Vertimas "puoselėti savo interesus" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Puoselėti - vertimas : Puoselėti - vertimas : Puoselėti - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Puoselėti - vertimas : Puoselėti savo interesus - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Suvienykime savo interesus .
Spojme naše zájmy.
Tačiau tam, gerb. pirmininke, reikia dialogo, derybų ir diplomatijos. Turime rasti bendrus interesus ir puoselėti civilizacijų draugystę.
K tomu, pane předsedající, potřebujeme dialog, jednání a diplomacii a musíme nalézat společné zájmy a budovat spojenectví civilizací.
c) savo finansinius interesus.
c) své finanční zájmy.
Kiekviena valstybgina savo interesus.
Každý stát hájí své zájmy.
Privalome nuosekliai remti mažumų teisę išsaugoti ir puoselėti savo kultūrą.
Právo menšin na zachování a rozvíjení jejich kultury je nutné důsledně prosazovat.
PATVIRTINDAMOS savo kaip strateginių partnerių statusą ir pasiryžimą toliau stiprinti ir puoselėti santykius ir tarpusavio pagarba ir dialogu grindžiamą tarptautinį bendradarbiavimą siekiant ginti bendrus interesus ir vertybes,
Pokud Spojené království a nebo Irsko přestanou být v souladu s článkem 4a Protokolu č. 21 vázány jako součást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a nebo Irskem okamžitě informuje Kanadu o jakékoli změně jejich postavení a v tomto případě jsou Spojené království a Irsko ustanoveními dohody i nadále vázány jako samostatné smluvní strany.
Mes giname savo interesus, Mike.
Chráníme své zájmy, Miku.
Tai atitiktų mūsų interesus, ir mes turėtume aiškiai pasakyti, kad norime dirbti su Rusija ir puoselėti šią partnerystę, tačiau Rusija turi pripažinti visų savo kaimynų nepriklausomybę ir suverenitetą.
Musíme jasně říct, že na upevňování tohoto partnerství chceme s Ruskem spolupracovat, ale s Ruskem, které uznává nezávislost a suverenitu všech svých sousedů.
Puoselėti konkurencijos kultūrą.
podporovat kulturu hospodářské soutěže.
Siekiant puoselėti savo akis ir viziją, jums reikia keletą įvairių maistinių medžiagų.
Chcete li vyživovat vaše oči a zrak, potřebujete několik různých živin.
Puoselėti verslo kultūrą Lietuvoje.
Podpořit kulturu podnikání v Litvě.
Kai tampa pavojinga puoselėti žmogaus teises, daugeliui tenka apsvarstyti savo dirbamo darbo riziką.
Stane li se hájení lidských práv nebezpečným, mnoho lidí bude muset vzít v úvahu rizika, s nimiž je jejich práce spojena.
1991 m. atgavę nepriklausomybę mes galiausiai galėjome laisvai kalbėti savo kalba ir puoselėti savo kultūrą bei identitetą.
Po obnovení naší nezávislosti v roce 1991 jsme se konečně těšili svobodě mluvit svým jazykem a cenit si své kultury a identity.
neužleisti pozicijų ir ginti savo rinkėjų interesus.
Záleží Vám na řešení globálních problémů?
Aš taip pat ginu savo šalies interesus.
Také hájím zájmy své země.
Ar ji pajėgi veiksmingai ginti savo interesus?
Je schopna účinně uhájit své zájmy?
Manau, neturėtume puoselėti jokių iliuzijų.
Myslím, že bychom neměli klamat sami sebe.
raštu. Būtina puoselėti teisinę valstybę.
písemně. Je třeba podpořit právní stát.
Buvo parengtas kūrybinis planas, kuriame aiškinama, kaip vietos valdžia turi puoselėti meną savo organizacijoje.
Poté připravila hrubou verzi tvůrčího plánu, v němž vysvětlila způsob, jakým bude daný orgán místní samosprávy pracovat s uměním ve své organizaci.
Europos Parlamentas privalo laikytis anksčiau savo priimtų teisės aktų ir puoselėti visuotinio solidarumo vertybes.
Evropský parlament musí postupovat podle svých dřívějších právních předpisů a dodržovat hodnoty univerzální solidarity.
Nepavyks visiškai įgyvendinti savo tikslų, jei ginsime tik savo pačių interesus.
Svých cílů plně nedosáhneme, nebudeme li hájit své vlastní zájmy.
Manau, kad galime patys vykdyti savo užsienio politiką pagal savo interesus!
