Vertimas "įvykdymas" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

įvykdymas - vertimas : įvykdymas - vertimas : įvykdymas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Įsipareigojimų įvykdymas
Infriande av skulder
Įvykdymas atėjo vėliau.
Realisering kom senare.
Susitarimo tikslų įvykdymas
Förverkligande av målen i detta avtal
Skolininko įsipareigojimų įvykdymas
Infriande av en skuld till gäldenären
Pripažinimo planų įvykdymas
Avslutande av erkännandeplanen
Įvykdymas 2003 (EUR)
Anslag 2003
b) Visų užsakymų įvykdymas
b) Att fullt ut efterkomma beställningar
Prievolės įvykdymas, įskaitant priešpriešinius reikalavimus
Kvittning
Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane
Hängningar i Iran
IŠORINIS AUDITAS IR BIUDŽETO ĮVYKDYMAS
EXTERN GRANSKNING OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET
Sutarčių įvykdymas, prisiimant prievolę dėl tiekimo
Ingående av avtal vid leveransåtagande
I 7152 b) Visų užsakymų įvykdymas ...................................
I 7152 b) Att fullt ut efterkomma beställningar ..............................
Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane (balsavimas)
Hängningar i Iran (omröstning)
Taigi, kyla klausimas, ar įvykdymas bus patenkinamas.
Så frågan är om resultatet kommer att vara tillfredsställande.
f) Restruktūrizavimo plano visiškas įvykdymas ir sąlygų laikymasis
f. Omstruktureringsplanen skall genomföras i sin helhet och villkoren iakttas
Šiuo metu viena iš demokratijos taisyklių įsipareigojimų įvykdymas.
Nu är det ju så att en av demokratins regler är att man fullgör sina åtaganden.
Tik lapkričio mėn. buvo patvirtintas Tarybos biudžeto įvykdymas.
Rådet beviljades ansvarsfrihet så sent som i november.
Agentūros biudžeto (administracinių ir veiklos išlaidų) įvykdymas tvirtinamas atskirai
Enskild ansvarsfrihet för sin egen budget (administrativ budget och driftsbudget).
Šis įvykdymas suderinamas su bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymu.
För att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet skall Europaparlamentet, efter rådet, granska genomförandeorganets räkenskaper, redovisning och rapport om hur budgeten genomförts.
Šiomis sąlygomis dabartinis biudžeto įvykdymas mums kelia labai didelį susirūpinimą.
Mot denna bakgrund äger det aktuella förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet rum och det ger upphov till stor oro hos oss.
Minėtųjų įsipareigojimų įvykdymas per sutarčių galiojimo terminą užtikrinamas sumokant garantiją.
Fullgörandet av dessa förpliktelser under avtalens giltighetstid garanteras genom ställande av garantier.
Šių apribojimų ir sąlygų įvykdymas tikrinamas atliekant transporto priemonės tipo patvirtinimą.
Vid typgodkännandet av fordonet skall det kontrolleras att dessa begränsningar och krav har iakttagits.
Efektyvumo principas tai konkrečių nustatytų tikslų įvykdymas ir planuotų rezultatų pasiekimas.
Principen om ändamålsenlighet avser hur väl specifika mål med en åtgärd och förväntade resultat uppnås.
Tokio sąvokos įvykdymas vartojimo pavyzdys yra 2004 m. balandžio 21 d.
Begreppet implementation motsvaras i detta fall i den franska versionen av skäl 3 av mise en oeuvre och inte av réalisation .
Efektyvumo principas tai konkrečių nustatytų tikslų įvykdymas ir planuotų rezultatų pasiekimas.
Principen om ändamålsenlighet avser hur väl man uppnår specifika mål med en åtgärd och förväntade resultat.
Jei pasiūlymas patvirtinti biudžeto įvykdymą nesulaukia daugumos pritarimo, biudžeto įvykdymas laikomas nepatvirtintu.
Om ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet inte erhåller majoritet, innebär detta att ansvarsfrihet inte beviljas.
Dar svarbiau yra tai, kad bausmės įvykdymas yra nepakeičiamas nebelieka kelio atgal.
Men än viktigare är att en avrättning är oåterkallelig, det finns ingen väg tillbaka.
2008 M. KOVO 18 D. NUTARTIS BYLA T 411 07 R išsiaiškinti, ar dalinis įvykdymas arba įvykdymas bet kokio iš elementų, kurie kartu sudaro vieną koncentraciją, apie kurią pranešta, gali būti šios koncentracijos įvykdymas ir leisti Komisijai pasinaudoti savo įgaliojimais pagal 8 straipsnio 4 ir 5 dalis.
BESLUT AV DEN 18.3.2008 MÅL T 411 07 R parten vidtar i syfte att fullborda koncentrationen. Med andra ord är frågan huruvida delvis genomförande eller genomförande av något av de led som tillsammans utgör den enda och sammanhängande koncentration som har anmälts kan utgöra genomförande av den koncentrationen och ge kommissionen behörighet enligt artikel 8.4 och 8.5.
