Vertimas "turėtų deklaruoti" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Deklaruoti - vertimas : Turėtų - vertimas : Turėtų - vertimas : Turėtų - vertimas : Turėtų - vertimas : Turėtu - vertimas : Turėtų deklaruoti - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Nuodugni analizė turėtų atskleisti, ar deklaruoti tikslai pasiekti.
Careful scrutiny should reveal whether the stated objectives have been achieved.
Prievolė deklaruoti
Obligation to declare
Negalėčiau tavęs deklaruoti.
I couldn't declare you.
Tačiau tokios sankcijos turėtų būti taikomos tik už šiuo reglamentu nustatytos prievolės deklaruoti nevykdymą.
However, penalties should be imposed only for failure to make a declaration in accordance with this Regulation.
Tikslai Padėti paprasčiau deklaruoti mokesčius.
Objectives
(8) Patikros tikslais iš pareiškėjų turėtų būti reikalaujama deklaruoti atitinkamus plotus, planuojamą derlingumą ir išaugintus kiekius.
(8) in the interests of verification, applicants should be required to declare the areas involved, the anticipated yields and the quantities harvested.
Plotai, deklaruoti dėl dalyvavimo bendrosios išmokos schemoje, iš esmės turėtų patekti į tų pačių pasėlių grupę.
Areas declared for the purposes of the Single Payment scheme should, in principle, fall within the same crop group.
b) kurie deklaruoti pagal 1 straipsnį
(b) have been declared in accordance with Article 1
Indėlius priimantys bankai turi juos deklaruoti.
Banks which receive deposits must declare them.
Todėl manau, kad tokios šalys turėtų būti įpareigotos deklaruoti, ar gavo iš pramonės finansinį ar kitokį atlygį.
I therefore believe that such parties should be obliged to declare whether they have received financial or other benefits from industry.
Hani, tie tavo deklaruoti skelbimai kažin ar padės.
Honey, your telling me what I can and cannot do is not gonna improve my mood right now.
Pareiškėjas turi deklaruoti, kad produktas atitinka šį reikalavimą.
The applicant shall declare compliance with this requirement.
(16) Todėl bendrojoje paraiškoje ūkininkas turėtų deklaruoti ne tiktai naudojamą žemės ūkio veiklai vykdyti plotą, bet ir savo teises į išmokas.
(16) In the single application, the farmer should declare not only the area he is using for agricultural purposes but also his payment entitlements.
a) už konkretų derlių buvo deklaruoti pagal 1 straipsnį
(a) have been declared in accordance with Article 1 for the harvest in question
Negana to, eksportuotojas ne visada gali tuos kiekius deklaruoti.
Therefore, the exporter is not always able to declare such quantities.
jie buvo deklaruoti ir patvirtinti 2004 2005 prekybos metais.
has been declared and certified during the 2004 05 marketing year.
Be to, eksportuotojas ne visada gali tuos kiekius deklaruoti.
Therefore, the exporter is not always able to declare such quantities.
Įstatymas įpareigoja deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis.
The Law orders to declare not only one s own but also spouse s data.
d) jie buvo deklaruoti ir patvirtinti 2004 2005 prekybos metais.
(d) has been declared and certified during the 2004 05 marketing year.
Patronuojančios bendrovės rezidentės neturėjo jokios su KUB susijusios pareigos deklaruoti.
There was no obligation, for parent companies, to make a tax return concerning CFCs.
Viena yra deklaruoti, bet mus šiuo atveju domina akivaizdūs įsipareigojimai.
It is one thing to have declarations, but what we are interested in here are tangible commitments.
deklaruoti kiekvienos Liberijos išduotame žvejybos leidime nurodytos rūšies žuvų nesužvejojimą
The FMCs of the flag State and Liberia shall notify one another of the contact details (name, address, telephone number, fax, e mail address) of their ERS correspondent, before the supplier starts production of the ERS.
Be to, kiekviena valstybė narė, siekdama veiksmingos kontrolės, turėtų nustatyti mažiausio dydžio žemės ūkio paskirties sklypą, kurį galima deklaruoti pagalbos už plotą paraiškoje.
Moreover, each Member State should, for the sake of effective monitoring, determine the minimum size of agricultural parcel that may be declared in an area aid application.
Alternatyvaus investavimo fondams (hedgefunds), investiciniams bankams, nepriklausomiems turto fondams ir kitiems kapitalo fondams turėtų būti nustatyta prievolė deklaruoti savo veiklą Europos kapitalo rinkoje.
Hedge funds, investment banks, sovereign wealth funds and other equity funds should be obliged to register their activities on the European capital market.
Atsižvelgiant į prievolės deklaruoti grynuosius pinigus prevencinį tikslą ir jos atgrasantį pobūdį, ji turėtų būti vykdoma atvykstant į Bendriją ar išvykstant iš jos.
