Vertimas "turite klausimų" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Turite klausimų - vertimas : Turite klausimų - vertimas : Turite - vertimas : Turite klausimų - vertimas : Turite klausimų - vertimas : Turite klausimų - vertimas : Turite klausimų - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Turite klausimų?
Are there any questions?
Turite klausimų?
Any questions?
Ar turite klausimų?
Are there any questions?
Ar turite klausimų?
Are there any questions?
Ar turite klausimų?
Do you have any questions?
Turite klausimų, ponai?
Do you gentlemen have any more questions?
Turite klausimų, Makmerfi?
Do you have a question, McMurphy?
Ar aktualesnių klausimų turite?
Continuing. I'll ask the next question.
Ar turite klausimų apie šią pamoką?
Do you have any questions in this lesson?
Visų pirma ar turite kokių klausimų?
First of all any questions so far?
Ar turite klausimų apie nacionalinės teisės aktus?
Do you have questions about national legislation?
Jei turite klausimų, kreipkitės į BSMEPA atstovus.
For questions, please contact the BSMEPA representative.
Jei turite klausimų dėl preparato Tracleer, klauskite gydytojo.
If you have questions about Tracleer ask your doctor.
Jei turite kokių nors klausimų apie tai klauskite gydytojo.
Talk to your doctor if you have any questions or concerns about this.
Ar dėl to kas nors turite kokių nors klausimų?
Are there any questions about this?
Jei turite kokių nors klausimų, klauskite jo. Ar aišku?
If you have any questions, ask them of him.
Jei turite kokių nors klausimų apie savo ligą, klauskite gydytojo.
If you have any questions about your illness, talk to your doctor.
Jeigu turite klausimų ar abejojate, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
If you have any questions or are not sure about anything, ask your doctor or pharmacist.
Jei turite klausimų arba nusiskundimų, juos galite pateikti šiuo adresu ...
Any questions or complaints should be sent to the following address
Jei turite klausimų apie eurų monetas , kreipkitės į Europos Komisiją adresu
Questions on euro coins may be addressed to
Jei turite klausimų dėl injekcijos susišvirkštimo, paprašykite gydytojo ar slaugytojos pagalbos.
If you are not sure about giving yourself the injection or you have any questions, please ask your doctor or nurse for help.
Turite klausimų apie Europą? Kreipkitės į Europe Direct http ec.europa.eu europedirect index_en.htm
Questions about Europe?
Pone J. Salafrancai, jei turite klausimų dėl darbo tvarkos, prašau kalbėti.
Mr Salafranca, if you have a point of order, please go ahead.
Jei turite daugiau klausimų apie šio preparato vartojimą, paklauskite gydytojo arba vaistininko.
If you have any more questions about the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Jei turite klausimų ir pasiūlymų, nedvejodami kreipkitės į Regioninės politikos generalinį direktoratą.
Do not hesitate to address your questions and contributions to the Regional Policy DG.
Jei turite daugiau klausimų kaip vartoti šį preparatą, klauskite savo gydytojo arba vaistininko.
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
Jei turite daugiau klausimų dėl šio preparato vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Pasirinkę instituciją, su kuria norite susisiekti, turite pasirinkti klausimų rinkinį , kuriuo norite naudotis.
Once you have chosen the authority you want to contact, you have to select the question set you want to use.
Jei turite kokių nors klausimų apie Ceplene arba IL 2, atsakymo pasiteiraukite savo gydytojo.
Ask your doctor if you have any questions about Ceplene or IL 2.
jei turite kitų klausimų apie savo sveikatą, aptarkite tai su gydytoju, kai tik galėsite.
if you have any other health concerns, discuss these with your doctor as soon as you can.
Tačiau, jei turite nors kokių klausimų dėl savo skausmų malšinimo, pasikalbėkite su savo gydytoju.
However, if you are concerned about your pain relief, you should talk to your doctor.
Jeigu abejojate dėl tinkamos dozės arba turite klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją.
If you are not sure about the right dose, or if you have questions about taking this medicine, you should contact your doctor.
PAGEIDAUJATE dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl mokesčių ir muitų. Ar turite klausimų apie nacionalinius teisės aktus?
WISH to get involved in shaping forthcoming tax and customs proposals. Do you have questions about national legislation?
Be to, svarbus vaidmuo teks ir jums, nes akivaizdu, kad turite klausimų, kuriuos reikėtų išnagrinėti.
However, it also affects you you came along a little late today because you evidently had matters to discuss.
Jeigu nesate tikri dėl vaisto švirkštimo arba turite kokių nors klausimų, paprašykite gydytojo arba slaugytojo pagalbos.
If you are not sure about giving the injection or you have any questions, please ask your doctor or nurse for help.
Pirmiausia, pone G. Verhofstadtai, taip pat atsakant M. Schulzui, būkime visiškai atviri ir sąžiningi vieni kitiems jeigu turite klausimų dėl A. Merkel pozicijos, turite klausti jos.
Firstly, Mr Verhofstadt, and also in response to Mr Schulz, let us be absolutely clear and honest with ourselves if there are questions that you want to ask Mrs Merkel, you must ask them.
Jei turite klausimų ar priekaištų, susėskite ir pasikalbėkite, atskleiskite faktus, išklausykite kolegos argumentų ir pabandykite suderinti interesus.
If you have any questions or claims to anyone, then sit down and talk, show facts, listen to your counterpart's arguments, try to balance your interests.
Kiekvienos šalies socialinės apsaugos institucijų sąraše raskite tą, kuri jums padės, jei turite klausimų dėl savo pensijos
In simple terms, if you have exercised the right to move between these countries you may not be placed in a worse position than a person who has always resided and workedin a single country.
Jei nesate tikras ( a), kaip susileisti vaisto, arba turite kitų klausimų, atsakymo kreipkitės į savo gydytoją arba slaugytoją.
If you are not sure about how to give yourself the injection or you have any questions, please ask your doctor or nurse for help.
Pokyčiai atsirandantys nutraukus SUGALVOTAS vartojimą Jeigu turite kokių nors klausimų dėl vaisto vartojimo, pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.
If you stop taking PRODUCT NAME 10 mg If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Pokyčiai atsirandantys nutraukus SUGALVOTAS vartojimą Jeigu turite kokių nors klausimų dėl vaisto vartojimo, pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.
If you stop taking PRODUCT NAME 20 mg If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Pokyčiai atsirandantys nutraukus SUGALVOTAS vartojimą Jeigu turite kokių nors klausimų dėl vaisto vartojimo, pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.
If you stop taking PRODUCT NAME 40 mg If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Pokyčiai atsirandantys nutraukus SUGALVOTAS vartojimą Jeigu turite kokių nors klausimų dėl vaisto vartojimo, pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.
If you stop taking PRODUCT NAME 80 mg If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.
Jei turite klausimų ir pasiūlymų, nedvejodami kreipkitės į Regioninės politikos generalinį direktoratą.http ec.europa.eu comm regional_policy funds 2007 index_lt.htm
Do not hesitate to address your questions and contributions to the Regional Policy DG. http ec.europa.eu comm regional_policy debate forum_en.htm
Jei turite klausimų ir pasiūlymų, nedvejodami kreipkitės į Regioninės politikos generalinį direktoratą http europa.eu.int comm regional_policy debate forum_en.htm.
Do not hesitate to address your questions and contributions to the Regional Policy DG.http europa.eu.int comm regional_policy debate forum_en.htm

 

Susijusios paieškos: Jei Turite Kokių Nors Klausimų, - šiuo Klausimu - Turite - Turite Pasirinkti - Turite Eiti -