Myslím, že můžeme vést vlastní zahraniční politiku tak, aby vyhovovala našim vlastním zájmům!
vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.
vlády členských států hájí své zájmy v Radě Evropské unie
Airijos žmonės priėmsprendimą atsižvelgdami į savo šalies interesus.
Obyvatelé Irska se rozhodli podle svých národních zájmů.
Indija gina savo nacionalinius interesus ir ilgaamžes vertybes.
Indie brání své národní zájmy a letité hodnoty.
Taip šiame pasaulyje galime kartu ginti savo interesus.
Tak můžeme hájit své zájmy v tomto světě společně.
Esu EP nariš Rumunijos, ginanti savo šalies interesus.
Jsem poslankyní Evropského parlamentu z Rumunska a hájím zájmy své vlastní země.
Esame čia tam, kad gintume savo piliečių interesus.
Jsme zde, abychom hájili své spoluobčany.
Smulkieji vežėjai jiems tėra pretekstas ginti savo interesus.
Využívají malé provozovatele jako záminku k ochraně svých zájmů.
Manau, kad turime aktyviai ginti savo gamintojų interesus.
Myslím si, že v zájmu svých výrobců musíme být v této oblasti aktivní.
Dabar jos siekia atkeršyti už savo pažeistus interesus.
Nyní se snaží své poškozené zájmy pomstít.
Visi turime jas puoselėti ir palaikyti.
To bychom měli všichni pěstit a podporovat.
Naršyti savo interesus ir pomėgius Jums bus nustebinti, sužinojus, kad daugelis sėkmingų žmonių įkūrė savo verslą, remiantis jų asmens interesus ir pomėgius.
Prozkoumat své zájmy a koníčky Ty by být překvapen, učit se, že mnozí úspěšní lidé založili své podnikání na základě jejich osobními zájmy a koníčky.
Turime remti savo interesus ir platinti savo vertybes naujai besiformuojančioje pasaulio tvarkoje.
V nově vznikajícím celosvětovém uspořádání musíme podpořit naše zájmy a naše hodnoty.
Neturėtume taikyti dvigubų standartų, atsižvelgdami tik į savo interesus.
Neměli bychom uplatňovat dvojí normy podle toho, jaké zájmy jsou v sázce.
Atsižvelgdami į savo rinkėjų interesus, mes visi tai darome.
Děláme to všichni, neboť máme na paměti zájmy našich voličů.
Ar jos čia tam, kad apsaugotų savo komercinius interesus?
Jsou tam proto, aby hájily své obchodní zájmy?
Jei norime išsaugoti Europą tokią, kokia ji yra, turime puoselėti savo kultūras tuo pačiu apsaugodami šeimas.
Pokud chceme zachovat Evropu tak, jak ji známe, musíme chránit naši kulturu i podporou našich rodin.
skatinti mažąsias įmones ir puoselėti verslumo kultūrą
podporovat malé podniky a propagovat kulturu podnikání
puoselėti vertybes, kuriomisgrindžiamakova su diskriminacija, rengiantinformaci joskampanijas.
podporovathodnoty, na nichžstojí bojproti diskriminaci, prostřednictvím činností zvyšujících informovanosto tétootázce.
Tiesa, yra padidėjęs poreikis puoselėti kartų solidarumą .
Je správné, že byl vznesen požadavek na mezigenerační solidaritu .
Jose Kroatija raginama toliau puoselėti kultūrų įvairovę.
Tyto návrhy povzbuzují Chorvatsko, aby pokračovalo ve svém úsilí o podporu kulturní rozmanitosti.
Palaikydama santykius su platesniu pasauliu, Sąjunga išsaugo savo vertybes ir gina savo interesus.
Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy.
Palaikydama santykius su platesniu pasauliu, Sąjunga išsaugo savo vertybes ir gina savo interesus.
Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy.
Teisę vartoti gimtąją kalbą ir teisę puoselėti savo tradicinę kultūrą bei papročius, be jokios abejonės, būtina apginti.
Právo používat svůj mateřský jazyk a právo zachovat svou tradiční kulturu a zvyky jsou bezpochyby dvěma právy, jež musí být ochráněna.

 

Susijusios paieškos: Puoselėti - Puoselėti Pr. - Bendruomenės Interesus - Domėtis Sth Interesus. - Vieta Interesus - Apsaugoti Interesus - Užsakovo Interesus - Savo - į Savo - Savo Noru -