In view of its preventive purpose and deterrent character, the obligation to declare should be fulfilled upon entering or leaving the Community.
Galbūt dabar atėjo metas mums kaip žmonėms deklaruoti savo tarpusavio priklausomybę
Perhaps it's now time that we as humans declare our interdependence
deklaruoti nedeklaruojamą darbą tai išplėstų mokestinę bazę, taigi padidintų išteklių bazę.
A transition from undeclared to declared employment, which would raise tax revenues, would increase the resource base.
Plotai turi būti deklaruoti hektarais, nurodant du skaitmenis po dešimtainio kablelio.
The areas are to be declared in hectares to two decimal places.
d) pašarų plotai, deklaruoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1782 2003131 straipsnį
(d) forage areas declared for the purposes of Article 131 of Regulation (EC) No 1782 2003
Mažiausia riba atitinka mažiausią sumą, nuo kurios privaloma deklaruoti, t. y.
There is both an upper and a lower limit to income assessable for pension purposes.
Prievolė deklaruoti laikoma neįvykdyta, jeigu pateikta informacija yra neteisinga ar neišsami.
The obligation to declare shall not have been fulfilled if the information provided is incorrect or incomplete.
Visi toliau pateikti pavyzdžiai būtų buvę deklaruoti taikant IC kodą CR.
The examples reported below would have been all declared using the IC code CR.
29 pakeitimu nustatoma, kad sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys informaciją apie vaistus viešų renginių metu, turėtų deklaruoti savo finansinius interesus, susijusius su rinkodaros leidimų turėtojais.
Amendment 29 provides that healthcare professionals who deliver information on medicinal products during public events should declare their financial interests with marketing authorisation holders.
Šiuo metu nėra jokio Teismo sprendimo konkrečiai dėl reikalavimo deklaruoti komandiravimą priimtinumo.
At this stage, the Court has not delivered any judgments relating specifically to the admissibility of an obligation to make a declaration concerning the posting of workers.
Vadinasi, tik teigiamo likučio kiekvienų finansinių metų gale atveju būtina deklaruoti pajamas.
Thus, only in the case of a positive balance at the end of each financial year will it be necessary to establish a revenue order.
Pareigūnas patvirtina ataskaitą, jei visi deklaruoti duomenys sutampa su patikros vietoje duomenimis,
CABs when conducting audits of the importer carry out document review of the due diligence system applied.
Jei deklaruoti plotai skiriasi nuo patikrinimų metu nustatytų, valstybės narės pataiso atitinkamus pareiškimus.
If the areas declared differ from those found during the inspections, the Member States shall adjust the declarations concerned.
Tačiau įstatymų leidėjas privalo išlikti nepriklausomas, todėl nariams svarbu deklaruoti savo finansinius interesus.
However, the legislator must remain independent, hence the importance of Members declaring their financial interests.
Tai įstatymas, pagal kurį kai kuriems asmenims turėtų būti priskiriama prievolė deklaruoti savo 1944 1990 m. vykdytą veiklą, kuri galėtų būti įvardijama kaip kolaboravimas su valstybės saugumo tarnybomis.
The report reflects the common understanding of the members of the task force and does not formally bind their respective institutions.
Kai šie kiekiai nebuvo deklaruoti ir dėl to nėra žinomi, juos įvertina kompetentinga institucija.
Where these quantities are not known because no declaration has been made, they shall be estimated by the competent authority.
Šią paramą, gautąasmeniškai, nariai privalo deklaruoti pagal Darbotvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio nuostatas.
(c) The Quaestors are responsible for keeping aregister in which the bureaux of groups of Members,whether intergroups or other unofficial groupings of Members, declare any support, in cash or kind, which,if it were offered to Members individually, would haveto be declared in accordance with Annex I, Article 2,to the Rules of Procedure.
Be to, visi parlamento nariai, kurie turi finansinių interesų alkoholio pramonėje, turi deklaruoti interesą.
Also, all Members who have a financial interest in the alcohol industry should declare an interest.
Deklaruoti didesni plotai, nenurodyta plotams nustatyti reikalinga geografinė padėtis, vynuogių derliaus paskirties kontrolės trūkumai
Overestimated area, lack of geographical location for parcel identification, unsatisfactory control of harvested grape destination
Šiandien mes turime deklaruoti, jog toks smurtas ir nepakantumas neturi vietos tarp mūsų Jungtinių Tautų,
And on this we must agree there is no speech that justifies mindless violence. Applause There are no words that excuse the killing of innocents.
Kiekvienas apmokestinamasis asmuo turi deklaruoti, kada jo, kaip apmokestinamojo asmens, veikla prasideda, pasikeičia ar baigiasi.
Every taxable person shall state when his activity as a taxable person commences, changes or ceases.

 

Susijusios paieškos: Deklaruoti - Turėtų - Turėtų Būti Vengiama - Mes / Jie Turėtų - Turėtų Būti Atliekami -