Vertimas "prašyti atsiprašymo" į ispanų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Ispanų

Prašyti - vertimas : Prašyti - vertimas : Prašyti - vertimas : Prašyti atsiprašymo - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Atsiprašymo?
Una disculpa?
Atsiprašymo laiškai, balso žinutės, atsiprašymo gėlės ir atvirukai.
Correos electrónicos de perdón, mensajes de perdón flores de perdón, tarjetas de perdón.
Atsiprašymo negirdėjome.
No ha escuchado usted ninguna disculpa.
Atsiprašymo neužteks.
Las disculpas no bastan.
Atsiprašymo telegrama.
Un telegrama para disculparnos.
Ko nori, atsiprašymo?
Qué quieres? Una disculpa?
Ruoškime atsiprašymo kalbas.
Es mejor prepararse para pedir disculpas.
Koks atsiprašymo senaties terminas?
Qué dice el código de limitaciones a las disculpas?
Nusiųsiu jam atsiprašymo telegramą.
Mandaré un telegrama de disculpa al Jefe.
Negaliu priimti tavo atsiprašymo.
Discúlpame pero no voy a aceptar tu disculpas. Estaba en mi punto ciego.
Ar mes dėl be atsiprašymo?
O debemos de sin pedir disculpas?
Skundo pareiškėjui pakako Tarybos atsiprašymo
Un demandante se da por satisfecho con una disculpa del Consejo
Ar tai jūsų atsiprašymo variantas?
A eso le llamas una disculpa?
Tuo metu nebuvo pasakyta jokio atsiprašymo.
Hasta hoy, no se han pedido excusas.
Taip jūs iškreipiat bendrą atsiprašymo idėją.
No entiende nada de lo que le digo.
23 metai ir net jokio atsiprašymo?
Pasaron 23 años, y ni siquiera tienes una disculpa?
Na, ar manote, kad jis norės jūsų atsiprašymo?
Quier decir, es posible que quiera que te disculpes?
Reikalauju šio kaltinimo paneigimo, atsiprašymo ir pirmininkaujančios šalies pasmerkimo.
Solicito que se retire esta acusación, que pida disculpas y que la Presidencia tome las medidas oportunas para condenar tal acusación.
Todėl aš laukiu oficialaus atsiprašymo, o ne įprasto arogantiško atsikirtimo.
Por tanto, espero una disculpa oficial en vez de la habitual réplica arrogante.
Maiklai, Maiklai... Jis nenori iš manęs išgirsti atsiprašymo ar atleidimo maldavimo.
Michael, Michael... él no quiere oírme decir que lo siento o que pida perdón.
Užpuolimo auka, 34erių metų Reksas Harperis, taip pat dar prašo viešo atsiprašymo.
La víctima, Rex Harper, de 34 años... exige también una disculpa pública.
Neišgirdau jokio oficialaus atsiprašymo, todėl privalome imtis reikiamų priemonių siekdami apginti Parlamento darbuotoją.
Veo que no hay excusas oficiales, por tanto, tendremos que adoptar las medidas que se imponen para defender al personal del Parlamento.
Buvau rūmuose nuo devynių valandų ir laukiau atsiprašymo dėl asmeninio išpuolio prieš tvarkos prižiūrėtojus.
Esta mañana me encontraba en la Cámara a las 9.00 horas esperando escuchar algunas disculpas por la agresión personal sufrida por los ujieres.
Trys dienos atsiprašymo skambučių, elektroninių laiškų, gėlių. Aš vis tiek dar nebuvau tam pasiruošusi.
Tres días de llamadas, correos y flores de Lo siento y yo todavía no estaba lista.
Prašyti atnaujinimo
Solicitar actualización
Prašyti pakeitimo
Solicitar cambio
Prašyti žiūrėti.
Por favor, mirar.
(FR) Gerb. pirmininke, leiskite pradėti nuo B. Posseltui skirto nuoširdaus atsiprašymo už savo neapdairią klaidą.
(FR) Señora Presidenta, permítame comenzar presentando mis más sinceras disculpas al señor Posselt por mi error involuntario.
Ji nenorėjo nei pinigų, kuriuos ji jam davė, nei atsiprašymo už mėlynę, kurią jis padarė.
Ella no quería que le devolvieran el dinero que no había dado. O una disculpa por la vergüenza que le hizo pasar.
Prašyti pristatymo pranešimo
Con acuse de recibo
Prašyti nėra lengva.
No es fácil pedir.
Kaip prašyti šiofinansavimo?
Cómo solicitar financiación?
Man nereikia prašyti!
Vamos por él!
Nori prašyti manęs?
Quieres pedirme un favor?
Turiu prašyti leidimo.
Tengo que pedir permiso y en este momento
Normalu prašyti stebuklo.
Es normal que pidas un milagro.
Prašyti talkininkui el. laišką
Correo de los colaboradores
Prašyti naujos puslapio antraštės.
Preguntar por nombres de página nuevas
Jie nenori nieko prašyti.
No quieren pedir cosas.
Ką mes prašyti pagarbos.
Lo que pedimos es respeto.
teikti Paslaugas galite prašyti
proporcionar los servicios que solicita
Kaip Prašyti Darbo rekomendacijų
Cómo pedir recomendaciones de empleo
Noriu prašyti grąžinamosios išmokos
Quiero solicitar un reembolso
Prašyti savo gydytojo pagalbos.
Buscar la ayuda de su médico.
Kaip prašyti šio finansavimo?
Cómo solicitar financiación?

 

Susijusios paieškos: Prašyti - Prašyti Leidimo -