Vertimas "laikas pirkimų" Danų kalba:


  žodynas Lietuvos-Danų

Laikas - vertimas :
Tid

Laikas - vertimas : Laikas - vertimas : Pirkimų - vertimas : Laikas - vertimas : Pirkimu - vertimas : Pirkimų - vertimas : Laikas - vertimas : Pirkimų - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Pirkimų principai
Udbudsprincipper
Hivatalos Lapja (viešųjų pirkimų biuletenis, Viešųjų pirkimų tarybos oficialusis leidinys)
Suomen Säädöskokoelma Finlands Författningssamling (Finlands lovsamling)
Sustiprinti Viešųjų pirkimų agentūrą bei viešųjų pirkimų institucijas atitinkamose ministerijose.
Styrke agenturet for offentlige indkøb og offentlige indkøbsenheder i ressortministerier.
Didinti viešųjų pirkimų institucijos gebėjimus įgyvendinti naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą.
Øge den offentlige indkøbsmyndigheds kapacitet til at gennemføre den nye lov om offentlige indkøb.
Stiprinti Viešųjų pirkimų agentūrą ir viešųjų pirkimų institucijas ministerijų lygmeniu.
Styrke agenturet for offentlige indkøb og de offentlige indkøbskontorer i ressortministerier.
Toliau stiprinti nuoseklaus ir veiksmingo viešųjų pirkimų režimo įgyvendinimą, įskaitant Viešųjų pirkimų agentūros ir Pirkimų priežiūros institucijos veikimą.
Yderligere underbygge anvendelsen af en konsekvent og effektiv ordning for offentlige indkøb og dermed styrke agenturet for offentlige indkøb og kontrolorganet i relation til de offentlige indkøb.
Viešųjų pirkimų tvarka
Indkøbsprocedurer
1 pirkimų sutartis (
Efter anmodning fra
Viešųjų pirkimų įstatymas
Lov om offentlige kontrakter
Viešųjų pirkimų vykdymas
Gennemførelse af udbud
Viešųjų pirkimų vykdymas
Foranstaltninger, der ikke specifikt vedrører udbud
Viešųjų pirkimų vykdymas
som forebygger korruption.
Viešųjų pirkimų komitetas
udveksle oplysninger om muligheder for offentlige udbud i hver part
Viešųjų pirkimų paslaugos
Grantová agentura České republiky (Det tjekkiske kreditorgan)
Viešųjų pirkimų procedūros
BILAG II
Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2013 m. biudžetas ir pirkimų planas
Eurosystem Procurement Coordination Office's budget og indkøbsplan for 2013
Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (EPCO) 2012 m. biudžetas ir pirkimų planas
Budget og indkøbsplan for 2012 for Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO)
ECB gerbia bendruosius pirkimų teisės principus , atspindėtus Pirkimų direktyvoje ir Finansiniame reglamente ,
ECB respekterer de generelle principper vedrørende regler om udbud , som disse er afspejlet i udbudsdirektivet og finansforordningen
3 loginių viešųjų pirkimų (
1 erklære 2009 for det europæiske år for kreativitet og innovation (
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS .......................................................................12
KAPITEL 2 ORGANISERING AF OFFENTLIGE INDKØB ....................................................................12
Viešųjų pirkimų procedūros pobūdis
Proceduren for offentlige indkøb
Skirtingi pirkimų procedūros etapai
De forskellige faser i indkøbsproceduren
1.1.6.Viešųjų pirkimų taikymas
1.1.6.Åbning af offentlige indkøb
Viešųjų pirkimų procedūrų ABC. . . . . . . . . . . . . . .
Udbudsprocedurernes ABC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Viešųjų pirkimų procedūrų ABC
Udbudsprocedurernes ABC
Direktyvos dėl viešųjų pirkimų
Direktiverne om offentlige kontrakter
Viešųjų pirkimų registras (www.aop.bg).
Register over offentlige indkøb (www.aop.bg)
Viešųjų pirkimų agentūra (www.aop.bg),
Agenturet for offentlige indkøb (www.aop.bg)
Komitetas dėl viešųjų pirkimų
Udvalget for Offentlige Udbud
tvarių viešųjų pirkimų tvarkos
bæredygtige udbud
Bendradarbiavimas viešųjų pirkimų srityje
Artikel 16
Bendradarbiavimas viešųjų pirkimų srityje
Parterne erkender vigtigheden af gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud for at fremme den økonomiske udvikling og industrialiseringen.
Viešųjų pirkimų registras, www.aop.bg
oste
18 straipsnis Pirkimų principai
Artikel 21 Fortrolighed
36 straipsnis Pirkimų principai
Artikel 29 Kontrakter, der tildeles en tilknyttet virksomhed
Pirkimų komiteto elgesio kodeksas
Adfærdskodeks for Udvalget for Offentligt Udbud
viešųjų pirkimų interneto svetainės funkcinių savybių gerinimas ir viešųjų pirkimų stebėsenos sistemos sukūrimas
Styrkelse af de organer, der har til opgave at sikre en sammenhængende politik inden for alle områder af offentlige udbud og en uafhængig og upartisk gennemgang (revision) af de ordregivende myndigheders beslutninger (jf. denne aftales artikel 270).
viešųjų pirkimų interneto svetainės funkcinių savybių gerinimas ir viešųjų pirkimų stebėsenos sistemos sukūrimas
BESTEMMELSER I DIREKTIV 92 13 EØF, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007 66 EF OG DIREKTIV 2014 23 EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN
Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų teisės aktų įgyvendinimą, įskaitant Viešųjų pirkimų agentūros ir Viešųjų pirkimų tikrinimo įstaigos įsteigimą, aprūpinimą darbuotojais ir biudžeto lėšų skyrimą.
Sikre korrekt gennemførelse af lovgivningen om offentlige indkøb, herunder etablering, personale og budgetallokering af agenturet for offentlige indkøb og tilsynsmyndigheden for offentlige indkøb.
Sustiprinti Viešųjų pirkimų tarnybos administracinius gebėjimus, kurių reikia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti.
Styrke den administrative kapacitet hos Kontoret for Offentlige Indkøb, så det kan udføre de funktioner, det er pålagt af loven om offentlige indkøb.
dėl telekomunikacijų srities viešųjų pirkimų
(i det følgende benævnt EF )
a) viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas
a) indkøbsaftaler
Viešųjų pirkimų procedūros 122 straipsnis
Formålet med denne kontrol er bl.a. at fastslå
Europos viešųjų pirkimų taisyklių atnaujinimas
Modernisering af reglerne for offentlige indkøb i EU
Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas
En håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb

 

Susijusios paieškos: Viešųjų Pirkimų - Pirkimų Skyrius - Medžiagos Viešųjų Pirkimų - Viešųjų Pirkimų įstatymas - Viešųjų Pirkimų Rinka - Viešųjų Pirkimų Medžiagos - Kapitalo Viešųjų Pirkimų - Pirkimų Politika - Viešųjų Pirkimų Kapitalo - Laikas -