Vertimas "prezidentas korporacija" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Korporacija - vertimas : Prezidentas - vertimas : Korporacija - vertimas : Prezidentas - vertimas : Prezidentas korporacija - vertimas : Prezidentas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Korporacija.
The Corporation.
Tyrell korporacija?
Tyrell Corporation?
Mes Monstrų korporacija !
l'm Monsters, Incorporated.
Mes Monstrų Korporacija !
today. We're Monsters, Incorporated.
Korporacija (MCC) 1993
Corporation (MCC) 1993
Monstrų Korporacija jau mirusi !
Monsters, Incorporated is dead !
Ir tai multimiljoninė korporacija.
And that's a multi million dollar corporation.
b) Tarptautinė finansų korporacija
(b) the International Finance Corporation
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta korporacija).
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).
Korporazzjoni Enemalta ( Enemalta korporacija)
21012000 B
IFC (Tarptautinė finansų korporacija)
IFC (International Finance Corporation)
IIC (Amerikos investicijų korporacija)
IIC (Inter American Investment Corporation)
ADC (Andų plėtros korporacija)
ADC (Andean Development Corporation)
Šviesi ateitis su Monstrų Korporacija !
The future is bright at Monsters, Incorporated.
Mes esame MK Monstrų Korporacija .
We're Ml. Monsters, Incorporated.
USEviešasis sektorius (4011) viešoji korporacija
USEdemerger (4006)startup business (4011) startup enterprise
Gal korporacija čia kažką slepia.
Maybe the corporation's keeping a few secrets down here.
Norsk Rikskringkasting (Norvegijos transliacijos korporacija),
Norsk Rikskringkasting (Norwegian Broadcasting Corporation),
Viešąjį pasiūlymą korporacija Oracle pateikė 2003 m. birželio 9 d. Korporacija Oracle pratęsė pasiūlymo galiojimo laiką.
Oracle launched the public bid on 9 June 2003. The expiration date of the offer has often been extended by Oracle.
Tai korporacija, kurioje pritaikiau savo išradimą.
Sure. Well, that was the umbrella corporation for my invention, the Snapper.
Viso, Monstrų Korporacija , Viso, pone Vaternusai.
Goodbye, Monsters, Inc. Goodbye, Mr. Waternoose.
Katalikų bažnyčia ne korporacija, tai švyturys.
The Catholic Church is not a corporation, it's a beacon.
Foreign sales corporation (Užsienio prekybos korporacija)
Foreign sales corporation
Korporacija Oracle pratęsė pasiūlymo galiojimo laiką.
The expiration date of the offer has often been extended by Oracle.
Pakistano prezidentas sako Aš esu prezidentas Zardari, tavo prezidentas.
The President of Pakistan says I am President Zardari, your President.
Kinijoje ,Lau lnvesticijos yra sparčiai auganti korporacija.
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.
Korporacija turėjo didžiulę politinę ir finansinę įtaką
Its political and financial influence is felt everywhere.
Dėl visko kalta korporacija, o ne tu.
The corporation's guilty here, not you.
Prezidentas?
The President?
Prezidentas
The President
Ten yra privati korporacija, kuri turi gelbėjimo įrangos.
There's a private corporation there, maintains a secure facility.
Korporacija finansavo šią koloniją kartu su Kolonijos administracija.
The corporation cofinanced that colony with Colonial Administration.
Čia Jungtinių sistemų kariuomenė, o ne godi korporacija.
This is United Systems Military, not some greedy corporation.
Vyriausybė tikisi išsiaiškinti su korporacija Umbrella ir rasti kaltininkus.
The state governor personally thanked the Umbrella Corporation for their swift action.
Korporazzjoni għas Servizzi ta l Ilma (Vandens paslaugų korporacija).
Korporazzjoni għas Servizzi ta l Ilma (Water Services Corporation).
Korporazzjoni għas Servizzi ta' l Ilma (Vandens paslaugų korporacija)
21069050 A
Maltoje Triq Birzebbugia, Hal Far, Įdarbinimo ir mokymo korporacija
in Malta the Employment and Training Corporation, Triq Birzebbugia, Hal Far
Prezidentas plepys!
The president is a tattletale!
MALTOS PREZIDENTAS,
Minister for Foreign Affairs
Tai prezidentas.
It's the president.
Mongolijos prezidentas.
The president of Mongolia.
MALTOS PREZIDENTAS,
THE PRESIDENT OF MALTA,
AIRIJOS PREZIDENTAS,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
RUMUNIJOS PREZIDENTAS,
THE PRESIDENT OF ROMANIA,
AIRIJOS PREZIDENTAS,
THE PRESIDENT OF IRELAND

 

Susijusios paieškos: Prezidentas - Federalinis Prezidentas - Garbės Prezidentas - Rajono Prezidentas - Korporacija - Viešoji Korporacija - Akcinė Korporacija - Viešosios Teisės Korporacija - Pasaulinė Korporacija - Korporacija Teisė -