Vertimas "vienodas kainodaros sistema" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Sistema - vertimas : Sistema - vertimas : Vienodas - vertimas : Sistema - vertimas : Sistema - vertimas : Sistemą - vertimas : Kainodaros - vertimas : Vienodas - vertimas : Kainodaros - vertimas : Vienodas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kainodaros taisyklės
Pricing rules
Sąžiningos kainodaros iniciatyva
Fair pricing initiative
c) Kainodaros taisyklės
(c) Pricing rules
Išankstiniai kainodaros susitarimai.
Advance Pricing Agreements.
Dvigubos kainodaros draudimas
energy goods means crude oil (HS code 27.09), natural gas (HS code 27.11) and electrical energy (HS code 27.16)
galimybė gauti kainodaros informaciją
availability of pricing information
Pastabos dėl kainodaros politikos
Comments on pricing policy
Sąžininga ir tvari kainodaros sistema visuomeniniame sektoriuje nepasiturintiems žmonėms kainuotų mažiau ir sudarytų sąlygas investicijoms į reikalingą infrastruktūrą.
A pricing system that is fair and sustainable for all would be both less costly for poor people than having to resort to the unofficial sector and would allow investment in the necessary infrastructures.
c) sandorių kainodaros arba išankstinės kainodaros tvarkos atveju pačios sandorio kainos nustatymo kriterijų aprašymą
(c) the description of the set of criteria used for the determination of the transfer pricing or transfer price itself in the case of an advance pricing arrangement
Siūloma sistema palieka erdvės visoms pusėms elgtis lanksčiai ir taip suteikia vienodas galimybes.
There is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
10 straipsnis Kainodaros politika 1 .
Article 10 Pricing policy 1 .
Vadovaujantis EBPO sandorių kainodaros gairėmis
According to the OECD Transfer Pricing Guidelines
toliau naudosis neseniai atnaujintu Jungtiniu sandorių kainodaros forumu, kad išspręstų sandorių kainodaros dvigubo apmokestinimo klausimus
Continue to make use of the recently renewed JTPF to address transfer pricing double taxation issues
toliau naudotis neseniai atnaujintu Jungtiniu sandorių kainodaros forumu siekiant spręsti sandorių kainodaros dvigubo apmokestinimo klausimus
continue to make use of the recently renewed JTPF to address transfer pricing double taxations issues
Pagal IKS reikalaujama, kad kiekviena susijusi mokesčių administracija patikrintų prašymą ir nuspręstų, ar prašyme siūloma sandorių kainodaros sistema yra priimtina.
APAs will require that each tax administration involved checks the application to decide whether the proposed transfer pricing treatment in the application is acceptable.
Šis teisės aktas taip pat užtikrina didesnį skaidrumą, sudarant vienodas sąlygas naudotis informacija, didina kainodaros skaidrumą, pasitikėjimą rinka ir padeda išvengti bet kokių galimų manipuliacijų rinka.
This legislation will also ensure greater transparency, thereby guaranteeing equal access to information, making pricing more transparent, increasing trust in the market, and helping to avoid any possible manipulation or any sort of manipulation of the market.
Es sandorių kainodaros dokumentai (ES SKD)
EU Transfer Pricing Documentation (EU TPD)
1.1 ES trišalės sandorių kainodaros bylos
1.1 EU triangular transfer pricing cases
6.2 ES trišalės sandorių kainodaros bylos
6.2 EU triangular transfer pricing cases
Kainodaros patikslinimas asocijuotųjų įmonių tarpusavio santykiuose
Adjustment of pricing in relations between associated enterprises
Sąžininga ir efektyvi kainodaros sistema aprėpia infrastruktūros, aplinkos ir socialines išlaidas, tokias kaip žala keliams ir aplinkai, nelaimingi atsitikimai, sveikata bei perkrovimas.
A fair and efficient pricing system should cover infrastructure, environmental and social costs, such as damage on roads and the environment, accidents, health and congestion.
Europos sąjungos sandorių kainodaros dokumentai (ES SKD)
European Union Transfer Pricing Documentation (EU TPD)
d ) padėti Eurosistemai toliau apibrėžti kainodaros sistemą
( d ) supporting the Eurosystem in further defining the pricing framework
išorės išlaidų, kainodaros sistemų ir veiksmingumo priemonių
the current White Paper ends in 2010, this communication can be seen as a first step for the follow up period.
