Vertimas "Teisė sugrįžimas" Italijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Italų

Teisę - vertimas : Teisė - vertimas : Teisė - vertimas : Sugrįžimas - vertimas : Teisė - vertimas : Teisė - vertimas : Teisė - vertimas : Teisė - vertimas : Teisė - vertimas : Teisę - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Žvejų sugrįžimas.
Ritorno dei pescatori.
Savanoriškas sugrįžimas
Rimpatrio volontario
Sugrįžimas iš Romos .
Il ritorno da Roma .
Sugrįžimas į Geteborgą
Riesame della strategia di Göteborg
Sugrįžimas prie primityvumo.
Un ritorno ai primordi.
užsienio kovotojų sugrįžimas,
il ritorno dei combattenti stranieri
6. Sugrįžimas iš Finikijos
6. Il ritorno dalla Fenicia
133. Sugrįžimas iš Romos
133. Il ritorno da Roma
6. Šių septyniasdešimties sugrįžimas
6. Il ritorno dei settanta
C veikla savanoriškas sugrįžimas
Attività C Rimpatrio volontario
Savanoriškas sugrįžimas, 1 veiksmas
Rimpatrio volontario Azione 1
Savanoriškas sugrįžimas, 2 veiksmas
Rimpatrio volontario Azione 2
Savanoriškas sugrįžimas, iš viso
Totale rimpatrio volontario
Bobo Kreimerio sugrįžimas Leaderiųkomandos boksus.
(altoparlante) Rientro ai box per la Leader di Bob Cramer.
Popieriaus skiautės Lizos netikėtas sugrįžimas.
I ritagli di giornali l'improvvisa ricaduta di Liz e il suo ritorno.
sugrįžimas, Grąžinimo ir klientų santykių politikos
Ritorno, Rimborso e Customer Relations Politiche
Šis sugrįžimas Prancūzijai užkraus sunkių įsipareigojimų.
Questo ritorno comporterà degli obblighi rigorosi per la Francia.
USEsugrįžimas į darbinį gyvenimą (4406)sugrįžimas į darbinį gyvenimą (4406) protinio darbo atlikėjas sugrįžimas į darbo rinką
USE tensione mentale (4416) s in da c al i s t a stress da lavoro
3 1 1 0Mažumų teisės ir sugrįžimas
3 1 1 0Diritti e ritorni di minoranza
(687.9) 60 2.8 Jūrų sugrįžimas pagerino klimatą.
(687.9) 60 2.8 Il ritorno dei mari migliorò il clima.
133. Sugrįžimas iš Romos . Tarpinių Būtybių Komisija
133. Il ritorno da Roma 134 . Commissione di Intermedi
Juk tai tavo didysis sugrįžimas, ar ne?
E' il tuo grande ritorno, giusto?
133. Sugrįžimas iš Romos 138 . Tarpinių Būtybių Komisija
133. Il ritorno da Roma 139 . Commissione di Intermedi
133. Sugrįžimas iš Romos 134 . Tarpinių Būtybių Komisija
133. Il ritorno da Roma . Commissione di Intermedi
Stebuklų ieškojimas yra sugrįžimas į primityviąsias magijos religijas.
La ricerca dei miracoli è un ritorno alle religioni primitive della magia.
USEnamų ūkis (2 16) sugrįžimas į tėvynę šeimyninė padėtis
USErelazione culturale (2831)scambio di giovani (2831)scambio turistico (2826)
Tai svarbu, kad mes suvoktume, jog čia svarbus sugrįžimas.
E' importante che capiate tutti che questo e' un grande ritorno di una star.
(2051.2) 192 4.5 Jonui Morkui tai buvo liūdnas sugrįžimas namo.
(2051.2) 192 4.5 Questo fu un triste ritorno a casa per Giovanni Marco.
Kaip visi žinote, šis sugrįžimas iš tremties, antroji šventykla, transformavo judaizmą.
Come sapete tutti, quel ritorno dall'esilio, il secondo tempio, ha ridato forma al Giudaismo.
Kita vertus, Prancūzijos sugrįžimas į NATO karines struktūras sustiprina Europos poziciją.
Al tempo stesso, il ritorno della Francia all'integrazione militare rafforza la posizione dell'Europa.
dėl šių priežasčių (pvz. laikotarpio pabaiga, liga, sugrįžimas į ir pan.)
per le seguenti ragioni (ad es. termine del periodo nuovo impiego malattia ritorno a ecc.)
teisė į saugumą, pasirinkimo teisė, teisė į informaciją, teisė būti išgirstam.
il diritto alla sicurezza, il diritto alla scelta, il diritto all informazione, il diritto di essere ascoltati.
Sugrįžimas į Magadaną (1771.2) 159 6.1 Keturių savaičių misija Dekapolyje buvo vidutiniškai sėkminga.
Il ritorno a Magadan (1771.2) 159 6.1 La missione di quattro settimane nella Decapoli ebbe un successo moderato.
USEprofesinė sąjunga (4426)profesinių sąjungų teisės (4426) sugrįžimas į darbą profesinių sąjungų vienijimasis
USE sicurezza del lavoro (4416) strategia europea per l'occupazione (4406) s in da c al i s m o s tre s s
NT1tarptautinė teisė valstybės teisė
RTdiritto di pesca (5641)
Taikytina teisė Vokietijos teisė.
Il diritto applicabile è il diritto tedesco.
įsisteigimo teisė, bendrovių teisė.
Diritto di stabilimento, diritto societario
Įsisteigimo teisė, bendrovių teisė.
Diritto di stabilimento, diritto societario.
USEjūrų teisė (1231)tarptautinė prekybos teisė (1231)tarptautinė teisė (1231)tarptautinė teisė valstybės teisė (1231) tarptautinė žmogaus teisių chartija
USE sequestro di persona (1216) pignoramento di beni parità di trattamento (1236)
1211 civilinė teisė civilinė teisė
1211 diritto civile diritto civile
Teisė balsuoti yra asmeninė teisė.
Il diritto di voto è personale.
Balsavimo teisė yra asmeninė teisė.
Il diritto di voto è personale.
bendrovių teisė ir įsisteigimo teisė.
Diritto societario e diritto di stabilimento.
3 1 1 0 _BAR_ Mažumų teisės ir sugrįžimas _BAR_ 5000000 _BAR_ _BAR_ _BAR_
3 1 1 0 _BAR_ Diritti e ritorni di minoranza _BAR_ 5000000 _BAR_ _BAR_ _BAR_
socialinės apsaugos teisė ir darbo teisė,
diritto del lavoro e della sicurezza sociale ,

 

Susijusios paieškos: Sugrįžimas - Teisė - Turi Teisę Teikti - Suteikia Teisę - įmonių Teisė - Mokesčių Teisė - Sutarčių Teisė - Baudžiamoji Teisė - Komercinė Teisė - šeimos Teisė -