Vertimas "naudojamas kaip parama" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Kaip - vertimas :
As

Parama - vertimas : Kaip - vertimas :
How

Kaip - vertimas : Parama - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Parama - vertimas : Kaip - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kaip naudojamas DuoTrav?
How is DuoTrav used?
Kaip Elaprase naudojamas?
How is Elaprase used?
Kaip naudojamas Preotact?
How is Preotact used?
Kaip naudojamas Tygacil?
How is Tygacil used?
Prekyboje naudojamas kaip monohidratas.
The commercial product is the monohydrate.
Varfarinas naudojamas kaip rodenticidas.
Warfarin is used as a rodenticide.
Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas
East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles
Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas
Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas
Having a rim size of 35 cm (14 inches)
Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas
Of polyamides
Be to, kai yra būtina tarpvalstybinė parama, reikės suprasti priimančioje valstybėje narėje naudojamas procedūras.
Furthermore, when there is a need for support across borders, it will be necessary to understand the procedures employed in the receiving Member State.
Glifosatas naudojamas kaip esteris arba druska.
Glyphosate is used as ester or salt.
Kažkoks haliucinogenas, naudojamas kaip ginklas, purškiamas.
It was some kind of hallucinogen, weaponized, in aerosol form.
5 mišinys, naudojamas kaip alkilinimo įkrova.
5 as alkylation feed.
Trombinas naudojamas kaip klijai regeneruotoje mėsoje.
Thrombin is used as a 'glue' in reconstituted meat.
Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas
Jute fabric may be used as a backing
Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas
Special woven fabrics tufted textile fabrics lace tapestries trimmings embroidery except for
Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas, nepadengtas
Wallpaper base, uncoated
Komercinės paskirties gazolis, naudojamas kaip reaktyvinių variklių degalai tai gazolis, naudojamas kaip raketinių variklių degalai šiems tikslams
Commercial gas oil used as propellant shall mean gas oil used as propellant for the following purposes
Bendrijos parama teikiama kaip subsidijos.
Community assistance shall be in the form of grants.
patalpas, naudojamas tik kaip gyvūnų surinkimo centras,
a facility dedicated exclusively for this purpose when used as an assembly centre,
(9) Glifosatas naudojamas kaip esteris arba druska.
(9) Glyphosate is used as ester or salt.
Elektroninis transporto dokumentas, naudojamas kaip tranzito deklaracija
columns with the following headings in the following order
Ar aukcionas buvo naudojamas kaip paskirstymo metodas?
Was auctioning used as an allocation method?
Kaip bus paskirstyta 2 mlrd. parama?
How will the 2 billion in aid be distributed?
Glutaro dialdehidas naudojamas kaip dezinfekantas ir ilgalaikis konservantas .
Glutardialdehyde is used as disinfectant and long term preserving additive .
galite paaiškinti Niutono metodą ir kaip jis naudojamas.
Now, who can explain Newton's method and how you use it?
Evicel tai preparatas, kuris naudojamas kaip silantas (klijai).
Evicel is a medicine that is used as a sealant (glue).
KOGENATE Bayer naudojamas kaip trūkstamo faktoriaus VIII pakaitalas.
KOGENATE Bayer is used to replace the missing factor VIII.
Jokiais tikslais negali būti naudojamas kaip aerozolinis propilentas.
Shall not be used as aerosol propellant for any use.
Pastaruoju metu vandenis plačiau naudojamas kaip automobilių kuras.
The use of hydrogen as a fuel for cars has progressed greatly in terms of development.
Švedijoje visais atvejais cianidas kasyboje naudojamas uždaruose procesuose ir jis naudojamas taip, kaip manoma esant saugu.
In Sweden, all cyanide in mining is handled in closed processes and in a way which is considered to be safe.
Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.
The duration of such support shall not exceed a period of five years.
Kaip žinote, netgi Europos parama nebepasiekia Gazos.
As you know, even European aid is no longer reaching Gaza.
Bendrijos parama skiriama kaip subsidijos arba stipendijos.
Community support is in the form of grants or scholarships.
Nesutariama, kuris vaistas turėtų būti naudojamas kaip pradinis gydymas, tačiau remiantis duomenų analize neatmetama, kad lamotriginas galėtų būti naudojamas kaip pradinis preparatas.
There is no consensus on which drug should be used as initial treatment however, the data analysed do not exclude that lamotrigine could be the initial agent.
Banknotų gamybai naudojamas medvilnės pluo scaron tas yra toks pat , kaip drabužių audiniams naudojamas pluo scaron tas .
The cotton fibres used for banknotes are the same as those used for the production of textiles for clothing .
Fluoritas daugiausia naudojamas kaip žaliava gaminant vandenilio fluorido rūgštį.
Fluorspar is used essentially as a feedstock in the manufacture of hydrofluoric acid.
Kaip detektorius naudojamas fotoelementas ar fotodiodas (prireikus turintis filtrą).
The detector shall be a photocell or a photodiode (with a filter, if necessary).
Naudojamas tik kaip komonomeras (daugiausiai 4 ) poliesteriams (PET, PBT)
To be used only as co monomer (max 4 ) for polyesters (PET, PBT)
Vaizdo įrašas kaip venturi slėgio matuoklis naudojamas eksperimente labaratorijoje.
Video of a venturi meter used in a lab experiment
O žinai, kad nikotinas taip pat naudojamas... kaip insekticidas?
And did you know they also use nicotine for an insecticide?
naudojamas kaip dietos priedas, mažinant bendro cholesterolio, LDL cholesterolio,
Investigations
Gruntinis vanduo taip pat naudojamas kaip geriamojo vandens šaltinis.
Groundwater is also used as a source of drinking water.
Orientacinis portfelis naudojamas kaip pagrindas palyginti faktinio portfelio rodiklius.
It comprises the President and the Vice President of the ECB and four other members appointed by common accord by the Heads of State or Government of the Member States that have adopted the euro.

 

Susijusios paieškos: Naudojamas Kaip - Kaip ... Kaip - Kaip švelni Kaip Aksomas - Gali Būti Naudojamas - Dažnai Naudojamas - Būti Naudojamas - Paprastai Naudojamas - Naudojamas Oro - Išbandyti Naudojamas Bandymo Modelis - Naudojamas Smėlis -