LA COREA DEL SUD
PREKYBA SU BESIVYSTANČIOSIOMIS ŠALIMIS
SCAMBI CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Kova su prekyba žmonėmis
Combatterelatratta di esseri umani
su prekyba susiję klausimai
questioni connesse agli scambi
Prekyba su stojančiosiomis šalimis
Scambi con i paesi (all epoca) candidati all adesione
PREKYBA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS
REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
raštu. (PT) Nelegali prekyba vaistais jau buvo palyginta su nelegalia prekyba karo ginklais ir narkotikų prekyba.
per iscritto. (PT) Signor Presidente, il commercio clandestino di medicinali è già stato paragonato al commercio illecito di armi da guerra e al traffico di stupefacenti.
Kova su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta prekyba, prekyba narkotikais ir pinigų plovimu
Criminalità organizzata, traffici illeciti, sostanze stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco
dėl kovos su prekyba žmonėmis
sulla lotta alla tratta degli esseri umani
Prekyba amp Ryšiai su visuomene
Marketing amp Relazioni con il Pubblico
20 Kovos su prekyba projektus
20 I progetti contro il traffico illegale
Kova su prekyba žmonėmis Ukrainoje
Lotta alla tratta di esseri umani in Ucraina
Kova su prekyba žmonėmis (diskusijos)
Tratta di esseri umani (discussione)
Su prekyba susiję energetikos klausimai
I clienti non domestici che non riescano a concordare con un fornitore un prezzo per l'energia elettrica o per il gas naturale inferiore o uguale a quello regolamentato hanno il diritto di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con un fornitore sulla base del prezzo regolamentato applicabile.
Kitos su prekyba susijusios paslaugos
Altri servizi connessi al commercio
prekių apyvarta su Kroatija būtų palengvinta supaprastinus formalumus, susijusius su prekyba prekėmis tarp Kroatijos ir Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos
Gli scambi di merci con la Croazia sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Croazia e l Unione europea, la Repubblica d Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymus dėl kapitalo reikalavimų, susijusių su prekyba prekėmis, prekių išvestinėmis priemonėmis bei kolektyvinio investavimo subjektų investiciniais vienetais.
La Commissione presenta quanto prima al Consiglio proposte concernenti i requisiti patrimoniali per le transazioni in prodotti di base e relativi strumenti derivati nonché le quote di organismi di investimento collettivo.
LENGVATINĖS (PREFERENCINĖS) PREKIŲ KILMĖS ĮRODYMAS (PREKYBA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS, ĮSKAITANT TURKIJĄ, PAGAL PREFERENCINIUS SUSITARIMUS DĖL ŽEMĖS ŪKIO, ANGLIES IR PLIENO PRODUKTŲ)
PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)

 

Susijusios paieškos: Prekyba - Prekių ženklai - Mažmeninė Prekyba - Prekių Krepšelis - Didmeninė Prekyba - Prekyba Ir Pramonė - Užsienio Prekyba - Maitinimo Prekyba - Specializuota Prekyba - Prekių Gavimo -