5.5.12 EESRK tikisi, kad Komisija dės pastangų didinti kainodaros skaidrumą ir pateiks pasiūlymų, kaip išvengti vadinamosios simetriškos kainodaros 2.
5.5.12 The Committee expects the Commission to act to make pricing more transparent and to put forward solutions to avoid the phenomenon known as asymmetrical pricing .2
Valstybė narė gali nuspręsti neapibrėžti sandorių kainodaros dokumentų taisyklių arba reikalauti mažiau sandorių kainodaros dokumentų nei nurodyta šiame elgesio kodekse,
A Member State may decide not to have transfer pricing documentation rules at all or to require less transfer pricing documentation than that referred to in this Code of Conduct,
JSKF nuomone, sankcijos, susijusios su sandorių kainodaros dokumentais, jau aptartos elgesio kodekse dėl sandorių kainodaros dokumentų, kuriame pateikiamos tokios rekomendacijos
As regards penalties linked to transfer pricing documentation, the JTPF felt the issue was already addressed in the Code of Conduct on transfer pricing documentation, where the following recommendations are made
Be to, Komisija Jungtinio sandorių kainodaros forumo atliktu darbu siekė išnagrinėti, kokiu mastu būtų įmanoma sumažinti sandorių kainodaros atitikimo naštą.
At the same time the Commission has sought, through the work done by the Joint Transfer Pricing Forum, to explore the scope for easing transfer pricing compliance burdens.
Sistema TARGET2 veikia per bendrą techninę infrastruktūrą, įgalinančią teikti suderintas paslaugas ir užtikrinančią vienodas sąlygas bankams Europoje.
TARGET2 introduces a single technical infrastructure which permits the provision of a harmonised service level and ensures a level playing field for banks across Europe.
Kelios valstybės narės NRP sprendžia infrastruktūros kainodaros klausimus.
Finally, some Member States address infrastructure pricing in their NRPs.
5.5.13 EESRK tikisi, kad Komisija dės pastangas ir sieks didesnio kainodaros skaidrumo bei pateiks pasiūlymų, kaip išvengti vadinamosios asimetriškos kainodaros 2.
5.5.13 The Committee expects the Commission to act to make pricing more transparent and to put forward solutions to avoid the phenomenon known as asymmetrical pricing 2.
Bendras požiūris į sandorių kainodaros dokumentus turėtų padėti sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas ir užtikrinti didesnį sandorių kainodaros dokumentų reikalavimų nuoseklumą ES.
A common approach on transfer pricing documentation should lead to a reduction of compliance costs and provide more consistency in transfer pricing documentation requirements in the EU.
sąnaudų paskirstymo susitarimų, išankstinių kainodaros susitarimų ir sprendimų, susijusių su sandorių kainodaros aspektais ir turinčių įtakos grupės narėms ES, sąrašas ir
a list of cost contribution agreements, APAs and rulings covering transfer pricing aspects as far as group members in the EU are affected and
vienodas požiūris,
equal treatment
Vienodas požiūris
Equality of Treatment
VIENODAS UŽMOKESTIS
Close the gender pay gap
Vienodas požiūris
Equal treatment
Vienodas požiūris
Ill treatment and torture
Daugiau informacijos žr. Išankstinių kainodaros susitarimų ataskaitos 77 punktą.
For further consideration see paragraph 77 of APA report
Rusiškų produktų kokybės gerinimas ir Rusijos eksportuotojų kainodaros ypatumai
Quality improvement of Russian products and pricing behaviour of Russian exporters
(c) rengia specialius rinkos tyrimus ir kainodaros tyrimų metodiką.
(c) provide ad hoc market studies and a methodology for price formation surveys.
B to, bus labai sumažintas sandorių kainodaros dokumentų administravimas.
Also, the administration of transfer pricing documentation will be greatly reduced.
Vienodas kvalifikacijų traktavimas
Equal treatment of qualifications
Visur jis vienodas.
You, second floor, teachers' lounge.
užtikrinti vienodas sąlygas,
a level playing field

 

Susijusios paieškos: Vienodas - Vienodas Sąlygas - Vienodas Tarifas - Vienodas Vertinimas - Vienodas Marškinėliai - Sistema - Operacinė Sistema - Informacinė Sistema - Imuninė Sistema - Kontrolės Sistema -