Vertimas "kontekste" Graikų kalba:


  žodynas Lietuvos-Graikų

Kontekste - vertimas : Kontekste - vertimas : Kontekste - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Šiame kontekste
Στο πλαίσιο αυτό
Kokiame kontekste?
Με ένα. Τι θα γράψεις
Kokiame kontekste?
Για ποιό θέμα
... klaidingas žodis rodomas kontekste...
... η ανορθόγραφη λέξη που φαίνεται...
Taigi šiame kontekste Subingalvis.
Στο πλαίσιο Κωλοκέφαλος.
New Yorker žurnalo kontekste...
Στο πλαίσιο του περιοδικού Νιου Γιόρκερ...
IT paslaugų verslo kontekste
IT Service πλαίσιο των επιχειρήσεων
Šiame kontekste veidmainystnėra duokldorybei.
Σε αυτό το πλαίσιο, η υποκρισία δεν αποτελεί τίτλο τιμής για την αρετή.
Vienas kalba šiame baltymų kontekste.
Ένα μιλά σε αυτό το πλαίσιο των πρωτεϊνών.
Šiame kontekste mums jis atrodo gerai.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νιώθουμε ότι είναι εντάξει.
Kas nutinka su išsilavinimu tokiame kontekste?
Τι συμβαίνει στην εκπαίδευση μέσα σ' αυτές τις συνθήκες
Draugystė yra geriausiai patiko šiame kontekste.
Φιλία απολαύσετε καλύτερα σε αυτό το πλαίσιο.
Pabandykite įsitikinkite lazyloader apkrovų teisingą kontekste
Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι τα φορτία lazyloader στο σωστό πλαίσιο
Konkurencijos politikos vaidmuo platesniame politikos kontekste
Ο ρόλο τη piολιτική ανταγωνισού στο ευρύτερο piολιτικό piλαίσιο
Šiame kontekste EESRK priklauso konkreti atsakomybė.
Μαδρίτη 2002 µε τη των Ηνωµένων Εθνών
MIGRACIJAIR PRIEGLOBSTIS MENKA PAŽANGA SUDĖTINGAME KONTEKSTE
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΕ ΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Koks bus daugiakalbystės vaidmuo šiame kontekste?
Ποιος ο ρόλος της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο αυτό
Šiame kontekste pirmiausia minima SMS įmonė.
Στο σημείο, πρέπει να αναφερθεί κυρίως η SMS.
( 19 ) DAS imtis buvo sudaryta iš 56 mokėjimų agentūrų EŽŪGF kontekste ir 7 mokėjimo agentūrų EŽŪFKP kontekste.
( 19 ) Ο αριθμός των οργανισμών πληρωμών που περιλάμβανε το δείγμα DAS ανερχόταν σε 56 για το ΕΓΤΕ και σε επτά για το ΕΓΤΑΑ.
Teksto ištrauka, rodanti nežinomą žodį jo kontekste.
Απόσπασμα κειμένου που εμφανίζει την άγνωστη λέξη.
Duomenų tvarkymas su darbo santykiais susijusiame kontekste
Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης
Bene įdomiausia šiame kontekste yra studija Disney .
Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη αυτή είναι το στούντιο Disney .
Ir šis laiškas yra parašytas šiame kontekste.
Και αυτή η επιστολή είναι γραμμένη σε αυτό το πλαίσιο.
Šiame kontekste norėčiau paminėti dar vieną momentą.
Υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω σε αυτό το πλαίσιο.
Šiame kontekste buvo paminėti dujotiekiai ir naftotiekiai.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν και οι αγωγοί πετρελαίου και αερίου.
Užtenka šiame kontekste paminėti vien tik naftotiekį.
Αρκεί μόνο να αναφέρω σε αυτό το πλαίσιο τους πετρελαιαγωγούς.
Kaip atrodo pasiūlymas vystomojo bendradarbiavimo politikos kontekste?