Tokio įsipareigojimo įvykdymas užtikrinamas pateikiant garantiją, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos.
För denna förbindelse skall ställas säkerhet vars art och belopp skall bestämmas av de behöriga myndigheterna.
c) reikalavimų pagal 3 straipsnio a dalies iii punktą įvykdymas gaunančios bendrovės atveju
c) Att villkoren enligt artikel 3 a iii är uppfyllda för det mottagande bolaget.
Jeigu Parlamentas mano, kad Komisija tinkamai valdė ES biudžetą Komisijai patvirtinamas biudžeto įvykdymas.
Varje år upprättar revisionsrätten en rapport till Europaparlamentet och rådet.
Jeigu Parlamentas mano, kad Komisija tinkamai vykdė ES biudžetą tvirtinamas ES biudžeto įvykdymas.
Om parlamentet anser att kommissionen förvaltat EU s budget på ett lämpligt sätt, beviljar parlamentet kommissionen ansvarsfrihet.
kadangi taip apibrėžta tvarka yra pakankama, kad būtų garantuotas užduočių, apibrėžtų minėtame protokole, įvykdymas,
Den således definierade ordningen förefaller vara tillräcklig för att uppnå de mål som fastställts i ovannämnda protokoll.
Kaip šiandien jau sakdaugelis esančiųjų šioje posėdžių salėje, reikšmę turi tik veiksmai ir įvykdymas.
Som många här i kammaren redan har sagt i dag är det handling och resultat som räknas.
Taip yra visų pirma tuomet, kai atitinkamo formalumo įvykdymas siejamas su Bendrijos teisei prieštaraujančiomis sąlygomis.
Så är fallet särskilt när det för uppfyllandet av den aktuella formaliteten föreskrivs villkor som strider mot gemenskapsrätten.
a) įsipareigojimas arba, jei pateikiamas užstato paketas, grupė(s) įsipareigojimų, kurių įvykdymas garantuojamas sumokant pinigų sumą
a) förpliktelsen eller, om det gäller en blocksäkerhet, den typ eller de typer av förpliktelser mot vars fullgörande den garanterar betalningen av en summa pengar,
Šio susitarimo įvykdymas išpildys būtinas išankstines sąlygas, kurių reikia būsimai Bosnijos ir Hercegovinos visateisei narystei Europos Sąjungoje.
Fullföljandet av detta avtal kommer att skapa de viktigaste förutsättningarna för Bosnien och Hercegovinas fullvärdiga medlemskap i EU i framtiden.
Aktualus išlieka klausimas dėl Europos plėtros fondo ir jo integracijos į biudžetą, taip pat biudžeto įvykdymas Tarybai.
Europeiska utvecklingsfonden och dess integrering i budgeten står fortfarande på dagordningen, liksom ansvarsfrihet för rådet.
Aplinkybės gali reikalauti, kad pirmiau nurodyto įsipareigojimo įvykdymas būtų užtikrintas pateikiant minėtų institucijų nustatytos formos ir dydžio garantiją.
Myndigheterna kan kräva att säkerhet ställs, vars art och belopp de skall bestämma.
Šiam sprendimui taikoma formali pranešimo pareiga, kurios įvykdymas yra būtinas tam, kad sutartis sukeltų padarinių suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu.
De berörda måste formellt underrättas om detta beslut innan det kan ge rättsverkningar för dem.
Antraštinė dalis Skyrius _BAR_ Eilutė _BAR_ Įvykdymas 2003 (EUR) _BAR_ Asignav. 2004 (EUR) _BAR_ Asignav. 2005 (EUR) _BAR_ _BAR_
Avdelning Kapitel _BAR_ Rubrik _BAR_ Anslag 2003 (euro) _BAR_ Anslag 2004 (euro) _BAR_ Anslag 2005 (euro) _BAR_ _BAR_
Įstaigos administracinio biudžeto įvykdymas tvirtinamas atskirai, o patirtos veiklos išlaidos tvirtinamos bendros Komisijai teikiamo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu
Enskild ansvarsfrihet för sin administrativa budget medan driftsutgifterna ingår som en del av den allmänna ansvarsfrihet som beviljas kommissionen.
Tai, kad iki šiol nepateikta nvieno pasiūlymo dėl to, kaip biudžeto įvykdymas turėtų būti tvirtinamas ateityje, kelia mums rūpestį.
Det faktum att vi inte har någonting, inte ett enda förslag, om hur saker och ting bör ske i framtiden stör oss.
Tie, kurie balsuos už tai, kad Tarybos biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, savo balsu pritars tokiam Parlamento nuolankumui Tarybos atžvilgiu.
Den som nu röstar för att bevilja rådet ansvarsfrihet kommer att ge sitt stöd till att parlamentet står framför rådet och ödmjukt bugar och ber.
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas teisės aktas, tad manau, kad Regioninės plėtros komitetas neturi pagrindo nesutikti, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas.
Beviljandet av ansvarsfrihet är en rättshandling och jag anser att utskottet för regional utveckling inte har någon anledning att motsätta sig beviljandet av ansvarsfrihet.

 

Susijusios paieškos: įvykdymas - Sutartį įvykdymas -