Vertimas "nieko yra fiksuotas" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Fiksuotas - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko yra fiksuotas - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas : Nieko - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Pelnas yra fiksuotas dešimt procentų.
Returns are fixed at ten percent
3 kategorijos įmokų dydis yra fiksuotas
Class 3 contributions are payable at a flat rate.
2 kategorijos įmokų dydis yra fiksuotas.
Class 2 contributions are payable at a flat rate.
Fiksuotas
Fixed
Fiksuotas gylis
Fixed Depth
FIKSUOTAS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
FIXED REIMBURSEMENT OF EXPENSES
Taikomas fiksuotas muito mokestis
Fixed duty to be applied
fiksuotas bangos plotis 120 MHz.
a fixed band width of 120 MHz.
a1 1 raidė, fiksuotas ilgis
Whenever the information in a proof of the customs status of Union goods dealt with in Title III of Annex B2a takes the form of codes, the code list provided for in Title III of this Annex shall be applied.
n2 2 skaitmenys, fiksuotas ilgis
The term type length in the explanation of an attribute indicates the requirements for the data type and the data length.
fiksuotas bangos plotis 120 MHz.
a fixed band width of 120 MHz.
a ) b ) Kiekvienai IS taikomas 1 000 EUR dydžio fiksuotas mėnesinis įkainis ( I fiksuotas įkainis ) .
( a ) ( b ) A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS ( Fixed Fee I ) .
DTM gali būti tam tikras procentas, fiksuotas mokestis arba jungtinis mokestis (procentas ir fiksuotas mokestis).
A MIF can be a percentage, a flat fee or a combined fee (percentage and flat fee).
labai reti edema, fiksuotas medikamentinis bėrimas
nuolatinės pastangos sumažinti fiksuotas išlaidas (atlyginimą)
constant efforts to minimise fixed costs (the wage bill)
3 raidiniai skaitiniai ženklai, fiksuotas ilgis
The codes for the data types are as follows
interneto ryšys kitas fiksuotas interneto ryšys,
Internet connection Other fixed Internet connection
Kad ir apie kokius kelionių organizatorius kalbėtume, visi yra nustatę fiksuotas kainas vaikams.
Whichever tour operator we are talking about, there are fixed prices for children.
Šrifto dydis fiksuotas ar priklausomas nuo aplinkos
Font size fixedor relative to environment
a) Fiksuotas defliatorius, taikomas atliekant techninį patikslinimą
(a) Fixed deflator used for technical adjustments
nuolatines pastangas sumažinti fiksuotas išlaidas atlyginimų fondą),
constant efforts to minimise fixed costs (the wage bill)
Taigi, turi būti nustatytas fiksuotas muito tarifas.
Therefore a fixed amount of duty should be set.
26 Labai reti angioneurozinė edema, fiksuotas medikamentinis bėrimas
Uncommon pruritus, rash Rare urticaria Very rare angioneurotic oedema, fixed drug eruption
fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,
fixed allowance for officials and temporary staff in grade C,
Pavyzdžiui, fiksuotas ir bevielis plačiajuostis ryšys yra esminis inovacijų ir žinių ekonomikos pagrindinės infrastruktūros elementas.
For instance, fixed and wireless broadband communications are essential for building the basic infrastructure for innovation and the knowledge economy.
Atsakymas yra nieko.
And the answer is nothing.
Farmakoterapinė grupė progestagenai ir estrogenai, fiksuotas derinys, ATC kodas
Progestogens and estrogens, fixed combinations, ATC code
odos bėrimas (erythema multifome, pūslelinė, fiksuotas vaisto išbėrimas, urtikarija)
skin rashes (erythema multifome, pemphigus, fixed drug eruption, urticaria)
Fiksuotas pajamas gaunantiems žmonėms, pavyzdžiui, pensininkams, buvo dar blogiau.
The prices of everyday goods kept going up quite a lot every year with inflation, but my wages less so and it was even worse for those on fixed incomes, such as pensioners.
Nieko nežinojime yra erdvės.
There's space in not knowing anything at all.
Vienur buvo daromos klaidos, kitur fiksuotas aplaidumas, sukčiavimas ir išeikvojimas.
Part of this is due to errors and omissions part to fraud and misappropriation.
Trečia, nustota teikti fiksuotas pinigines paskolas investicijoms į ilgalaikį turtą.
Third, no long term loans would any longer be granted for investments in fixed assets.
Aplinkos saugumas ir energetinio skurdo išvengimas, ypač pietryčių Anglijoje, kur žmonės gauna fiksuotas pajamas, yra vienodai svarbūs tikslai.
Safety of our environment and avoidance of energy poverty among those people, particularly in the South East of England who live on fixed incomes, are equally important objectives.
Čia kažkas yra. Nieko nematot?
Do you see anything?
Ir kurios yra nieko tokio
And which ones to say are okay
Ir tai yra nedaryti nieko.
And it's not doing anything.
Individualios pastangos yra nieko vertos.
Individual efforts are doomed.
Ir tai yra tiesa, aš nieko nežinau, aš nežinau visiškai nieko.
And it's true, I don't know anything at all, I don't know anything at all.
nedažni niežulys, bėrimas reti dilgėlinė labai reti edema, fiksuotas medikamentinis bėrimas
uncommon pruritus, rash rare urticaria very rare oedema, fixed drug eruption
nedažni niežulys, bėrimas reti dilgėlinė labai reti edema, fiksuotas medikamentinis bėrimas
uncommon pruritus, rash, rare urticaria, very rare oedema, fixed drug eruption
fiksuotas dešimtainių trupmenų skaičius (daugiau informacijos pateikta šio reglamento III priede)
Fixed number of decimals (the details are set out in the Annex III hereto).
fiksuotas dešimtainių trupmenų skaičius (daugiau informacijos pateikta šio reglamento III priede),
Fixed number of decimals (the details are set out in the Annex III hereto).
Vadinamosios garantijos, suteiktos Airijos žmonėms, nekeičia nieko, nereiškia nieko ir yra bevertės.
The so called guarantees given to the Irish people change nothing, mean nothing and are irrelevant.
Nedažni niežėjimas, bėrimas Reti urtikarija Labai reti angioneurozinė edema, fiksuotas medikamentinis bėrimas
Uncommon pruritus, rash Rare urticaria Very rare angioneurotic oedema, fixed drug eruption
Nieko tokio, yra buvę ir blogiau.
It's okay, I've stayed in worse.

 

Susijusios paieškos: Fiksuotas - Fiksuotas Mokestis - Nėra Nieko - Nieko Nedaryti - Nieko, Bet - Geriau Negu Nieko - Nieko Ypatingo - Jei Nieko, ... - Turi Bendro Nieko - Viskas Arba Nieko ... -