Vertimas "proporcingai" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas : Proporcingai - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

proporcingai atitinkančio
přiměřené potřeby pro
Sistema veikiatinkamulaikuir proporcingai.
Tentosystémpracuje včasným apřiměřeným způsobem.
20 proporcingai paskirstytos kvotos
V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 114 této dohody a omezení přístupu na trh a národního zacházení prostřednictvím výhrad platných pro usazené podniky a investory ze signatářských andských zemí v oblasti těchto činností.
Cmax padidėjo proporcingai pagal dozę.
Hodnota Cmax se zvyšovala úměrně dávce.
Rezorbcijos dydis didėja proporcingai dozei.
82 příhod, p 0, 51).
Rezorbcijos dydis didėja proporcingai dozei.
Potahované tablety Bílé potahované tablety elipsoidního tvaru, na jedné straně vyraženo PD 157 , na druhé straně vyraženo 40 .
Rezorbcijos dydis didėja proporcingai dozei.
6. 6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Rezorbcijos dydis didėja proporcingai dozei.
Míra absorpce vzrůstá proporcionálně s dávkou atorvastatinu.
Nuobaudos turi proporcingai atitikti pažeidimus.
Sankce jsou úměrné protiprávnímu jednání.
Laiptų aukštis bus proporcingai sumažintas
Výška schodů se úměrně sníží
Avansas apskaičiuojamas proporcingai licencijos galiojimui.
Záloha se vypočítá v poměru k době trvání platnosti licence.
12 Sitagliptino AUC didėjo proporcingai dozei.
Hodnota AUC sitagliptinu v plazmě rostla v závislosti s dávkou.
28 Sitagliptino AUC didėjo proporcingai dozei.
Hodnota AUC sitagliptinu v plazmě rostla v závislosti s dávkou.
Sitagliptino AUC did jo proporcingai dozei.
Hodnota AUC v plazm rostla v závislosti s dávkou.
Šis dydis kiekvieną mėnesį proporcingai mažinamas.
Tato částka je určována každý měsíc degresivním způsobem.
a) dalija proporcingai paraiškose nurodytiems kiekiams
a) přidělí dotčené množství úměrně k množstvím uvedeným v dotčených nabídkách nebo
Dalinio nedarbo atveju išmokos proporcingai sumažinamos.
V případě částečné nezaměstnanosti se dávky poměrným způsobem sníží.
Tinkama garantija išduodama proporcingai atitinkamam sumažinimui.
Příslušná záruka bude uvolněna v poměru k dotyčnému snížení.
Žala proporcingai didėja, didėjant ašies apkrovai.
Škoda se zvyšuje exponenciálně se zvyšující se hmotností nápravy.
Valstybių narių nacionaliniai įnašai sumažės proporcingai jų atitinkamoms bendrosioms nacionalinėms pajamoms (t. y. proporcingai jų santykiniam turtingumui).
Vnitrostátní příspěvky členských států se sníží v poměru k jejich HND (tedy v poměru k jejich relativnímu bohatství).
Cmax ir C24val proporcingumas dozei nebuvo nustatytas (Cmax didėjo daugiau negu proporcingai dozei, C24val mažiau negu proporcingai dozei).
Závislost na dávce nebyla prokázána pro Cmax a C24hod (Cmax rostla rychleji než hodnota dávky a C24hod rostla pomaleji než hodnota dávky).
Bendra ekspozicija (AUC) didėja maždaug proporcingai dozei.
Celková expozice (AUC) se zvyšuje přibližně proporcionálně s dávkou.
Ranexa poveikis didėja daugiau nei proporcingai dozei.
Expozice přípravku Ranexa se zvyšuje více než proporčně ve vztahu k dávce.
41g straipsnis taikomas taip proporcingai paskirstytoms sumoms.
Článek 41g se použije na částky vyplývající z tohoto rozdělení.
