Vertimas "taikoma visiems" Graikų kalba:


  žodynas Lietuvos-Graikų

Taikoma - vertimas : Taikoma - vertimas : Taikoma - vertimas : Visiems - vertimas : Visiems - vertimas : Visiems - vertimas : Visiems - vertimas : Visiems - vertimas : Taikoma - vertimas : Taikoma visiems - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tai taikoma visiems be išimties.
Και αυτό ισχύει για κάθε χώρα ανεξαιρέτως.
Tai taikoma visiems be išimties.
Ισχύει για όλους ανεξαιρέτως.
Tai taikoma visiems traukinio vagonams.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν το σύνολο των φορταμαξών της αμαξοστοιχίας.
Tai taikoma visiems traukinio vagonams.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν το σύνολο των φορταμάξων της αμαξοστοιχίας.
Tai taikoma ir turi būti taikoma visiems ES piliečiams.
Αυτό ισχύει, και πρέπει βεβαίως να ισχύει, για όλους τους πολίτες της ΕΕ.
Tai taikoma visiems šios žemės gyventojams .
Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο .
taikoma visiems TEN linijose eksploatuojamiems traukiniams
να ισχύει για όλες τις αμαξοστοιχίες που κινούνται σε γραμμές ΔΕΔ,
Ar pagalbos schema taikoma visiems sektoriams?
Το καθεστώς ενισχύσεων έχει εφαρμογή για όλους τους τομείς δραστηριότητας
Tačiau, kaip matėme, tai taikoma ne visiems.
Όμως, όπως διαπιστώνεται, αυτό δεν ισχύει για όλους.
Ar pagalbos veiklai schema taikoma visiems sektoriams?
Το καθεστώς λειτουργικών ενισχύσεων είναι ανοικτό σε όλους τους τομείς
Ši teisė taikoma ir visiems valstybinės pensijos gavėjams.
τι εθελοντικέ συντάξει βάσει ιδιωτικού καθεστώτο (τρίτο piυλώνα).
Tai taikoma visiems regionams ir visoms valstybėms narėms.
Αυτό ισχύει για όλες τις περιφέρειες σε όλα τα κράτη μέλη.
Ji taikoma visiems gamyboms būdams gyvulininkystei ir augalininkystei.
Αφορά το σύνολο των τρόπων παραγωγής κτηνοτροφία και καλλιέργειες.
Pasirinkus šią nuostatą, ji taikoma visiems valstybės narės ūkininkams.
Εάν επιλεγεί η διάταξη αυτή, εφαρμόζεται σε όλους τους γεωργούς του κράτους μέλους.
Direktyva 2003 10 EB taikoma visiems be išimties veiklos sektoriams.
Η οδηγία 2003 10 EΚ ισχύει ανεξαιρέτως για όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
Manau, kad visiško nepakantumo politika taikoma visiems šio Parlamento nariams.
Φρονώ ότι η μηδενική ανοχή αφορά όλους τους βουλευτές του παρόντος Σώματος.
Mokesčio normą, kuri vienodai taikoma visam komerciniam turtui, kasmet nustato valstybės sekretorius, ji vienodai taikoma visiems operatoriams.
Ο φορολογικός συντελεστής εφαρμόζεται εξίσου σε όλα τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία και καθορίζεται ετησίως από τον αρμόδιο υπουργό, βαρύνει δε εξίσου όλες τις επιχειρήσεις.
Nuo 1996 m. sausio 1 d. ši sistema taikoma visiems darbuotojams.
Σύνταξη γήρατο
Ši sistema gali būti taikoma visiems gamintojams eksportuotojams ir prekybininkams eksportuotojams.
Όλοι οι κατασκευαστές εξαγωγείς ή έμποροι εξαγωγείς μπορούν να αποκομίζουν οφέλη από αυτό το καθεστώς.
Visa tai taikoma visiems gamintojams, pradedant mėgėjais ir baigiant didmenininkais bei mažmeninkais, t. y. visiems platinimo tinklo dalyviams.
Όλα αυτά εφαρμόζονται σε όλους τους κατασκευαστές, από τους ερασιτέχνες έως τους εμπόρους χονδρικής και λιανικής, με άλλα λόγια σε όλους τους φορείς της αλυσίδας διανομής.
Ji visuomet labai gerai veikir buvo veiksmingai laikinai taikoma vienas visiems pagrindu.
Πάντα λειτουργούσε πολύ καλά και έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά, εν τω μεταξύ, στη βάση ένας για όλους .
Tai, žinoma, taikoma Rusijai, bet taip pat visiems ES partneriams ir kaimynams.
Αυτό φυσικά ισχύει για τη Ρωσία, αλλά και για όλους τους εταίρους και γείτονες της ΕΕ.
Ar Komisija ketina užtikrinti, kad PVM tvarka bus taikoma visiems Rumunijos ūkininkams?
Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα ισχύουν κοινοί κανόνες ΦΠΑ για όλους τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στην Ρουμανία
Tokiu atveju, būtų bendra sistema, kuri būtų taikoma visiems regionams, išskyrus vieną.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπήρχε ένα κοινό σύστημα που θα εφαρμοζόταν σε όλες τις περιφέρειες εκτός από μία.
Ši deklaracija iki jos atšaukimo taikoma visiems to paties gamintojo tiekiamiems produktams.
Η δήλωση αυτή ισχύει, μέχρι την ανάκλησή της, για όλες τις προμήθειες που προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό.
Profesinės paslapties saugojimo pareiga taikoma visiems asmenims, dirbantiems arba dirbusiems kompetentingose institucijose.
Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλους όσους εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές.
Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį vairavimo kokybei.
Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης.
Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį vairavimo kokybei .
Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης .
Mes turime dirbti atvirai tai taikoma visoms politinėms frakcijoms ir visiems Parlamento nariams.
Χρειαζόμαστε έναν ανοικτό τρόπο εργασίας που να εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές ομάδες και για όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.
finansinėms ataskaitoms atliekamas nepriklausomas auditas pagal tarptautinius apskaitos standartus, apskaita taikoma visiems tikslams,
τα λογιστικά αρχεία ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις,
Visiems teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams ir audito įmonėms taikoma viešoji priežiūra.
Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και όλα τα ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται σε δημόσια εποπτεία.
Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti.
Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης.
Kad apskaičiuoti šviesos dozę, ši specifinė šviesos dozimetrijos lygtis taikoma visiems lankstiems optiniams difuzoriams
Για τον υπολογισμό της δόσης φωτός, εφαρμόζεται η ακόλουθη ειδική εξίσωση δοσιμετρίας για όλους τους διαχυτές οπτικών ινών
Ši teisė, nauja savybbeveik pusėje valstybių narių, bus taikoma visiems vartojimo kreditams Europos Sąjungoje.
Αυτό το δικαίωμα, που αποτελεί νέο χαρακτηριστικό στο ήμισυ σχεδόν των κρατών μελών, θα ισχύει για όλες τις συμβάσεις πίστωσης που θα συνάπτονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Tai taikoma visiems Italijoje gyvenantiems nepilnamečiams italams, Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos piliečiams.
Αυτό ισχύει το ίδιο για όλους τους ανήλικους που ζουν στην Ιταλία Ιταλούς, υπηκόους ΕΕ και μη υπηκόους ΕΕ.
Tačiau tai turėtų būti taikoma ne tik ekonominėms problemoms, bet ir visiems gyvenimo aspektams.
Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα οικονομικά προβλήματα αλλά και κάθε είδους έκφραση της ζωής.
Visiems, kurie pasisako už laisvę ir žmogaus teises, yra grasinama ir jiems taikoma nuolatinpriežiūra.
Όποιος μιλεί υπέρ της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχεται εκφοβισμούς και βρίσκεται υπό συστηματική παρακολούθηση.
Todėl tai turi būti politika, taikoma visiems Europos piliečiams, o ne tik skurdžiausiems regionams.
Πρέπει, επομένως, να είναι πολιτική που να εφαρμόζεται στο σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, και να μην περιορίζεται στις φτωχότερες περιφέρειες.
Jeigu norime sutaupyti lėšų iš kalbų, turėtume reikalauti, kad ši sistema būtų taikoma visiems.
Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε εξοικονομήσεις όσον αφορά τις γλώσσες, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα εξίσου για όλους.
Visiems išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemą turinčių variklių šeimos varikliams taikoma vienoda eksploatavimo programa.
Όλοι οι κινητήρες μιας σειράς κινητήρων με σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων υποβάλλονται σε ενιαίο πρόγραμμα λειτουργίας κινητήρα.
I priedo 6.2.1 skirsnyje (žr. 2 brėžinį) išvardytiems visiems teršalams taikoma toliau nurodyta procedūra
Χρησιμοποιείται η ακόλουθη διαδικασία για καθέναν από τους ρύπους που απαριθμούνται στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι (βλέπε σχήμα 2)
Ši konvencija taikoma visiems tarptautiniams keleivių, bagažo arba krovinių vežimams, kuriuos už atlygį vykdo orlaivis.
Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις επ' αμοιβή διεθνείς αεροπορικές μεταφορές επιβατών, αποσκευών και φορτίου.
Tai reikia, kad visiems skrydžiams iš tokių regionų arba į juos būtų taikoma bendra sistema.
Αυτό σημαίνει πως όλες οι πτήσεις από ή προς τις περιοχές αυτές θα καλύπτονταν από το γενικό σύστημα.
u vertės, skirtos CNG ir HC, pagrįstos CH2,93 (visiems HC taikoma u vertė, skirta CH4).
τιμή u της CNG για HC αντιστοιχεί σε CH2,93 (για συνολική HC χρήση u τιμή CH4).
Visų pirma, reikia aiškiai nurodyti, kad galiojanti neapmokestinamųjų pajamų sistema vienodai taikoma visiems ekonomikos sektoriams.
Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να γίνει σαφές ότι το ισχύουν σύστημα εκπτώσεων φόρου εφαρμόζεται ισότιμα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 

Susijusios paieškos: Taikoma - Būti Taikoma - Taikoma Tik - Taikoma Atitinkamai - Visiems - Kartą Visiems Laikams - Visiems Sezonams - Visiems Vienodai - Taip Visiems - Matomas Visiems Kitiems -