Πώς φαντάζει η πρόταση στο πλαίσιο των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας
Turinio pokyčius turime visada matyti bendrame kontekste.
Πρέπει πάντα να βλέπουμε τις αλλαγές στο περιεχόμενο μέσα στο γενικότερο συγκείμενο.
EUR) Priemonės privatizavimo kontekste (THA) 1 Užstatas
Παράταση της εγγύησης και μετατροπή σε δάνειο επιδότηση
Atsargos šiame kontekste reiškia gyvą žuvį vandenyje.
Στο πλαίσιο αυτό τα αποθέματα αφορούν τους ζωντανούς ιχθείς στο νερό.
OPE TSS kontekste įvertinta jų eksploatacinė funkcija.
Στο πλαίσιο της ΤΠΔ ΔΔΚ εξετάζεται η επιχειρησιακή τους λειτουργία.
Tikroji jų patirties prasmė atsiskleidžia tik vertinant ją platesniame kontekste ne tik kitų laivų ir kitų žvejybos rajonų kontekste, bet ir mokslinių disciplinų, tiriančių dinamiškas ekosistemas, esančias po jūrų paviršiumi, kontekste.
Ο ρόλο τη ΕΤΟΕΑ δεν είναι όω αpiοκλειστικά εpiιστηονικό εταξύ των ελών τη συγκαταλέγονται και εpiειρογνώονε σε οικονοικά και κοινωνικά θέατα.
Labai svarbu laimėti Bayer kova už skatinimo kontekste.
Μια πολύ σημαντική νίκη για Bayer στο πλαίσιο του αγώνα για την προώθηση.
Aukšto lygio politiniai ir lyderystės įsipareigojimai SAVP kontekste
Παροχή υψηλού εpiιpiέδου piολιτική δέσευση και ηγεσία για τι κοινωνικά υpiεύθυνε δηόσιε συβάσει
9 pav Integracija upės baseino valdymo planavimo kontekste
Σχήα 9 Ολοκλήρωση στο piλαίσιο του σχεδιασ ού των Σχεδίων ιαχείριση Λεκανών Αpiορροή Ποτα ών
Šiame kontekste galėtų būti įtrauktas dalyvavimas JEREMIE iniciatyvoje.
Τούτο θα p i ο ρ ο ύ σε να συν ε p i ά γ ετα ι τησ υ ε το χ ή στην p i ρ ω το β ο υ λ ί α JEREMIE.
Todėl sanglaudos politikos ateitį reikia svarstyti šiame kontekste.
Πρέpiει λοιpiόν να θεωρήσουε τη συζήτηση για το έλλον τη piολιτική συνοχή ε τι piαρα έτρου αυτέ.
ODE švietimas atvirame ore autentiškas mokymasis kraštovaizdžio kontekste
Υpiαίθρια εκpiαίδευση αυθεντική µάθηση σε αρµονία µε το piεριβάλλον
Svarbiausios nuostatos šios ataskaitos kontekste yra pateiktos 1langelyje.
Οι ση αντικότερε διατάξει στο piλαίσιο τη piαρούσα έκθεση piαρουσιάζονται στοpiλαίσιο 1.
Visiškai tinkama šiame kontekste kelti aplinkos apsaugos klausimą.
Ήταν απολύτως ενδεδειγμένο να τεθεί το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτό το πλαίσιο.
Šiame kontekste aš pritariu griežtai teisės aktų sistemai.
Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω το σταθερό νομοθετικό πλαίσιο.
Vystymasis iš tiesų yra lemiantis klausimas šiame kontekste.
ανάπτυξη αποτελεί πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο αυτό.
Almadén apygardoje apie Europos Sąjungą kalbėta solidarumo kontekste.
Στο Αλμαντέν μιλούσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πλαίσιο αλληλεγγύης.
Kaip ši marža atrodo sparčiai augančios infliacijos kontekste?
Πώς μας φαίνεται αυτό το περιθώριο ενόψει του ταχέως αυξανόμενου πληθωρισμού
Kaip tik tokiame kontekste mes matome Airijos atvejį.
Υπ' αυτό ακριβώς το πρίσμα εξετάζουμε την περίπτωση της Ιρλανδίας.

 

Susijusios paieškos: šiame Kontekste -