a) proporcingai pagal kiekį, nurodytą pasiūlymuose arba
a) buď poměrně vzhledem k množství požadovaným v nabídkách,
Jei ši suma didesnė, pensija proporcingai mažinama
Pokud se tato hranice překročí, bude důchod úměrně tomu snížen.
Suprantame, kad administracinnašta turi proporcingai atitikti sumą.
Chápeme, že je třeba administrativní zátěž rozdělit podle dotčených částek.
Bendrai į šiuos principus buvo proporcingai atsižvelgta.
Tyto principy byly obecně rozumně zohledněny.
Gamintojas negali proporcingai padidinti mėsos pardavimo kainos.
Je nemožné úměrně zvýšit prodejní cenu masa i pro výrobce.
Užstatai proporcingai grąžinami po kiekvieno faktinio importavimo.
Ostatní ostatní, nad rámec závazků týkajících se přístupu na trh
arba dalijamas proporcingai pagal paraiškose nurodytus kiekius
buď poměrně k celkovému množství stanovenému v každé z nabídek
arba dalijamas proporcingai pagal paraiškose nurodytus kiekius,
buď poměrně k celkovému množství stanovenému v každé z nabídek,
Cmax ir C24val proporcingumas dozei nebuvo nustatytas (Cmax did jo daugiau negu proporcingai dozei, C24val mažiau negu proporcingai dozei).
Závislost na dávce nebyla prokázána pro Cmax a C24hod (Cmax rostlo rychleji než hodnota dávky a C24hod rostlo pomaleji než hodnota dávky).
72,47 proc. bendro akcijų paketo išmokėta proporcingai pagal esamas civilinio įsiskolinimo kreditorių pretenzijas, o 7,97 proc. skirta proporcingai užstatams.
72,47 tohoto balíku podílů bylo splaceno proporcionálně k existujícím nárokům věřitelů soukromoprávních pohledávek a 7,97 bylo přiřazeno ke stávajícímu zajištění věřitelů.
Užstatas prarandamas proporcingai įprastai suteikiamos pagalbos daliai, kai
Jistota propadá v poměru k běžně vyplácené podpoře v případě, že
Platintojams priskiriamos pareigos taikomos proporcingai jų atitinkamai atsakomybei.
Povinnosti ukládané distributorům platí úměrně jejich vlastním odpovědnostem.
Užstatas už pirminę licenciją grąžinamas proporcingai nepanaudotiems kiekiams.
Jistota pro původní licenci propadá poměrně k nevyužitému množství.
Tokiais atvejais garantijos dalis negrąžinama proporcingai patirtai žalai.
V těchto případech jsou zadrženy podle závažnosti vzniklé škody.
Ši apyvarta proporcingai ir lygiai padalijama konkrečioms įmonėms.
Tento obrat se rozdělí rovnoměrně mezi dotčené podniky.
3) proporcingai taikant naujas ir senas apskaičiavimo taisykles.
3) poměrné používání nových a dřívějších pravidel pro výpočet.
Neigiamas poveikis proporcingai didėja Europos ir visuomenės pakraščiuose.
Negativní dopad je exponenciálně znásoben na okrajích Evropy a společnosti.
Tu gražutė, nors ir neaukšta. Proporcingai sudėta. Sulysai.
Myslíš, že stačí mít mladý tělíčko, kozičky a všecko ostatní.
Likutis paskirstomas Fondo narėms proporcingai jų atitinkamiems įnašams.
V případě zrušení existuje nadace pouze pro účely své likvidace.
Likutis paskirstomas Fondo narėms proporcingai jų atitinkamiems įnašams.
Činnost nadace ukončí likvidátoři, kteří prodají majetek nadace a provedou vypořádání závazků.
Pagal Lisabonos strategiją valstybių narių politika proporcingai skatinamas
V souladu s Lisabonskou strategií usilují politiky zaměstnanosti členských států vyváženým způsobem o

 

Susijusios paieškos: Proporcingai - Jausmas Proporcingai -